Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Verktyg i det dagliga arbetet

Granskad:

Arkitektur och byggande i Örebro kommun fungerar som ett arbetsverktyg och en kunskapsbas i det dagliga arbetet, och ger stöd vid beslut.

Hur används dokumentet

Kommunen använder strategin för den långsiktiga inriktningen i planeringen, där översiktsplanen är det övergripande dokumentet tillsammans med tematiska styrdokument. Strategin vänder sig framförallt mot yrkesverksamma aktörer inom området arkitektur och byggande, det vill säga arkitekter, planerare, byggherrar och projektörer. Den vänder sig även mot en intresserad allmänhet och fyller funktionen som dialogverktyg vid samrådsmöten. Örebro har en snabb tillväxt och strategin är tänkt att användas för att hålla samman utvecklingen av den byggda miljön i kommunen.

Ett konkret arbetsverktyg

Internt fungerar dokumentet som ett arbetsverktyg. Formuleringar i strategin används i olika underlag och beslut, till exempel i planprogram, planbeskrivningar och förstudier inför markanvisningar. Under markanvisningen sker en dialog om utformning och hur bebyggelsen ska anpassas till sin omgivning. Här kan strategin fungera som ett viktigt stöd för ställningstaganden i det enskilda projektet. Politiken använder strategin som en kunskapsbas och ett stöd för sina beslut.

Tydlig koppling till plan- och bygglagen

Strategin kopplar tydligt till paragrafer i plan- och bygglagen, PBL och ett av syftena med detta att stödja bygglovshandläggarna. Man har också haft särskilda workshoppar med bygglovshandläggarna för att ytterligare öka kunskapen. Det kan behövas ta fram ytterligare stöd, som konkretare checklistor kring olika frågor.

Förankring hos kommunala bolag

I kommunen finns fyra kommunala bolag, varav allmännyttan länge haft en hög ambition i arkitekturfrågor när det gäller bostadsbyggandet. De övriga bolagen tar också arkitekturfrågorna på allvar även om kvalitetsnivåerna är starkt påverkade av en pressad ekonomisk situation inom kommunen. Stadsbyggnadskontoret har haft en workshop med skolbolaget Futurum, som bygger främst skolor, idrottshallar och gruppboenden. De tre övriga kommunala fastighetsbolagen har medverkat vid olika informationstillfällen och är kontinuerligt delaktiga i diskussionen om arkitekturens värden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen