Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Entré, plats för parkering, lämning och hämtning av barn samt varutransporter

Granskad:
Illustrationer som visar att sidan handlar om förskola, skola och skolmiljö ute.
En omsorgsfullt gestaltad entré till en förskola eller skola ger identitet och stolthet. Här är grinden in till Trollets förskola i Kalmar. Arkitekt: Gunilla Fagerström. Foto: Lena Jungmark/Boverket

Entrén och angöringen till skolan eller förskolan behöver upplevas som välkomnande så att barn, elever, föräldrar och personal känner stolthet. Tillsammans med parkering, plats för att lämna och hämta barn samt varutransporter är detta viktiga funktioner som behöver behandlas tidigt i processen.

Att tänka på i gestaltningen

 • Planera och gestalta entrén till gården omsorgsfullt. Entrén eller entréerna har stor betydelse för förskolans eller skolans identitet.
 • Utgå från det samlade behovet av parkering för bil, cykel och barnvagnar.
 • Friyta för lek och vistelse ska prioriteras framför parkering. Parkering för personal kan ligga på gatumark eller ordnas på annat sätt om friytan är knapp.
 • Parkeringsplatser och angöringsplats för att hämta och lämna barn behöver samordnas med övriga trafikytor så att det blir säkert för barn och unga att förflytta sig.
 • Cykelparkeringen utformas så att det är attraktivt och säkert att parkera sin cykel där under en hel dag.

Placera och gestalta entréerna

Redan vid entrén till gården skapas platsens identitet. En grind – eller i skolans fall en portal – med förskolans eller skolans namn signalerar ett välkomnande och ger identitet och stolthet. För barn med funktionsnedsättning är entrén till förskolan eller skolan extra viktig för att hitta och känna igen platsen. Det är positivt med en entré som är lätt att urskilja och som är tydligt skyltad och belyst. Entrén behöver också vara trygg och säker från biltrafik.

Attraktiv cykelparkering och rimlig bilparkering

Vid skolor och förskolor behövs cykelparkering för både personal, föräldrar, barn och elever. Cykelkärror och lådcyklar tar större plats än cyklar och behöver beredas utrymme. Det behövs även bilparkering för personal och korttidsparkering för föräldrar som ska lämna eller hämta sina barn.

Utgå från behovet av parkering

Behovet av parkeringsplatser för bil och cykel vid skolor och förskolor varierar stort beroende på var verksamheten ligger i relation till var barn och elever bor, storleken på verksamheten och vilken ålder som eleverna har. I samband med en trafikutredning och skolreseplan kan en särskild parkeringsutredning utföras för att räkna ut enskilda förskolors eller skolors parkeringsbehov. Det är en fördel om parkeringsutredningen har fokus på hållbar mobilitet och trafiksäkerhet.

Att tänka på vid planering av cykelparkering vid förskolor:

 • cykelparkeringsbehovet kan vara något lägre än vid skolor men behöver finnas för personal och för förskolebarn som själva cyklar till förskolan.
 • cykelparkeringen behöver planeras och gestaltas så att det fungerar smidigt att lämna och hämta barn.
 • plats att låsa fast cykelvagnar, om möjligt väderskyddat, över dagen skapar mervärde.

Att tänka på vid planering av cykelparkering vid skolor:

 • för de högre åldrarna förväntas eleverna själva ta sig till skolan i större utsträckning. Av denna anledning är andelen cykelparkering högre för grundskola än förskola.
 • cykelparkering för skolans elever kan med fördel ligga i direkt anslutning till entrén eller entréerna.
 • cykelparkeringen behöver vara utformad så att det är attraktivt att parkera sin cykel där under en hel dag, med låsmöjlighet och även om möjligt tak/väderskydd.
Lättillgänglig och attraktiv cykelparkering med väderskydd och reparationsmöjligheter på Neptuniskolan i Malmö. Landskapsarkitekt: Studio Sueca. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket

Regler om parkering:

Enligt 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska en obebyggd tomt som ska bebyggas ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon.

Vid nybyggnad ska en angöringsplats för bilar finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. Se Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 3:122.

Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.

Regler för laddning av elfordon på PBL kunskapsbanken

Parkering av barnvagnar på förskolan

Ett barnvagnsförråd för barnens egna vagnar eller cykelvagnar kan förenkla logistiken för många familjer och därigenom uppmuntra till att välja andra transportslag än bil till förskolan. Dock behöver barnvagnar förvaras/parkeras under tak. Det är en fördel om barnvagnarna kan låsas fast.

Trafiksäkerhet och säkra avlämningsplatser för skolbarn

Vid planering av bilparkering behöver trafiksäkerheten beaktas så att barn och elever som anländer till fots eller per cykel kan göra det på ett trafiksäkert sätt. Parkering ska även förberedas så laddning av elbil och elcykel är möjligt.

Det kan vara en fördel om det i närheten av skolan skapas en avlämningsplats där föräldrar som måste skjutsa sina barn till skolan kan stanna till, släppa av sina barn på ett tryggt och säkert sätt och sedan köra vidare utan att behöva vända med bilen eller backa. En sådan plats ska planeras så att eleverna lämnas trafiksäkert.

Området för lastning och lossning av varor

Varutransporter, sophämtning och andra större transporter är lockande för nyfikna barn som dras till det som låter och särskiljer sig, som exempelvis lastbilar som backar. Stora lastfordon är alltid en riskfaktor. Trafikytor och vändplaner för tung trafik behöver planeras med omsorg om barns och elever säkerhet.

Om det är möjligt kan det av säkerhetsskäl vara lämpligt att placera lastzonen för varutransporter frånskilt gården och ytor för hämtning och lämning av barn.  Samtidigt vill levererande fordon ofta backa mot en lastbrygga eller lastkaj. Utformning och angöringsyta för tunga fordon är därför väldigt viktigt så att risken för olyckor minimeras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen