Sök statligt bidrag för hyresgarantier

En kommun som har lämnat en hyresgaranti kan ansöka om statligt bidrag. Bidrag kan lämnas med 5 000 kronor per utfärdad hyresgaranti.

En kommun som har lämnat en hyresgaranti kan i efterhand ansöka om bidrag för lämnade garantier. Ansökan ska ha kommit in till Boverket senast den 10 mars, den 10 juni, den 10 september och den 10 december.

Ansök om bidrag via Boverkets portal för ansökan om bidrag för hyresgarantier. Kontakta Boverket för att få inloggningsuppgifter till portalen. Observera att statligt bidrag för hyresgarantier inte kan sökas via Boverkets e-tjänster. Länk till Boverkets portal för ansökan om bidrag för hyresgaraniter finns under relaterad information.

Den som undertecknar ansökan ska vara behörig att företräda kommunen. Behörighetshandling som visar att den som undertecknat ansökan är behörig företrädare för kommunen ska bifogas ansökan. Behörighetshandling kan exempelvis vara ett delegationsbeslut. Ges fullmakt genom delegationsbeslut ska delegationsordning eller motsvarande dokument bifogas. Sökanden ska även ange enligt vilken punkt i delegationsordningen som delegationen ges.

Viktiga uppgifter i ansökan

Alla uppgifter utom garantiernas utfärdandedatum är fördefinierade i ansökan. Välj det alternativ i listan som passar.

Ansökan måste innehålla följande uppgifter:

Om Hyresgarantin

 • garantiomfattning, antal månader som kommunen garanterar
 • garantitid, garantins giltighetstid
 • utfärdandedatum, datum då kommunens åtagande börjar gälla.

Om Hyreskontrakt

 • typ av fastighetsägare
 • lägenhetstyp
 • årshyra

Om hyresgästen eller hyresgästerna

 • kommunens bedömning av den ekonomiska förmågan
 • skäl till att kommunen har utfärdat garantin
 • hushållstyp
 • hyresgästens ålder
 • hyresgästens tidigare boende

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket handlägger kommunens ansökan och beslutar om bidrag. Om ansökan bifalls betalar Boverket ut bidrag.

Kommunen

Allmän logotyp för myndigheter

Kommunen ställer ut kommunala hyresgarantier och ansöker om statligt bidrag. Kommunen prövar privatpersoners ansökan om kommunal hyresgaranti. För de hyresgarantier som kommunen beviljat och ställt ut, ansöker kommunen om bidrag hos Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej