På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunens övertagande av begagnad anordning

Granskad:

En kommun får avtala om övertagande av en anordning som inte längre används och som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Kommunen får även lämna ekonomiskt stöd för kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande. Ett övertagande av begagnade anordningar ska alltid bygga på en frivillig överenskommelse. 

Avtala om övertagande av begagnad anordning

15 §
  En kommun får avtala om övertagande av en anordning som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser och lämna ekonomiskt stöd för kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande.

Av 15 § i lagen framgår att en kommun får avtala om övertagande av en anordning som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt nuvarande lag eller motsvarande äldre bestämmelser och lämna ekonomiskt stöd för kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande. 

Frivillig överenskommelse

För de kommuner som avser att erbjuda sökande en möjlighet till begagnade anordningar i sin bidragsverksamhet erbjuder bestämmelsen i 15 § en möjlighet att avtala om övertagande av en anordning som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det är upp till respektive kommun att bestämma vilka anordningar som kan bli aktuella för återanvändning, så länge dessa tidigare har finansierats med stöd av bostadsanpassningsbidrag (proposition 2017/18:80 sid. 79). Mer information om bostadsanpassningsbidrag i form av en begagnad anordning finner du om du klickar på "Begagnad anordning" under menyrubriken "Bidragsformer". 

Ett avtal om övertagande av en begagnad anordning ska bygga på frivillighet från båda parter, det vill säga kommunen och ägaren av anordningen. Eftersom det råder frivillighet i båda riktningar måste ägaren av anordningen och kommunen vara överens om ett övertagande och de villkor som kan vara förenade med ett sådant. En kommun har därför full frihet att avböja ett erbjudande om övertagande likväl som en ägare av en anordning kan avstå från att överlämna denna till kommunen.

Ett avtal om överlämnande är en civilrättslig handling, inte ett förvaltningsbeslut. Ett nekande av kommunen att ta emot en begagnad anordning eller av ersättning för kostnader i samband med ett övertagande kan därför inte överklagas. Det frivilliga avtalet bygger på att parterna är överens om att en övergång av äganderätten ska ske. För att avtalet ska fullbordas krävs också att anordningen rent faktiskt överlämnas till kommunen. I de flesta fall borde avtal om övertagande slutas och fullbordas i samband med att behovet av en anpassning upphör. Inget hindrar dock att ett sådant avtal sluts tidigare. (Proposition 2017/18:80 sid. 79.) 

Inga äganderättsförbehåll eller återtagandekrav

Det är den som har beviljats bostadsanpassningsbidrag som äger produkten, oavsett om produkten är ny eller begagnad, om inte den som beviljats bostadsanpassningsbidrag ingått avtal med flerbostadshusägaren enligt lagens  4 § om att denne övertar äganderätten till produkten. Kommunen kan alltså inte bevilja bostadsanpassningsbidrag i form av en återanvänd produkt med krav att produkten ska återlämnas när sökanden inte längre har behov av den. (Proposition 2017/18:80 sid. 48.)

Vem ska kommunen avtala med vid ett övertagande?

För kommunens del är det viktigt att veta vem som äger anordningen och som därmed blir avtalspart. Äganderätten till en anpassningsåtgärd tillfaller den som har beviljats bostadsanpassningsbidraget (proposition 2017/18:80 sid. 14). De enklaste fallen att avgöra vem som är rätt avtalspart för kommunen är en anordning i ett egnahem där fastighetsägaren och bidragstagaren är en och samma person. I flerbostadshus kan äganderätten till en anordning se annorlunda ut. Även en person som bor i till exempel en hyreslägenhet i ett flerbostadshus blir ägare av en anpassningsåtgärd. Då blir hyresgästen motpart till kommunen. Men det kan finnas fall där kommunens "motpart" i stället blir ägaren av flerbostadshuset, genom att anpassningen och fastigheten kommit i samma ägares hand. Ett exempel kan vara de fall där en hyresgäst flyttar och lämnar anpassningen kvar.

Som ovan nämnts kan även ett övertagande ha skett av rätten till bostadsanpassningsbidrag enligt bestämmelserna i 4 § i lagen och en flerbostadshusägare kan därigenom ha blivit ägare till anpassningsåtgärden. För kommunens del är det nödvändigt att undersöka vem som faktiskt äger anpassningen innan ett avtal om övertagande ingås. Mot bakgrund av olika äganderättsförhållanden kan det därför vara viktigt att även ägaren av flerbostadshuset medverkar vid ett eventuellt avtal om ett övertagande, på samma sätt som denne medverkat i inledningen av ett bostadsanpassningsbidragsärende genom att ge sitt tillstånd till att åtgärden får utföras. 

Avtal med dödsbo

Om den som beviljats bostadsanpassningsbidraget avlider och dödsboet önskar att kommunen ska överta anpassningsåtgärden måste kommunen säkerställa att den person som företräder dödsboet är behörig att ingå avtal om övertagande. Detta görs lämpligen genom att kommunen begär att företrädaren uppvisar en fullmakt eller annan behörighetshandling.

Ersättning för kostnader i samband med ett övertagande

Genom bestämmelsen i 15 § ges en kommun också en möjlighet att täcka kostnader som kan uppstå i samband med ett övertagande. Det kan vara kostnader för till exempel demontering, transporter och återställning. Denna ersättning är inget bidrag som förutsätter en särskild ansökan utan parterna får avtala om huruvida ersättning ska utgå till överlämnaren av anordningen och storleken på ersättningen. (Proposition 2017/18:80 sid. 79.) 

Som nämnts tidigare är frågan om ersättning en civilrättslig handling, och inte ett förvaltningsbeslut. Frågan om ersättning för kostnader i samband med ett övertagande kan därför inte överklagas. (Proposition 2017/18:80 sid. 79.)

Bestämmelsen om ersättning vid ett övertagande syftar till att en kommun ska ha en möjlighet att täcka vissa kostnader i samband med ett övertagande. Det kan dock inte uteslutas att återställningsbidraget kan bli tillämpligt i vissa situationer vid ett övertagande av begagnade anordningar. Du kan läsa mer om reglerna för detta bidrag under rubriken "Återställningsbidrag" i huvudmenyn. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen