Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram åtgärder

Granskad:

Att ta fram åtgärder för att minska riskerna vid transporter av farligt gods handlar om att ta fram och beskriva de åtgärder för att hantera risker som behöver vara med i planen.

Åtgärder i Vägledning om riskhantering i planläggning och byggande

Denna sida kompletterar den grundläggande informationen om att ta fram åtgärder i Vägledning om riskhantering i planläggning och byggande med information inriktad på planläggning intill transportleder för farligt gods.

Åtgärder

Ta fram åtgärder

Ta fram åtgärder för att hantera risker i planläggning

Avstånd är den bästa åtgärden

I planläggning är det avståndet mellan riskkällan och dess omgivning som primärt är den åtgärd som syftar till att upprätthålla säkerheten för omgivningen. Om det vid planläggning för mark- eller vattenanvändning finns möjlighet att säkerställa ett visst avstånd till transportled för farligt gods uppstår generellt sett inga problem. Däremot kan det uppstå behov av andra åtgärder för att hantera risker när planerare ställs inför ett planuppdrag där det inte finns möjlighet att säkerställa ett visst avstånd till riskkällan.

Huvudprinciperna för planläggning med hänsyn till risker inklusive risker med farligt gods är

  • lämplig lokalisering och utformning av bebyggelse
  • avstånd mellan bebyggelse och riskkälla
  • åtgärder för att hantera risker.

Riskfrågor följer ofta med genom de olika stegen i planeringsprocesserna. De olika stegen erbjuder olika förutsättningar och möjligheter till riskhantering med olika detaljeringsgrad. För att säkerställa att regionens och kommunens intentioner med de åtgärder som behövs för att hantera risker får genomslag, är det bra om riskhantering löper som en röd tråd från regionplan till detaljplaneläggningen.

Ta fram åtgärder för att hantera risker i planläggning

När avstånd inte räcker till

Avstånd är oftast den bästa åtgärden när det gäller att reducera risker men i en sammanvägd bedömning av risker och den planerade markanvändningen är det inte säkert att det är den mest lämpade åtgärden. Stora avstånd mellan transportled och bebyggelse för att hantera risker kopplade till transporter av farligt gods är inte alltid möjliga att åstadkomma. Regionen respektive kommunen behöver därför även diskutera och utreda andra åtgärder som hastighetsbegränsningar och vägstandarder.

Genom andra åtgärder kan regionen respektive kommunen kanske minska avståndet mellan riskkälla och annan mark- eller vattenanvändning jämfört med om det enbart är avståndet som ska bidra till att sänka risknivån. Åtgärderna kan vara fysiska skyddsanordningar mellan transportleden och den planerade mark- eller vattenanvändningen eller reglering av byggnaders användning, placering, utformning och utförande eller åtgärder som hastighetsbegränsningar och vägstandarder.

Transporter kan också göras säkrare för att undvika alltför stora avstånd. Genom att öka transportsäkerheten kan regionen respektive kommunen även minska riskerna för befintlig bebyggelse nära transportleder för farligt gods. Det finns sällan rådighet över sådana åtgärder inom ramen för detaljplanen och det krävs samverkan med väghållaren om denna inte är kommunen och att åtgärder då kan föranleda att väg- eller järnvägsplaneringsprocess behöver dras i gång, vilket ofta medför att sådana åtgärder inte är genomförbara.

Avstånd som åtgärd kan du läsa mer om i Vägledning om riskhantering i planläggning och byggande på sidan Ta fram åtgärder för att hantera risker i planläggning. Där hittar du även information om hur du kan ta fram avstånd utifrån olika beräkningsgrunder.

Ta fram åtgärder för att hantera risker i planläggning

Beräkningsgrunder för avstånd kan du läsa mer om i detalj i Vägledning om riskhantering i planläggning och byggande.

Beräkningsgrunder för avstånd

Åtgärder i detaljplaneläggning

Grundprincipen är att kommunen ska kunna säkerställa de åtgärder som riskbedömningen i detaljplaneläggning mynnar ut i. Det är dock inte möjligt att reglera alla typer av åtgärder i en detaljplan.

Exempel på sådant som kommunen kan säkerställa genom detaljplanen kan vara:

  • En lämplig användning av marken. Det kan handla om typ av markanvändning, placering och utformning av byggnader. Undersöka om det finns behov av avskärmande eller skyddande åtgärder.
  • Att undersöka om kommunen kan ställa krav på utförande av byggnader för att förhindra skada. Exempel kan vara att entréer eller luftintag är riktade från den utpekade vägen eller järnvägen som skapar riskbilden.
  • Att ta ställning till om kommunen ska införa planbestämmelser om utformning av allmän plats kopplat till markbeläggning. Vid olyckshändelser kan det vara viktigt att vissa vätskor inte infiltrerar marken.
  • Att ta ställning till om kommunen ska införa planbestämmelser som krav på dike, vall, mur eller avåkningsskydd som kan minimera risker. Sådana skyddsåtgärder ska i första hand regleras på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
  • Att undersöka hur kommunen kan utforma allmänna platser för att minska persontätheten på platsen. Exempel på detta är markbearbetning och nivåskillnader, vegetation och planteringar, samt markbeläggning och viss gestaltning eller konstruktion av barriärer som försvårar möjligheten att passera ett visst område.

Åtgärder i detaljplaneläggning kan du läsa mer om i Vägledning om riskhantering i planläggning och byggande där kan du också läsa mer om att använda planbestämmelser.

Ta fram åtgärder för att hantera risker i detaljplaneläggning

Använd planbestämmelser för åtgärder för att hantera risk

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen