På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Syfte med planeringen för bostadsförsörjningen

Granskad:

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. Bostadsförsörjning handlar både om att bygga nytt och om att utveckla det befintliga beståndet.

Skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder

Syftet med den kommunala planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Planeringen ska bidra till att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs (Bostadsförsörjningslagen, SFS 2000:1383).

Nationella mål

Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.

För området bostadsmarknad är målet även långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven (Budgetpropositionen, Prop. 2019/20:1).

Ger förutsättningar för tillväxt och välfärd

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. Attraktiva bostäder och boendemiljöer kan attrahera människor att bosätta sig i kommunen. När företag rekryterar arbetskraft är tillgången till attraktiva bostäder en nyckelfaktor för att de ska kunna knyta rätt kompetens till sig. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är därför en viktig del av kommunens strategiska planering.

Bostäder för alla skeden av livet

Ett brett utbud av bostäder i varierande boendeformer och i väl fungerande boendemiljöer är en förutsättning för att människor ska kunna hitta en lämplig bostad och kunna anpassa sitt boende efter sin livssituation. Kommunen behöver planera för en utveckling av bostadsbeståndet som kan tillgodose vitt skilda behov och önskemål och kunna möta efterfrågan även från hushåll med begränsat ekonomiskt utrymme.

För vissa grupper har kommunen ett uttryckligt ansvar att tillhandahålla särskilt anpassade bostäder.

Det finns mer att läsa om det i delen ”Vad säger lagen?”, se Relaterad information.

Ni som ansvarar för att ta fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen behöver samarbeta med andra kommunala förvaltningar och involvera utredare inom andra verksamhetsområden, till exempel socialtjänstens äldreomsorg.

Utveckla det befintliga bostadsbeståndet

Bostadsförsörjning handlar inte enbart om nybyggnad utan även om att utveckla det befintliga bostadsbeståndet och att stimulera till en önskad rörlighet inom bostadsbeståndet. Det gäller inte minst mindre kommuner där behovet av nyproduktion inte är så stort. I de äldre delarna av bostadsbeståndet är till exempel tillgängligheten ofta begränsad och det kan behövas åtgärder för att stimulera en anpassning av fastigheterna, efter hand som behoven i befolkningen förändras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen