Kulturella och sociala perspektiv på hållbar stadsutveckling

I ett hållbart samhälle måste sociala och kulturella perspektiv vägas samman med ekonomiska och miljömässiga aspekter. Därför att det viktigt att kontinuerligt öka kunskapen kring vad som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Sedan 2009 samverkar fyra myndigheter för att långsiktigt gynna en ökad medvetenhet om hur sociala och kulturella perspektiv kan bidra till en hållbar stadsutveckling.

Fyra myndigheter - Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitektur- och designcentrum - vill uppmärksamma den mångtydighet som inryms i begreppen kulturell och social hållbarhet. Begreppen är inte ensidiga och ett framgångsrikt arbete kräver därför olika infallsvinklar. Vi har sedan 2009 genomfört både stora och små aktiviteter, nationellt och internationellt. Alla har dock haft samma syfte: att öka insikten om betydelsen av den sociokulturella hållbarheten i stadsutveckling. Vårt arbete är inriktat på att inspirera andra. Att se potentialen i kulturella och sociala aktiviteter och förstå vilken kraft de har för exempelvis demokrati, tillväxt och en hållbar utveckling.

En ökad samverkan mellan politikområden med ansvar för stadsplanering, boendefrågor, arkitektur och kulturmiljö eftersträvas. Samverkan har dragit nytta av myndigheternas olika sakkunskaper, samtidigt som vi genom att använda våra olika nätverk har kunnat nå en bredare målgrupp. Myndigheterna har också kunnat verka i delvis nya sammanhang. Gemensamt har vi beslutat att genomföra aktiviteter inom fem fokusområden:

 • urban utveckling och social inkludering
 • fysisk planering och stadsbyggnad
 • arkitektur
 • internationell samverkan
 • forskning.

Aktiviteterna planeras årsvis och utifrån en aktuell problemställning. Arbetet sker ibland i samverkan med ytterligare aktörer.

Vårt arbete fortsätter! Sedan 2014 har samverkan utökats till att också omfatta Statens konstråd. Läs mer under relaterad information om kommande och genomförda aktiviteter.

Aktiviteter genomförda sedan april 2013

 • Samtal om stadspolitik
 • Sessionen "Dynamik, dialog och delaktighet – för utveckling av stadens landskap" på Landskapsforum 2013
 • Seminariet "Det hållbara Norden – arkitektur och designpolitik i ett nordiskt perspektiv"
 • Forskarantologin "Det förflutna i framtidens stad"
 • Seminariet "Det ska vara ett gott liv för oss som bor här"
 • Seminariet "Samordnad stadsutveckling"
 • Seminariet "Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser"
 • Seminariet "Gestaltning och PBL"

Slutrapportering 2013

 • Regeringsuppdraget "Främjande av hållbar stadsutveckling"
 • Slutrapport 2013 "Främjande av hållbar stadsutveckling"
 • Hållbar stadsutveckling - den kulturella dimensionen Samtal, texter och bilder från ett seminarium i Göteborg 2011
 • Samtal om stadspolitik
 • Stadspolitik för miljömässigt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling
 • På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik – önskedröm eller möjlighet?
 • Designing Fair Cities. Dokumentation från Boverkets och Mistra Urban Futures event vid World Urban Forum 6
 • Riksantikvarieämbetets medverkan på World Urban Forum – The Urban Future.

Slutrapportering 2011

 • Regeringsuppdraget "Till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling"
 • Slutrapport 2011 "Hållbar stadsutveckling"
 • Forskningsöversikt
 • Urban News
 • Vadstena Forum 2010
 • When people matter
 • Höstmöte 2010
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej