Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Expediering och delgivning i beslut om lovföreläggande

Granskad:

Ett beslut om lovföreläggande ska när det är fattat så snart som möjligt expedieras och delges den beslutet riktas mot.

Expediering och delgivning

När beslutet om lovföreläggande är fattat ska det expedieras och delges så snart som möjligt. Av beslutet behöver det framgå till vilka som beslutet ska expedieras. Vid expedieringen av beslutet ska den som är part underrättas om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. Byggnadsnämnden bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid vara skriftlig om en part begär det.

33 §
  En myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om parten får överklaga beslutet ska han eller hon även underrättas om hur det går till. Myndigheten ska samtidigt upplysa parten om avvikande meningar som har antecknats enligt 30 § eller enligt särskilda bestämmelser i någon annan författning. En underrättelse om hur man överklagar ska innehålla information om vilka krav som ställs på överklagandets form och innehåll och vad som gäller i fråga om ingivande och överklagandetid.

Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid vara skriftlig om en part begär det. Underrättelse får ske genom delgivning.

1 §
  Denna lag gäller när delgivning ska ske i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet eller när delgivning i annat fall ska ske enligt lag eller annan författning.

Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Exempel Expediering

Beslutet delges: "namn", "adress" (med överklagandeanvisning)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen