Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Visgatan i Vivalla, Örebro

Granskad:
Ett samlat gång- och cykelstråk löper mellan grupperna av huskroppar, kantat av bänkar och lekredskap. Foto: Maria Eggertsen Teder/Boverket

Efter en omfattande boendedialog och en grundlig stadsdelsanalys i ÖBOs regi kunde en rad önskvärda fysiska åtgärder ringas in kring Visgatan i Vivalla. Mottot var ”från otrygg till trygg” och ledde till ombyggnader av såväl gata som gång- och cykelvägar samt av flera huskroppar och bostadsgårdar. Resultatet blev ökad trivsel och trygghet och minskad brottslighet jämfört med andra delar av Vivalla.

Behovet

Bostadsområdet Vivalla i norra Örebro växte fram under slutet av 1960-talet och ägs av det kommunala bostadsbolaget ÖBO. Runt 2010 visade en boendeundersökning att många boende upplevde trafikmiljön kring Visgatan i sydvästra hörnet av Vivalla som otrygg. Visgatan var en säckgata, och bilar fortsatte därför ofta in på den breda gång- och cykelvägen. Sikten från sidorna skymdes av förrådsbyggnader längs gång- och cykelvägen, vilket ytterligare ökade olycksrisken. Parkeringen låg skymd av grönska, vilket ledde till dålig överblickbarhet och att vägen till och från bilen upplevdes som otrygg. Belysningen upplevdes som otillräcklig på flera ställen i området. En platsanalys av stadsdelen visade att det saknades naturliga platser att möta sina grannar på. Särskilt lyftes att det ena husets entrésida vette mot baksidan av huset bredvid, vilket resulterade i att utrymmet mellan husen varken hade karaktären av bostadsgård eller stråk.

Målbilden

Målet med ombyggnaderna var att skapa en tryggare och mer attraktiv boendemiljö med en tydligare indelning av områdets grönytor och stråk i olika karaktärer, bättre överblickbarhet och ökade möjligheter för social samvaro utomhus.

Skeden i samhällsbyggnadsprocessen där insatser gjorts

Önskemålet från ÖBO om att dra om Visgatan (som ligger på kvartersmark) ledde till detaljplaneändring, och därefter skedde projektering och ombyggnad av gatan, gång- och cykelvägen samt flera huskroppar och bostadsgårdar.

Samordning/samverkansmodell

Ett arkitektkontor anlitades för den inledande analysen av stadsdelen. Under detaljplanearbetet samarbetade ÖBO med stadsbyggnadskontoret kring en boendedialog. Därefter bestod projektgruppen av personal från ÖBO med god lokalkännedom, varav en arbetade särskilt med konstprojekt tillsammans med barn och unga, representanter för den lokala hyresgästföreningen, samt en konsult som anlitats för att arbeta med boendedialogen. Samarbetet med polisen inleddes först efter att ombyggnaden av Visgatan var färdig, då EST-modellen (mer information om detta hittar du under rubriken Relaterad information) etablerades 2013. Boende i området engagerades konkret i byggandet. Ett 60-tal Vivallabor gjorde byggpraktik hos byggentreprenören och barn på Visgatan fick vara med och skapa utsmyckningar Bland annat ritade de fasadsiffrorna till husen.

Fysiska åtgärder

Visgatan byggdes om till en slingrande gångfartsgata genom området. Gång- och cykelstråket drogs om så att det nu löper mellan grupperna av huskroppar snarare än i direkt anslutning till vissa fasader. Stråket gjordes mer böljande och miljön runt omkring berikades med bänkar och lekredskap.  Belysningen kompletterades för att få ett jämnare och bredare ljusfält kvällstid.

Genom att vända entréerna på några huskroppar kunde en ökad tydlighet skapas i utemiljön. Husen fick en entrésida och en lugnare gårdssida med större privata uteplatser än tidigare. Gårdssidan vetter nu mot en annan huskropps gårdssida, och entrésidan mot en annan huskropps entrésida. Entréernas vindfång som tidigare skymde sikten ersattes med skärmtak, och plank mellan uteplatserna ersattes med lägre staket. Två huskroppar revs för att möjliggöra en större gemensam grönyta för bland annat odling.

Gårdssidan med privata uteplatser. Foto: Maria Eggertsen Teder/Boverket

Mätning/utvärdering

ÖBOs enkätundersökningar bland de boende visar att tryggheten i området har ökat sedan ombyggnaden. Det digitala verktyget Embrace som används i EST-modellen visar att brottsligheten kring Visgatan är betydligt lägre än i andra delar av Vivalla.

Svårigheter

Att väga olika intressen mot varandra upplevdes som utmanande av ÖBO, inte minst gällande den befintliga grönskan. Det som några boende ville bevara, ville andra ta bort av trygghetsskäl. ÖBO var därför noga med att förklara varför vissa intressen och önskemål inte kunde tillmötesgås.

Lärdomar

Det är viktigt att utgå från platsen och de boendes önskemål när man arbetar med bostadsområden – att ”ha örat mot marken” är A och O för ett lyckat resultat enligt ÖBO. Boendedialogen kring Visgatan var väldigt öppet formulerad, och ÖBO:s representanter upplevde att många boende hade svårt att komma med inspel och synpunkter på ”ett vitt papper”. Numera har ÖBO därför med sig mer underlag, exempelvis arkitektskisser, till workshops och dialogtillfällen. Barnen hade lättare att tänka fritt utan skissunderlag och kunde i workshops bland annat rita upp och diskutera hur de ville att de blivande gårdarna skulle vara.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen