Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sök statligt bidrag för hyresgarantier

Granskad:

En kommun som har lämnat en hyresgaranti kan ansöka om statligt bidrag. Bidrag kan lämnas med 5 000 kronor per utfärdad hyresgaranti.

Vem kan ansöka om bidraget?

En kommun som har lämnat en hyresgaranti kan i efterhand ansöka om bidrag för lämnade garantier. Ansökan ska ha kommit in till Boverket senast den 10 mars, den 10 juni, den 10 september och den 10 december.

Hur görs ansökan?

Ansök om bidrag via Boverkets portal för ansökan om bidrag för hyresgarantier. Kontakta Boverket för att få inloggningsuppgifter till portalen. Observera att statligt bidrag för hyresgarantier inte kan sökas via Boverkets e-tjänster. Länk till Boverkets portal för ansökan om bidrag för hyresgarantier finns under "Relaterad information".

Behörig företrädare

Den som undertecknar ansökan ska vara behörig att företräda kommunen. Behörighetshandling som visar att den som undertecknat ansökan är behörig företrädare för kommunen ska bifogas ansökan. Behörighetshandling kan exempelvis vara ett delegationsbeslut. Ges fullmakt genom delegationsbeslut ska delegationsordning eller motsvarande dokument bifogas. Sökanden ska även ange enligt vilken punkt i delegationsordningen som delegationen ges.

Vilka uppgifter efterfrågas i ansökan?

  • Garantiomfattning och garantitid.
  • Om avtalet, som kommunen ställt säkerhet för, avser en permanentbostad med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning.
  • Om, enligt kommunens bedömning, den eller de för vilka hyresgarantierna lämnats, har ekonomiska förutsättningar att fullgöra hyresbetalningar utan försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453).
  • Om, enligt kommunens bedömning, det enskilda hushållets behov av en permanentbostad med hyresrätt, som är förenad med rätt till förlängning inte har kunnat tillgodoses på annat sätt än att kommunen ställt säkerhet för avtalet.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket handlägger kommunens ansökan och beslutar om bidrag. Om ansökan bifalls betalar Boverket ut bidrag.

Kommunen

Kommunen ställer ut kommunala hyresgarantier och ansöker om statligt bidrag. Kommunen prövar privatpersoners ansökan om kommunal hyresgaranti. För de hyresgarantier som kommunen beviljat och ställt ut, ansöker kommunen om bidrag hos Boverket.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen