Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd till bostäder för äldre

Granskad:

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hus med hyresrätter och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar.

Logga in i e-tjänsten 

För att söka stödet behöver du logga in i vår e-tjänst. Som inloggad kan du även komplettera en påbörjad ansökan, eller titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in. 

Läs mer om hur du använder Boverkets e-tjänster via "Relaterad information" nedan.

Aktuell information om väntetid på medel för beviljandebeslut

Det är många ärenden som väntar på att få beviljat stöd. Boverkets utestående åtagande, det vill säga det totala beloppet av beviljade projekt som är under produktion samtidigt, var 924 miljoner kronor vid ingången av 2023. Samtidigt uppgår den bemyndiganderam, som anger vad som är tillåtet åtagande under 2023, till 800 miljoner kronor. Åtagandet minskar när det sker utbetalningar till färdigställda projekt. Det innebär att det behöver ske utbetalningar till färdigställda projekt motsvarande mer än 124 miljoner kronor innan nya ansökningar kan beviljas.      

Boverkets prognos visar att det kommer att betalas ut totalt 670 miljoner kronor till färdigställda projekt under 2023. Om prognosen stämmer innebär det att samtliga äskanden om medel för beviljande av färdighandlagda ärenden som kommit in till Boverket till och med 1 mars 2023 och som ännu inte är beviljade (motsvarande 296 miljoner kronor), troligtvis kan beviljas under kommande kvartal 2 och 3. 

Om stödet

Efter riksdagens beslut om budgeten för 2023 uppgår anslaget för investeringsstödet för äldrebostäder för 2023 till totalt 990,5 miljoner kronor.

Stöd får även lämnas för biståndsbedömt trygghetsboende, en boendeform som trätt i kraft den 2 april 2019, genom en ändring i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen. För att få tillgång till sådant boende krävs beslut från kommunen.

Exempel på vilka som kan söka är allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar. Anpassningsåtgärder kan även sökas av bostadsrättsföreningar.

Stödets storlek beror på antalet kvadratmeter och antalet boende

Hur mycket pengar ett visst byggprojekt kan få som stöd beror på vad du ska bygga eller anpassa:

  • För nybyggnad kan du få upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea.
  • För ombyggnad kan du få upp till 3 200 kronor per kvadratmeter boarea.
  • För anpassning av gemensamma utrymmen i hyreshus eller bostadsrättshus kan du få stöd för en fjärdedel av kostnaden, men som mest 200 000 kronor.

Är bostaden tänkt för en person får du bidrag för som mest 50 kvadratmeter, varav 15 kvadratmeter för gemensamma utrymmen. Är bostaden avsedd för två personer kan du få bidrag för högst 70 kvadratmeter, varav 20 kvadratmeter för gemensamma utrymmen. Du kan inte få mer i stöd än vad byggprojektet kostar.

Byggprojektet får inte ha några andra statliga stöd

Det går inte att få stöd  om byggprojektet redan har fått ett annat statligt stöd.

Stödet består av tre olika delar

De olika delarna av stödet till bostäder för äldre är:

  • Ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre som ges med stöd av socialtjänstlagen. Gäller både boende för äldre med omfattande vårdbehov och biståndsbedömt trygghetsboende. 
  • Ny- eller ombyggnad av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden.
  • Anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus.

För att läsa mer om den del av stödet du vill söka, gå till respektive del.

Välj vilken åtgärd du vill söka stöd för

Ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre

Illustration över bostadsområde. Illustration: Jan Olsson

För dig som ska söka stöd för att bygga eller bygga om särskilt boende för äldre som ges med stöd av socialtjänstlagen.

Ny- eller ombyggnad av bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden

Illustration över bostadsområde. Illustration: Jan Olsson

För dig som ska söka stöd för att bygga seniorboende, trygghetsboende eller andra hyresbostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som är avsedda för personer över 65 år.

Anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus

Illustration över bostadsområde. Illustration: Jan Olsson

För dig som ska söka stöd för att anpassa tvättstuga, trapphus, soprum eller andra gemensamma utrymmen i hyreshus, kooperativt hyreshus eller bostadsrättshus.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor.

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen