På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Reservkraftaggregat

Granskad:

Av det referat som följer framgår att bostadsanpassningsbidrag har ansetts kunna beviljas för reservkraftaggregat, men att behovet dock inte ansågs styrkt i det enskilda fallet.

Rättsfall om reservkraftaggregat

En person ansökte om bostadsanpassningsbidrag till ett reservkraftaggregat som vid strömavbrott skulle driva bland annat sådana elektriska anordningar som hon tidigare hade beviljats bostadsanpassningsbidrag för.

Kommunen
Kommunen avslog ansökan.

Länsrätten
Sökanden överklagade till länsrätten och anförde där bland annat att hon på grund av sitt funktionshinder var beroende av en oavbruten elförsörjning för att uppnå livskvalitet värd namnet. Aggregatet skulle tillförsäkra funktionen hos bland annat klimatanläggningen, specialtoaletten med automatisk spol- och torkfunktion samt garageporten och säkerställa att hon alltid hade ledljus.

Länsrätten ansåg att det aktuella reservkraftaggregatet var en fast funktion och gjorde sedan följande bedömning om nödvändigheten. För att bidrag ska beviljas för ett reservkraftaggregat bör det enligt länsrättens mening vara klarlagt att sökanden har ett oundgängligt behov av kontinuerlig strömförsörjning eller att boendeförhållandena eller andra omständigheter är sådana att det finns en större risk än normalt att råka ut för strömavbrott och att det erfarenhetsmässigt inte går att snabbt åtgärda eventuella fel. Utredningen visar inte att sökanden har ett oundgängligt behov av kontinuerlig strömförsörjning. Hon bor på landet men det har inte framkommit att risken för elavbrott i hennes fall skulle vara större än normalt eller att det av någon annan särskild anledning är nödvändigt att bostaden är utrustad med reservkraftaggregat. Länsrätten ansåg därför att något bidrag inte borde beviljas.

Kammarrätten
Sökanden överklagade länsrättens dom till kammarrätten som instämde i länsrättens bedömning. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Kammarrätten i Jönköping, dom 2002-01-25, målnummer 2389-2001. Regeringsrätten, målnummer 1376-2002.

Tillbaka till toppen