På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen?

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. Bostadsförsörjning handlar både om att bygga nytt och om att utveckla det befintliga beståndet. Här får du läsa mer om varför det är viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen och riktlinjernas betydelse för kommunens utveckling.

Det nationella målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Varje kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Men för att kunna uppfylla bostadsförsörjningslagens mål krävs det att kommunen har en bra planering för bostadsförsörjningen.

Attraktiva bostäder skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. Attraktiva bostäder och bostadsmiljöer är en viktig faktor när det gäller att attrahera människor att bosätta sig i kommunen. När företag rekryterar arbetskraft är tillgången till attraktiva bostäder en viktig faktor för att de ska kunna knyta rätt kompetens till sig. Att utveckla boendet bidrar till hela kommunens utveckling och är därför en viktig del av kommunens strategiska planering. Välfärds- och tillväxtperspektivet går hand i hand och bostadspolitiken förtjänar därför en framskjuten plats i den kommunala debatten.

Ett varierat utbud av bostäder är viktigt

Ett brett utbud av bostäder i varierande boendeformer och i väl fungerande boendemiljöer är viktigt för att människor ska kunna tillgodose sina behov i olika skeden av livet och kunna anpassa sitt boende efter sin livssituation. Kommunerna behöver därför planera för alla grupper i samhället utifrån olika behov, önskemål och betalningsförmåga, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. För att ett samhälle ska fungera tillfredsställande behövs ett tillräckligt utbud av bostäder i olika boendeformer för att möta efterfrågan även från hushåll med begränsat ekonomiskt utrymme.

Utveckla det befintliga beståndet

Bostadsförsörjning handlar inte enbart om nybyggnation utan även om att utveckla det befintliga bostadsbeståndet. I de äldre delarna av bostadsbeståndet är till exempel tillgängligheten ofta begränsad och det kan behövas åtgärder för att anpassa bostäderna när behoven förändras.

Samverka över förvaltningsgränserna

För att tillgodose olika gruppers behov måste därför samtliga kommuner arbeta med bostadsförsörjning, inte bara de kommuner som ligger i tillväxtregioner. För att kunna hitta de bästa lösningarna för den enskilda kommunen och för att få med samtliga aspekter, behöver kommunen också involvera olika expertområden och samverka över förvaltningsgränserna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej