Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Laglighetsprövning

Granskad:

Vissa kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Det gäller kommunfullmäktiges beslut om att uppdra byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det gäller även fullmäktiges beslut om att inte anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser.

Laglighetsprövning

En detaljplan eller områdesbestämmelser ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Om kommunfullmäktige har beslutat att uppdra byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser kan ett sådant beslut överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen.

27 §
  En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Ett sådant uppdrag får inte delegeras. Lag (2017:424) .

39 §
  I fråga om förslag till och beslut om att anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser ska kommunen tillämpa bestämmelserna om förslag till och antagande av en detaljplan i 7 §, 8 § förutom i den del som avser grundkartor, 9, 10 och
11 §§, 11 c § första stycket, 11 d-15, 17, 18, 19 och 20 §§,
21 § första och andra styckena, 22 och 22 a §§, 23 § första stycket, 24, 25, 27, 29-31 §§, 32 § 1 och 2, 33-35 och 38 §§. Vid tillämpningen ska det som sägs om detaljplan avse områdesbestämmelserna. Lag (2021:785) .

1 §
  Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):
   1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
   2. kommunfullmäktiges beslut om planeringsstrategi för översiktsplanering,
   3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,
   4. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,
   5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,
   6. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning,
   7. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
   8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal,
   9. regionfullmäktiges beslut om regionplan, och
   10. regionfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning av regionplan. Lag (2020:76) .

Om kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden beslutar att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan även ett sådant beslut överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Beslut om att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan avse till exempel beslut om att inte förlänga genomförandetiden.(Regeringen1993-11-25 dnr M 93/1510/9)

1 §
  Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):
   1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
   2. kommunfullmäktiges beslut om planeringsstrategi för översiktsplanering,
   3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,
   4. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,
   5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,
   6. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning,
   7. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
   8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal,
   9. regionfullmäktiges beslut om regionplan, och
   10. regionfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning av regionplan. Lag (2020:76) .

Laglighetsprövning innebär att domstolen prövar om ett kommunalt beslut kommit till på laglig väg. Domstolen prövar inte beslutets lämplighet.

Delegering av beslut

Övriga PBL-beslut som kan laglighetsprövas

Andra beslut enligt plan- och bygglagen som kan överklagas inom ramen för laglighetsprövning är fullmäktiges beslut att anta översiktsplanen, vissa beslut gällande gatukostnader, fullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden, beslut om regionplan samt beslut om riktlinjer för exploateringsavtal.

1 §
  Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):
   1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
   2. kommunfullmäktiges beslut om planeringsstrategi för översiktsplanering,
   3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,
   4. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,
   5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,
   6. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning,
   7. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
   8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal,
   9. regionfullmäktiges beslut om regionplan, och
   10. regionfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning av regionplan. Lag (2020:76) .

Beslut om detaljplanering som inte kan överklagas

Följande kommunala beslut gällande detaljplanering får inte överklagas vare sig genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär:

  • avbrytande av ett planarbete,
  • planbesked.

2 §
  Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser
   1. avbrytande av ett planarbete,
   2. planbesked enligt 5 kap. 2 §,
   3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6,
   4. villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,
   5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,
   6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd,
   7. ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller
   8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol framgår av 15 kap. 10 §.

Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § tredje stycket om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas särskilt. Lag (2021:785) .

2 a §
  Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen. Lag (2016:252) .

Inte heller fullmäktiges beslut om planprogram utgör beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning. (RÅ 1994 ref. 57)

Vem kan överklaga och hur går det till

Grundprincipen för laglighetsprövning är att varje medlem i en svensk kommun eller ett landsting har rätt att överklaga kommunens eller landstingets beslut. Ett överklagande om laglighetsprövning ska lämnas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och vilka omständigheter som den klagande överklagar på.

1 §
  Varje medlem av en kommun eller en region har rätt att få lagligheten av kommunens eller regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de samverkande kommunerna och regionerna.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de kommuner eller regioner som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna. Lag (2019:835) .

4 §
  Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

Överklagandetid

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor efter att det justerade protokollet över beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden skall löpa ut.

5 §
  Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, regionens eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att till-
kännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner och regioner.

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. Lag (2019:835) .

Om överklagandet har kommit in till kommunen före överklagandetidens utgång i stället för till förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas.

6 §
  Om överklagandet före överklagandetidens utgång har kommit in till kommunen, regionen eller kommunalförbundet i stället för till förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in till någon av de samverkande kommunerna eller regionerna. Lag (2019:835) .

Grunder för laglighetsprövningen

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

7 §
  Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Vid en laglighetsprövning ska ett överklagat beslut upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

8 §
  Ett överklagat beslut ska upphävas, om
   1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
   2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen,
   3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
   4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda medel från en resultatutjämningsreserv enligt 14 §.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut. Lag (2019:835) .

Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas

Huvudregeln är att domstolen ska upphäva ett överklagat beslut, om den finner att någon av prövningsgrunderna kan tillämpas. Om ett fel saknar betydelse för ärendets utgång, behöver dock beslutet inte upphävas. Det kan exempelvis gälla en jävssituation som uppenbarligen saknat betydelse för ärendets utgång. Detsamma gäller om beslutet har kommit att förlora sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden. Det kan till exempel vara om kommunen har fattat ett nytt beslut som fått laga kraft. (jfr prop. 2016/17:171 sid. 444-445)

En ny kommunallag, prop. 2016/17:171 (på Sveriges riksdags webbplats)

9 §
  Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

Instansordning vid laglighetsprövning av vissa detaljplanebeslut

Ett överklagande som avser laglighetsprövning görs hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut får överklagas till kammarrätten. Det krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp målet till prövning. Kammarrättens beslut om prövningstillstånd får inte överklagas.

4 §
  Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

12 §
  Bestämmelser om hur förvaltningsrättens beslut överklagas finns i förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

33 §
  Förvaltningsrättens beslut överklagas till kammarrätten.
Kammarrättens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett beslut får överklagas av den som det angår, om det gått honom eller henne emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överklagas.

Om ett överklagande eller en begäran om omprövning har avvisats på grund av att överklagandet eller begäran har kommit in för sent och rätten efter överklagande har prövat avvisningsbeslutet eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, får rättens beslut inte överklagas. Lag (2013:86) .

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Det krävs prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp målet till prövning. Beslut om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen samt domstolens slutliga beslut i ärendet får inte överklagas.

13 §
  Om förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden emot, får endast klaganden överklaga beslutet.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av kommunen eller regionen och av deras medlemmar.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut av ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av förbundet eller av nämnden, liksom av varje kommun och region som är medlem i förbundet eller samverkar i nämnden och av deras medlemmar. Lag (2019:835) .

33 §
  Förvaltningsrättens beslut överklagas till kammarrätten.
Kammarrättens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett beslut får överklagas av den som det angår, om det gått honom eller henne emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överklagas.

Om ett överklagande eller en begäran om omprövning har avvisats på grund av att överklagandet eller begäran har kommit in för sent och rätten efter överklagande har prövat avvisningsbeslutet eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, får rättens beslut inte överklagas. Lag (2013:86) .

Illustrationen visar instansordning vid laglighetsprövning. Illustration: Boverket

Läs mer om de olika domstolarna under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen