Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturella och sociala perspektiv på hållbar stadsutveckling

Granskad:

I ett hållbart samhälle måste sociala och kulturella perspektiv vägas samman med ekonomiska och miljömässiga aspekter. Därför att det viktigt att kontinuerligt öka kunskapen kring vad som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Sedan 2009 har sammanlagt fem myndigheter på olika sätt samverkat för att långsiktigt gynna en ökad medvetenhet om hur sociala och kulturella perspektiv kan bidra till en hållbar stadsutveckling.

Kontinuerlig samverkan sedan 2010

Hösten 2009 kom propositionen ”Tid för kultur”, i vilken samspelet mellan kulturpolitiken och andra samhällsområden har en framskjuten plats. Strax därefter fick Boverket, Riksantikvarieämbe­tet, For­mas och ArkDes två efter varandra följande regeringsuppdrag om att främja kulturella och sociala perspektiv inom hållbar stadsutveckling samt lyfta arkitekturens roll. Parallellt fick Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”. Uppdragens syften har varit att medverka till en ökad samverkan inom politikom­råden med ansvar för stadsplanering, boendefrågor, gestaltning, arkitektur, konst och kulturmiljö.

Efter avslutade uppdrag fanns en samsyn om att det också fortsättnings­vis är viktigt att staten främjar kunskap om hur samverkan kan leda till bättre gestal­tade livsmiljöer. Myndigheterna såg även ökande behov i samhället av kunskap i denna fråga. Samverkan fortsatte därför efter avslutade rege­ringsuppdrag. Gemensamma aktivi­teter - så som konferenser, utlysningar, workshops och publikationer - genomfördes fram till vintern 2016/2017, då det beslöts att invänta propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö”. Samverkan mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd bedrivs sedan 2018 inom politikområdet för gestaltad livsmiljö.

Samverkan har medfört att vi har lärt känna varandras myndigheter, vilket bland annat har lett till en mer effektiv gemensam arbetsprocess. Den har även gett möjlighet att se hur skilda perspektiv, såväl kompletterande som motstående, kan berika, utveckla och stärka frågor om gestaltad livsmiljö. Vilket är ett steg mot att minska sekto­riseringen och få fler perspektiv att samspela istället för att motverka varandra.

Nedanför hittar du en lista på de aktiviteter som genomförts 2009–2017. Under "Relaterad information" kan du läsa mer de olika aktiviteterna. Där hittar du även en länk till regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer" samt en länk till myndighetssamverkan inom politikområdet för gestaltad livsmiljö.

Aktiviteter genomförda sedan april 2013

 • Samtal om stadspolitik
 • Sessionen "Dynamik, dialog och delaktighet – för utveckling av stadens landskap" på Landskapsforum 2013
 • Seminariet "Det hållbara Norden – arkitektur och designpolitik i ett nordiskt perspektiv"
 • Forskarantologin "Det förflutna i framtidens stad"
 • Seminariet "Det ska vara ett gott liv för oss som bor här"
 • Seminariet "Samordnad stadsutveckling"
 • Seminariet "Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser"
 • Seminariet "Gestaltning och PBL"

Slutrapportering 2013

 • Regeringsuppdraget "Främjande av hållbar stadsutveckling"
 • Slutrapport 2013 "Främjande av hållbar stadsutveckling"
 • Hållbar stadsutveckling - den kulturella dimensionen Samtal, texter och bilder från ett seminarium i Göteborg 2011
 • Samtal om stadspolitik
 • Stadspolitik för miljömässigt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling
 • På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik – önskedröm eller möjlighet?
 • Designing Fair Cities. Dokumentation från Boverkets och Mistra Urban Futures event vid World Urban Forum 6

Slutrapportering 2011

 • Regeringsuppdraget "Till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling"
 • Slutrapport 2011 "Hållbar stadsutveckling"
 • Forskningsöversikt
 • Urban News
 • Vadstena Forum 2010
 • When people matter
 • Höstmöte 2010
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen