Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens

Granskad:

Ekonomi handlar i grunden om att hushålla med begränsade resurser. Här kan du läsa om hur god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens som allmänt intresse i PBL 2 kap. 3 § p 4 kan hanteras i den översiktliga planeringen. I det här avsnittet hittar du även exempel på nationella mål, planer och program som kan kopplas till denna del av bestämmelsen samt förslag på planeringsunderlag som kan ge stöd i arbetet.

God ekonomisk tillväxt

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

Bestämmelsen i PBL 2 kap. 3 § p 4 infördes för att markera betydelsen av den ekonomiska dimensionen av hållbarhet vid planläggning. Mer konkret innebär detta att kommunen vid planläggning ska ta hänsyn till grundläggande förutsättningar för etablering och utveckling av näringslivet och kommersiell service, för byggande av behövlig infrastruktur, för teknisk försörjning samt för bostadsbyggande. Den översiktliga planeringen kan främja en god ekonomisk tillväxt genom att reservera mark för verksamhetsområden och näringslivsutveckling som bidrar till ökad sysselsättning och utbyte av varor och tjänster i samhället. Det kan tillexempel handla om att långsiktigt planera för mark och strukturer som tillgodoser olika verksamheter och företags behov av tillgång till infrastruktur, närhet till stadskärnan, klustring, skyddsavstånd med mera.

Effektiv konkurrens

En fungerande konkurrens är en av de viktigaste faktorerna för att nya aktörer ska kunna etablera sig på marknaden. Goda konkurrensförhållanden, inte minst inom handeln, leder till ett större och mer varierat utbud samt lägre priser. Att erbjuda olika typer av lokaler och markområden för olika typer av verksamheter och företag skapar en grund för ett ökat utbud som i sin tur kan leda till en effektivare konkurrens. En hållbar ekonomisk tillväxt kan gynnas av en tätare och mer funktionsblandad struktur där olika verksamheter stöttar varandra i en gynnsam konkurrens.

Det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med näringslivet i planeringen för att skapa rätt förutsättningar för den näringslivsutveckling som kommunen eftersträvar. Att planera och bygga bostäder som möjliggör omflyttning i befintligt bostadsbestånd och inflyttning av ny arbetskraft kan också bidra till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden som både gynnar en ekonomisk tillväxt och en effektivare konkurrens.

Exempel på planeringsunderlag

Riktlinjer för bostadsförsörjningen
Service- och handelsprogram
Näringslivsprogram

Film: God ekonomisk tillväxt

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen