På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Prövning av tidsbegränsade bygglov

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov i plan- och bygglagen, PBL. Det ena omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål.

Tidsbegränsat bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder. Tidsbegränsat bygglov får alltså ges för nybyggnad, tillbyggnad och andra ändringar av byggnader såsom väsentligt ändrad användning, inredning av ytterligare lokal eller bostad eller fasadändringar. Tidsbegränsat bygglov kan även ges för uppförande eller ändring av anläggningar, skyltar och ljusanordningar. Sökanden måste ansöka om tidsbegränsat bygglov. Byggnadsnämnden kan alltså inte på eget initiativ ändra en ansökan om permanent bygglov till tidsbegränsat bygglov. En åtgärd som fått tidsbegränsat bygglov måste tas bort innan giltighetstiden för lovet går ut.

Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov. Det ena omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål.  Det finns vissa skillnader mellan dessa, till exempel att ett tidsbegränsat lov för bostadshus inte behöver tillgodose ett tillfälligt behov.

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov ska inte heller ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 53 och prop. 1985/86:1 sid. 722)

Tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov ska ges om det finns bestämmelser i en detaljplan om tillfällig användning av byggnader eller mark. Detta gäller under förutsättning att åtgärden överensstämmer med planbestämmelserna.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:

  • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid,
  • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och
  • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om prövning av tidsbegränsat bygglov.

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål

Ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål får ges om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • ansökan avser nybyggnad av en byggnad för bostadsändamål,
  • platsen där byggnaden ska placeras kan återställas,
  • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och
  • någon, några eller alla förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

Ett sådant tidsbegränsat bygglov får enbart beviljas för nybyggnad av bostadshus och tillhörande åtgärder, såsom exempelvis miljöhus, plank eller parkeringsplatser.

Här kan du läsa mer om prövning av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål.

Hur länge får en åtgärd ha ett tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. Undantaget är ett tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär, ett sådant lov får sammanlagt överstiga 15 år.

Här kan du läsa mer om bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Giltighetstiden för tidsbegränsade bygglov har varierat över tiden. Före den 1 januari 2008 var maxtiden 20 år, mellan den 1 januari 2008 och den 30 juni 2014 var maxtiden 10 år och sedan den 1 juli 2014 är maxtiden 15 år.

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Något nytt start- och slutbesked behövs inte.

Här kan du läsa mer om förlängning av tidsbegränsat bygglov.

Att ta bort det som utförts med stöd av ett tidsbegränsat bygglov

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Det krävs varken bygglov, rivningslov eller anmälan för att ta bort eller återställa åtgärden. Om åtgärden inte tas bort eller upphör inom angiven tid blir den olovlig och byggnadsnämnden ska då ingripa med tillsyn. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 54)

Här kan du läsa mer om att återställa efter tidsbegränsat bygglov.

Handläggning av tidsbegränsat bygglov

Alla bestämmelser i  PBL om handläggningen av lovärenden gäller även för handläggning av tidsbegränsade bygglov. Det betyder exempelvis att bestämmelser om upplysnings- och underrättelseskyldighet, handläggningstid, beslutets innehåll samt expediering och kungörelse gäller vid handläggning av tidsbegränsade bygglov. Bestämmelserna gäller också vid handläggning av förlängning av ett tidsbegränsat bygglov.

Nämndens beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om förlängning ska motiveras precis som andra beslut i bygglovsärenden. I beslutet bör det framgå vilken eller vilka förutsättningar för bygglov som är uppfyllda och inte är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om handläggning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej