På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Laglighetsprövning

Vissa kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Det gäller kommunfullmäktiges beslut om att uppdra byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmesler. Det gäller även fullmäktiges beslut om att inte anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser.

En detaljplan eller områdesbestämmelser ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Om kommunfullmäktige har beslutat att uppdra byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser kan ett sådant beslut överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Om kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden beslutar att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan även ett sådant beslut överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Beslut om att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan avse till exempel beslut om att inte förlänga genomförandetiden.(Regeringen1993-11-25 dnr M 93/1510/9)

Laglighetsprövning innebär att domstolen prövar om ett kommunalt beslut kommit till på laglig väg. Domstolen prövar inte beslutets lämplighet.

Läs mer om antagande av detaljplan och möjligheterna till delegation här

Övriga PBL-beslut som kan laglighetsprövas

Andra beslut enligt plan- och bygglagen som kan överklagas inom ramen för laglighetsprövning är fullmäktiges beslut att anta översiktsplanen, vissa beslut gällande gatukostnader, fullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden, beslut om regionplan samt beslut om riktlinjer för exploateringsavtal.

Beslut om detaljplanering som inte kan överklagas

Följande kommunala beslut gällande detaljplanering får inte överklagas vare sig genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär:

  • avbrytande av ett planarbete,
  • planbesked.

Inte heller fullmäktiges beslut om planprogram utgör beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning. (RÅ 1994 ref. 57)

Vem kan överklaga och hur går det till

Grundprincipen för laglighetsprövning är att varje medlem i en svensk kommun eller ett landsting har rätt att överklaga kommunens eller landstingets beslut. Ett överklagande om laglighetsprövning ska lämnas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och vilka omständigheter som den klagande överklagar på.

Överklagandetid

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor efter att det justerade protokollet över beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden skall löpa ut.

Om överklagandet har kommit in till kommunen före överklagandetidens utgång i stället för till förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas.

Grunder för laglighetsprövningen

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Vid en laglighetsprövning ska ett överklagat beslut upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas

Huvudregeln är att domstolen ska upphäva ett överklagat beslut, om den finner att någon av prövningsgrunderna kan tillämpas. Om ett fel saknar betydelse för ärendets utgång, behöver dock beslutet inte upphävas. Det kan exempelvis gälla en jävssituation som uppenbarligen saknat betydelse för ärendets utgång. Detsamma gäller om beslutet har kommit att förlora sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden. Det kan till exempel vara om kommunen har fattat ett nytt beslut som fått laga kraft. (jfr prop. 2016/17:171 sid. 444-445)

Instansordning vid laglighetsprövning av vissa detaljplanebeslut

Ett överklagande som avser laglighetsprövning görs hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut får överklagas till kammarrätten. Det krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp målet till prövning. Kammarrättens beslut om prövningstillstånd får inte överklagas.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Det krävs prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp målet till prövning. Beslut om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen samt domstolens slutliga beslut i ärendet får inte överklagas.

Pilar på en rad från vänster till höger. Första pilen heter Förvaltningsrätten. Andra pilen Kammarrätten (prövningstillstånd krävs).Sista steget i processen är Högsta förvaltningsdomstolen (prövningstillstånd krävs)
Illustrationen visar instansordning vid laglighetsprövning. Illustration: Boverket

Läs mer om de olika domstolarna under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej