Boverkets referensgrupp för byggnadstekniskt brandskydd

Boverket har bjudit in en referensgrupp om brandskydd för att

  • få reda på hur reglerna om brandskydd tas emot i branschen, vilka problemen är och vad som fungerar bra
  • använda gruppen som bollplank när vi tar fram nya brandskyddsregler
  • förankra förändringar i brandskyddsreglerna
  • sprida information från Boverket till branschen.

Målet är att skapa brandskyddsregler som fungerar så bra som möjligt för alla.

Gruppen har representanter från olika typer av organisationer för att få en bred förankring. Organisationerna utser själva sin representant och sina eventuella suppleanter. Gruppen träffas 1-2 gånger per år och diskuterar brandskyddsfrågor som faller inom Boverkets verksamhetsområde.

Minnesanteckningar

På varje möte förs minnesanteckningar som du kan hämta under fliken fördjupning på denna webbsida. Anteckningarna är bara arbetsmaterial, de innebär inte några åtaganden för Boverket.

Referensgruppens deltagare och roller

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi är en förvaltningsmyndighet i frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och stadsutveckling. Inom ramen för byggande och förvaltning jobbar Boverket med frågor som berör brandskydd.

Boverket är sammankallande till mötena i referensgruppen.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets logotyp

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmiljöverket huvuduppdrag är att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs och målet är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet. En fokusuppgift är brandskydd på arbetsplatsen vilket delvis regleras via verkets föreskrift arbetsplatsens utformning.

Representant: Ulla Rosenius

www.av.se

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningens logotyp

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som jobbar med brandskyddsfrågor genom bland annat information, utbildning och rådgivning. Brandskyddsföreningen har också som uppgift att skapa opinion för ett bättre brandskydd.

Representant: Ville Bexander

www.brandskyddsforeningen.se

Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustriernas logotyp

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Byggmaterialindustrierna vill öka kunskapen och tydliggöra deras roll i byggprocessen bland annat genom att påverka och informera politiker och myndigheter.

Representant: Mats Björs

www.byggmaterialindustrierna.se

Byggherrarna

Byggherrarnas logotyp

Byggherrarna är en organisation som samlar byggherrar inom både privat och offentlig sektor. Organisationens syfte är att stärka och samla byggherrarna i Sverige. Organisationen samarbetar med och jobbar med bland annat olika myndigheter.

Representant: Thomas Jennlinger

www.byggherre.se

Fastighetsägarna

Fastighetsägarnas logotyp

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som representerar medlemmar som är fastighetsägare för framförallt hyresrätter och industrifastigheter. Fastighetsägarna jobbar framförallt med näringspolitik, opinionsbildning och kompetensutveckling.

Representant: Mikael Johansson

www.fastighetsagarna.se

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV)

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap logotyp

BIV är den svenska avdelningen för den internationella organisationen Society of Fire Protection Engineers, SFPE (www.spfe.org). BIV är en ideell förening för bra brandskydd och jobbar för det genom att bland annat erbjuda nätverk, verka för en hög etisk standard bland medlemmarna, stödja utbildning och fortbildning inom brandskydd.

Representant: Nils Olsson

sfpe-biv.se

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Föreningen Sveriges Brandbefäls logotyp

Föreningen Sveriges Brandbefäl är ett yrkesförbund som verkar inom verksamhetsområdet samhällsskydd och beredskap. Föreningens uppgift är bland annat att kompetensutveckla räddningstjänsten och att vara en opinionsbildare. I Boverkets referensgrupp brandskydd är föreningen en kanal till Sveriges räddningstjänster genom bland annat räddningstjänstens 100.000-, glesbygd- och storstadsklubbar.

Representant: Mattias Heimdahl

www.brandbefal.se

Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer

Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer logotyp

Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer är en ideell förning som samlar byggnadsinspektörer i hela landet. Föreningen verkar inom sitt område genom att aktivt delta som remissinstans till frågor som berör byggområdet och genom att delta i kommittéer och referensgrupper.

Representant: Ulrika Nolåker

wp1.fsbi.se

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets logotyp

Luleå tekniska universitet är tillsammans med Lunds tekniska högskola en av två lärosäten i Sverige som bedriver brandingenjörsutbildning.
Det är avdelningen för byggkonstruktion och produktion som är representerad i Boverkets referensgrupp.

Representant: Michael Försth

www.ltu.se

Lunds universitet - Avdelningen för brandteknik

Lunds Universitets logotyp

Lunds tekniska högskola är tillsammans med Luleå tekniska universitet en av två lärosäten i Sverige som bedriver brandingenjörsutbildning.
Det är avdelningen för brandteknik som är representerad i Boverkets referensgrupp.

Representant: Nils Johansson

www.lth.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSBs logotyp

MSB är en statlig myndighet under Justitiedepartementet. MSB:s huvuduppgift generellt är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. En fokusuppgift är att öka brandsäkerheten i samhället genom att bland annat informera, ge ut regler samt stödja den enskildes förmåga att förbygga och skydda sig mot bränder. Boverket och MSB samarbetar i många frågor som berör brandskydd.

Representant: Per Karlsson

www.msb.se

RISE

RISE:s logotyp

RISE är ett forskningsinstitut med fokus på att skapa, använda och förmedla konkurrenskraftig kompetens för innovation och värdeskapande i näringslivet och en hållbar samhällsutveckling. Ett av RISE:s arbetsområden är brandteknik. Inom bygg utför RISE brandteknisk utvärdering av material, produkter, konstruktioner och släcksystem. Dessutom bedriver RISE inom detta område forskning.

Representant: Patrik Johansson

www.sp.se

Svensk Försäkring

Svensk Försäkrings logotyp

Svensk Försäkring är en branschorganisation som arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsbranschen samt för kunskap om försäkringarnas betydelse i samhället. Föreningen verkar som opinionsbildare inom bland annat frågor som berör byggnader och brandskydd.

Representant: Hans-Eric Zetterström

www.svenskforsakring.se

Sveriges Brandkonsultförening

Sveriges Brandkonsultförenings logotyp

Sveriges Brandkonsultförenings syfte är att förena de företag som finns i branschen för att driva branschgemensamma frågor. Föreningen verkar för att medlemmarna ska ha en hög kompetensnivå och att de jobbar efter vissa etiska regler.

Representant: Magnus Nordberg

www.brandkonsultforeningen.se

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggföretag är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Förbundet har till uppgift att bland annat driva gemensamma frågor genom att t.ex. aktivt ta del av remisser och lämna synpunkter på dessa.

Representant: Vakant

www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och regioners logotyp

SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i Sverige. SKR:s uppgift är att stödja och utveckla medlemmarnas verksamhet och kunskap. En av många områden som SKR jobbar med, liksom Sveriges kommuner, är just brandskydd.

Representant: Johan Gert

 

skr.se
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej