På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Räddningshissar

Granskad:

I byggnader med fler än 10 våningsplan ställs i Boverkets byggregler (BBR) krav på att det ska finnas minst en räddningshiss. Räddningshissen är en typ av brandsäker hiss som kan användas av räddningstjänsten vid en insats i byggnaden. I standarden SS-EN 81-72 benämns denna hiss som brandbekämpningshiss.

Allmänt

För att räddningstjänstens personal ska kunna använda räddningshissen med tillräckligt hög tillförlitlighet även vid brand i byggnaden ställs krav på hur hissen utformas och hur kraftförsörjningen säkerställs men även hur utrymmet framför hissen utformas. Syftet med räddningshissen är att räddningstjänsten ska kunna använda den i samband med en insats, inte att den ska fungera som en allmänt tillgänglig utrymningshiss för utrymmande personer i byggnaden. Däremot kan räddningstjänsten använda den för att hjälpa personer ut ur byggnaden.

När krävs räddningshiss

Av BBR avsnitt 5:734 framgår att det i byggnader med fler än 10 våningsplan ska finnas minst en räddningshiss. Anledningen till att räddningshiss krävs vid fler än 10 våningar är att det för så höga byggnader skulle bli mycket krävande för räddningstjänsten att bära upp utrustning. Vid detta våningsantal krävs enligt avsnitt 3:144 även en extra personhiss i byggnaden. I byggnader med fler än 10 våningar finns därför i regel minst två hissar. Vanligen utformas därmed en av de ordinarie hissarna i byggnaden så att den även utgör räddningshiss.

I det allmänna rådet till BBR 5:734 anges också att minst två räddningshissar bör installeras om våningsplanets area överstiger 900 m2. Syftet är att räddningstjänsten ska ha möjlighet att göra en insats på mycket stora våningsplan, men även för att vid behov kunna använda två hissar samtidigt. För ännu större våningsplan kan fler hissar krävas för att möjliggöra räddningsinsatser.

5:734 Räddningshiss

I byggnader som har fler än tio våningsplan ska minst en räddningshiss finnas. Hissen får endast förbindas med andra utrymmen genom brandsluss. Hisschaktet till räddningshissen ska utgöra egen brandcell.

Allmänt råd Räddningshissen kan utformas enligt SS-EN 81-72. De brandceller som krävs enligt SS-EN 81-72 bör utformas i motsvarande klass som gäller för brandcellsskiljande delar i övrigt. Minst två räddningshissar bör installeras om våningsplanets area överstiger 900 m2. Hiss som utformas som räddningshiss bör kunna rymma en sjukbår enligt mått i avsnitt 3:144. Regler om hissar och andra lyftanordningar finns i avsnitt 3:144 och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H. (BFS 2013:14).

Vilka plan ska räddningshissen ansluta till

I avsnitt 5:734 i BBR hänvisas det i allmänt råd till standarden SS-EN 81-72 som ett sätt att utforma en räddningshiss på. I standarden anges inte närmare vilka våningsplan inom byggnaden som räddningshissen ska ansluta till. I den informativa bilagan I framgår att det beror på byggnadens utformning och nationella byggregler vilka plan som hissen behöver ansluta till.

Av BBR 5:722 framgår att varje våningsplan ska förses med en tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser. Räddningshissen utgör en form av tillträdesväg i höga byggnader och behöver därför ansluta till samtliga våningsplan för att uppfylla föreskriftens krav i BBR 5:722. En räddningshiss behöver däremot nödvändigtvis inte ansluta till ett enskilt källarplan om det finns andra tillträdesvägar som uppfyller kraven enligt BBR 5:722. Vilka våningsplan som räddningshissen behöver ansluta till får avgöras i det enskilda fallet utifrån byggnadens förutsättningar och räddningstjänstens möjligheter att genomföra insats.

5:722 Tillträdesväg

En tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser ska finnas på varje plan. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Tillträdesväg kan utgöras av utrymningsväg. Tillträdesvägen till en vind kan utgöras av luckor i yttertaket. Om räddningstjänsten inte kan förväntas nå yttertaket med egen utrustning bör en brandtekniskt avskild invändig tillträdesväg ordnas. Utvändiga tillträdesvägar bör utformas enligt kraven i avsnitt 8:24 i tillämpliga delar. Invändiga tillträdesvägar bör avskiljas från vindar enligt kraven för avskiljande konstruktion. Invändiga tillträdesvägar till yttertak kan anordnas från ett trapphus eller en altan från vilken taket lätt kan nås. För källare i två eller fler källarplan och för källare som står i förbindelse med trapphus Tr2 bör tillträdesvägen till källaren möjliggöra räddningsinsats utan att utrymningsvägarna från bostäder eller lokaler sätts i öppen förbindelse med källaren. Varje källarplan bör i sådana fall vara avskild från tillträdesvägarna så att räddningspersonalens insats säkerställs. (BFS 2011:26).

Längden på tillträdesvägar ska begränsas på varje våningsplan i verksamhetsklass 5A, 5B och 5C. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Avståndet mellan närmaste trapphus eller motsvarande angreppspunkt och den mest avlägsna delen i ett utrymme bör inte överstiga 50 meter inom verksamhetsklass 5A, 5B och 5C för att beakta räddningspersonalens möjlighet till insats. (BFS 2011:26).

Utformning av hiss och hisschakt

Enligt BBR 5:734 ska hisschakt för räddningshiss vara en egen brandcell. Kravet är formulerat i föreskrift och analytisk dimensionering kan därför inte tillämpas för att verifiera andra utformningar. Föreskriftskravet innebär att hisschaktet ska utgöra egen brandcell och att andra hissar därför inte kan placeras i samma brandcell som räddningshissen. Hissmaskin, brytskivor och hissmaskinskåp med ringa brandbelastning som betjänar räddningshissen får däremot placeras i hisschaktet.

Kravet på egen brandcell innebär att hissdörrar ska utföras i samma brandtekniska klass som schaktväggen, till exempel EI 60. Om hissdörrar vars brandmotstånd verifieras enligt SS-EN 81-58 används behöver hisschaktet utformas så att skydd mot brand- och brandgasspridning upprätthålls. Om hissdörrarna däremot kompletteras med dörrar i klass EI 60-S200C framför hissdörrar uppnås skyddet mot brand- och brandgasspridning via hisschakt utan särskilda åtgärder.

Enligt det allmänna rådet till BBR 5:734 bör räddningshissen kunna rymma en sjukbår enligt BBR 3:144. Det innebär att räddningshissens inre mått behöver vara minst 1,1 x 2,1 m. Anledningen till att just räddningshissen bör vara anpassad för bårtransport är bland annat att det är lämpligt att den hiss som ändå ska rymma en bår kombineras med räddningshissen och därmed får den ökade driftsäkerhet som det innebär. Räddningspersonalen kan också förväntas ha skrymmande utrustning med sig vid en insats och även ha behov av att ta ut personer på bår vid en räddningsinsats.

Brandsluss framför räddningshiss

Enligt BBR 5:734 ska räddningshissen alltid öppna upp i en brandsluss på våningsplanen. En brandsluss är ett utrymme i egen brandcell som syftar till att begränsa brand- och brandgasspridning mellan olika brandceller. I brandslussen kan även räddningspersonalen förbereda för en insats på planet och även invänta hissen om det finns behov av att retirera.

Kraven på brandslussar framgår av BBR 5:241 där det bland annat framgår att de ska utföras som egen brandcell och att dörrar till brandslussen bör utföras i lägst brandteknisk klass EI 60-S200C. Brandklassad dörr i brandteknisk klass EI 60-S200C krävs normalt även mot hisschaktet eftersom hissdörrar inte kan uppnå kraven på röktäthet.

5:241 Luftsluss och brandsluss

Luftslussar förbinder utrymmen där särskilda krav ställs på skydd mot spridning av brand och brandgaser. Luftslussen ska vara så stor att den kan passeras med endast en dörr i taget öppen. Om luftslussen ingår i en brandcellsgräns ska den brandklassade dörren vara självstängande.

Brandslussar förbinder utrymmen med särskilt höga krav på skydd mot spridning av brand och brandgaser. Brandslussen ska utformas som egen brandcell. Brandslussen ska vara så stor att den kan passeras med endast en dörr i taget öppen. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Täthet på dörrar i brandcellsgräns i luft- och brandsluss bör uppfylla brandteknisk klass S200. Brandslussen bör avskiljas från angränsande utrymmen i lägst klass EI 60. Brandslussen bör ha dörrar i lägst klass EI 60-S200C. (BFS 2018:4).

Dörrar i brandsluss ska förses med dörrstängare. Om en öppen lösning eftersträvas kan dörrar utföras uppställda med en anordning som stänger dörren vid brand, till exempel magnetuppställning med rökdetektorstyrd dörrstängare.

Brandslussen ska vara så pass stor att den går att passera med enbart en dörr i taget öppen. Vid utförande enligt förenklad dimensionering där båda dörrarna till brandslussen utgörs av slagdörrar krävs därför en relativt stor sluss. Storleken som krävs på brandslussen beror då på dörrarnas storlek. Det kan vara lämpligt att brandslussen utförs minst lika stor som räddningshissen för att räddningspersonalen med utrustning ska kunna avvakta i slussen. Dörrarnas slagriktning inverkar också på hur stor brandslussen behöver vara där en inåtgående dörr minskar den fria ytan i brandslussen.

Planritning som visar exempel på utformning som uppfyller kraven enligt förenklad dimensionering. Illustration:
Exempel på utformning som uppfyller kraven enligt förenklad dimensionering. Illustration: Boverket

En annan möjlig lösning enligt förenklad dimensionering är att använda hisshallen och entréutrymmet utanför lägenheterna som brandsluss. I det fallet krävs dörrar i klass EI 60S200 och dörrstängare på samtliga dörrar inklusive de till lägenheterna vilket kan upplevas som besvärligt för de boende.

Brandslussen kan även dimensioneras enligt analytisk dimensionering om till exempel avsteg från kravet på röktäthet mot hisschaktet önskas. En vanligt förekommande lösning är att avsteg från kravet på röktäthet (S200) görs för hissdörrarna vilket kompenseras med övertrycksättning av hisschaktet. Lösningen ska då verifieras genom analytisk dimensionering. Om trycksättning av utrymmen tillämpas som en del av brandskyddet är det viktigt att ta hänsyn till de tryckskillnader som uppstår så att inte för stora tryckskillnader gör att dörrar inte går att öppna.

Planritning som visar exempel på utformning av brandsluss som kräver analytisk dimensionering.
Exempel på utformning av brandsluss som kräver analytisk dimensionering. Illustration: Boverket

Kraftförsörjning

I avsnitt 5:734 i BBR hänvisas det i allmänt råd till standarden SS-EN 81-72 som ett sätt att utforma en räddningshiss på. En räddningshiss kan även utformas på annat sätt genom att avsteg från hela eller delar av standarden verifieras med analytisk dimensionering. Enligt standarden så behövs det en alternativ kraftkälla för att säkerställa räddningshissens funktion även vid brand. Syftet med den alternativa strömkällan är att en brand i byggnaden inte ska kunna slå ut strömförsörjningen till räddningshissen eller till annan utrustning som är en förutsättning för räddningshissens funktion, till exempel fläktar för brandgasventilation eller pumpar. Detta innebär att den alternativa strömkällan behöver vara oberoende av den ordinarie strömkällan i så pass stor utsträckning att en brand i byggnaden inte kan slå ut båda strömkällorna.

Exempel på lösningar som uppfyller kraven på alternativ strömkälla:

  • Reservkraftverk med automatisk uppstart placerad i egen brandcell inom byggnaden.
  • Batterier placerade i egen brandcell inom byggnaden.
  • Separat elförsörjning in i byggnaden. Den separata elförsörjningen kan fortfarande vara ansluten till samma nätstation som den ordinarie kraftkällan så länge en brand inne i byggnaden inte slår ut nätstationen eller andra delar i kraftmatningen som utförs utan redundans.

Oavsett hur den alternativa kraftmatningen utförs behöver kablar och kopplingspunkter utföras så att endast en kraftkälla kan slås ut av en brand i byggnaden. Detta kan uppfyllas genom att de olika kraftmatningarna placeras i olika brandceller i så stor utsträckning som möjligt. Särskild hänsyn bör tas till komponenter i kraftmatningen som utförs utan redundans. Till exempel kan en omkopplare mellan primär och alternativ kraftkälla vara svår att utföra med redundans. Denna kan då placeras i egen brandcell i markplan, i en fristående byggnad eller i annat utrymme där det inte finns något behov av räddningshiss som angreppsväg vid brand.

Webbutbildning

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL" kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd.

Här kan du ta del av Boverkets webbutbildning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen