Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planera för klimatdeklaration av byggnaden

Granskad:
Processen i klimatdeklarationen. Från 1 Förberedelser till 7 Tillsyn.
Illustration: Boverket

Byggherren ansvarar för att en klimatdeklaration görs och lämnas in till Boverket men flera aktörer i byggprocessen berörs av den nya lagen. Bilden ovan visar de olika stegen i arbetet med en klimatdeklaration samt exempel på vilka aktörer som kan vara involverade i de olika stegen.

Byggherren har alltid det formella ansvaret

Dator med gröna bockar i skärmen, lyftkran och byggarbetare.
Illustration: Infab

Byggherren kan välja att delegera olika delar av arbetet med att upprätta en klimatdeklaration, bland annat ansvaret för att ta fram underlag, räkna och registrera. I tidiga skeden kan olika konsulter anlitas för att stötta byggherren till exempel en arkitekt, en konstruktör eller en miljökonsult. Beroende på entreprenadform kan det även vara logiskt att låta entreprenören göra vissa delar av arbetet.

Men även om arbetet kan delegeras i olika omfattning har alltid byggherren det formella ansvaret för att klimatdeklarationen uppfyller reglerna, att den upprättas, lämnas in och att underlaget sparas i minst fem år. Den som deklarerar får en bekräftelse från Boverket på att en klimatdeklaration har lämnats in och byggherren ska lämna in bekräftelsen till byggnadsnämnden för att kunna få ett slutbesked.

 1. Det är lämpligt att byggherren förbereder arbetet med klimatdeklarationen redan i ett tidigt skede. Då finns det störst möjlighet att minska klimatpåverkan. Byggherren kan också anlita konsulter (arkitekt, konstruktör eller miljökonsult) som projekterar för lägre klimatpåverkan.

 2. Om byggherren anlitar konsulter, byggentreprenörer och underentreprenörer är det bra om det tydligt framgå vem som ansvarar för att ta fram nödvändigt underlag. Vilka indata som behövs beskrivs mer i detalj på sidan ”Underlag till beräkning av klimatpåverkan” som du hittar i menyn.

 3. Om byggherren anlitar konsult och byggentreprenör är det bra om det är tydligt vem som ansvarar för att genomföra klimatberäkningen. För mer information om klimatberäkningen, se sidan ”Beräkna byggnadens klimatpåverkan”. Boverkets klimatdatabas finns på sidan ”Boverkets klimatdatabas”. Båda sidorna hittar du i menyn.

 4. Byggherren ansvarar för att registrera klimatdeklarationen i Boverkets klimatdeklarationsregister. För mer information om vilka uppgifter som ska redovisas samt om hur dessa uppgifter kommer att användas, se sidan ”Registrera en klimatdeklaration” som du hittar i menyn.

 5. För att byggherren ska kunna få slutbesked från kommunen ska en bekräftelse visas för kommunen på att klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register. Läs mer om när klimatdeklarationen ska registreras på sidan ”Fastställ tidpunkt för klimatdeklarationen” som du hittar i menyn.

 6. Byggherren ansvarar för att spara underlaget till klimatdeklarationen i fem år. Sparad dokumentation är även en bra grund för kunskapsuppbyggnad inom företaget. Läs mer om vilket underlag som lämpligen sparas på sidan ”Spara underlag” som du hittar i menyn.

 7. Boverket har tillsyn av klimatdeklarationerna. Vid en tillsyn ska byggherren kunna visa upp underlag som legat till grund för klimatdeklarationen och som verifierar uppgifterna i den. För mer information om Boverkets tillsyn, se sidan ”Tillsyn av klimatdeklarationer” som du hittar i menyn.

Förbered arbetet med klimatdeklarationen

Det är byggherren som förbereder och planerar hur arbetet med klimatdeklarationen läggs upp, vem som gör vad och på vilket sätt. Det kan vara bra att involvera arkitekt, konstruktör eller miljökonsult i arbetet med en klimatberäkning i ett tidigt skede medan det fortfarande går att välja material och metoder som innebär minskad klimatpåverkan.

Den mest detaljerade kunskapen om vilka byggprodukter som använts och i vilka mängder finns ofta hos byggentreprenören och underentreprenörerna. Därför underlättar det för alla parter om byggherren tidigt i byggprocessen planerar och kommunicerar hur arbetet med att genomföra klimatdeklarationen ska gå till. Detta kan med fördel ske redan i processen med förfrågningsunderlag och avtal.

Oavsett vem som får i uppdrag att göra arbetet är det byggherrens ansvar att klimatdeklarationen uppfyller reglerna. Byggherren behöver därför säkerställa tillgång till underlagsdata som speglar den faktiska klimatpåverkan för byggnaden på det sätt som den är byggd.

Checklista

Följande frågor kan byggherren fundera kring tidigt i byggprocessen och i vissa fall diskutera med berörd konsult/entreprenör:

 • Vilka ambitioner finns för att minska klimatpåverkan?
 • Vilka ambitioner finns för användningen av specifika klimatdata för byggprodukter?
 • Vem ska genomföra klimatberäkningar för byggnaden? Vilka förutsättningar ska gälla för detta?
 • Vem ska ansvara för att samla in underlag till klimatdeklarationen? Var ska informationen hämtas?
 • Hur ska underlagsdata kommuniceras mellan olika aktörer i byggprocessen för att det ska vara möjligt att genomföra klimatberäkningen?
 • Hur ska beräkningsunderlaget sparas?
 • Vem ska registrera klimatdeklarationen i Boverkets klimatdeklarationsregister?
 • När ska arbetet i respektive processteg inledas och avslutas? Hur fungerar det kopplat till projektets tidplan i stort?

Byggentreprenörer och underentreprenörer har viktiga underlag till klimatdeklarationen

Byggherren måste spara underlaget till klimatberäkning av byggnaden som ska klimatdeklareras (beräkningsunderlag och verifikat). Det underlaget finns oftast hos byggentreprenören eller underentreprenören. Byggherren eller den som byggherren har utsett att upprätta en klimatdeklaration bör därför efterfråga följande underlag från entreprenörerna:

 • Beräkningsunderlag som redovisar beräkningen av klimatpåverkan för modul A1-A5. För exempel på uppgifter som kan efterfrågas till ett beräkningsunderlag se beräkningsmallen på sidan "Spara underlag".
 • Verifikat för produktspecifika klimatdata, EPD eller motsvarande.
 • Verifikat på produkt och mängd av produkten som använts i projektet.

För mer information om dessa underlag, läs på sidan ”Underlag till beräkning av klimatpåverkan” och ”Spara underlag”.

Underlag till beräkning av klimatpåverkan

Spara underlag

Läs mer om upphandling av konsult och byggentreprenör

Fokus i denna handbok är inte att vägleda byggherren vad gäller avtal med övriga parter i ett projekt. Dock finns det ett antal andra vägledningar där denna fråga hanteras:

 • Boverkets Vägledning om Livscykelanalys, LCA, för byggnader beskriver hur byggherren kan arbeta med LCA-baserade krav vid upphandling av entreprenör. Den LCA som ska göras för klimatdeklarationen är avgränsad till byggskedet men man kan förstås också arbeta med andra skeden i byggnadens livscykel.
 • Vägledningen Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt är framtagen av Svenska Miljöinstitutet IVL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest. I vägledningen finns förslag på kravformuleringar, processteg, anvisningar och kontroller för att göra det möjligt för bostadsföretag att ställa klimatkrav för byggprojekt. Underlaget kan användas som inspiration även för andra byggherrar.
 • Upphandlingsmyndigheten har publicerat upphandlingskriterier för lagstadgad klimatdeklaration för uppförande av nya byggnader. Kriterierna kan användas av alla upphandlare, inte bara offentliga.
 • Europeiska kommissionens hållbarhetssystem för byggnader Level(s) kan användas som vägledning.

Se länkar under Relaterad information. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen