Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna f kräver anmälan.

Film om bygglovsbefriade åtgärder

Boverket har spelat in en film som tar upp ett antal knepiga frågor om bygglovsbefriade åtgärder. Syftet är att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva och besvara frågeställningarna. Frågorna är som följer:

  • När får man bygga lovbefriade åtgärder?
  • Att ändra en lovpliktig komplementbyggnad till en lovbefriad
  • Att bygga en lovbefriad komplementbyggnad över tomtgräns
  • Att glasa in ett skärmtak så att det blir ett inglasat uterum
  • Vad händer med komplementbostadshuset om en- och tvåbostadshuset inte längre finns kvar?
  • Vad händer med komplementbostadshuset om det får en egen fastighet?
Karl Evald och Fredrik Ingmarson, jurist respektive utredare på Boverket, diskuterar bygglovsbefriade åtgärder.

Bygglovsbefriad skyddad uteplats

Det krävs normalt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid en- och tvåbostadhus.

Bygglovsbefriat skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad max 15 m², så kallad friggebod

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m².

Ändring av en byggnads yttre utseende, så kallad fasadändring

Det krävs generellt bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende inom detaljplanerat område. För en- och tvåbostadshus gäller dock kravet på bygglov enbart om det är en väsentlig ändring av byggnadens eller områdets karaktär. Utanför ett område med detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändringar av en byggnads yttre utseende.

Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra tillbyggnad. Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar göra små tillbyggnader till en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan

Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar uppföra en komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Komplementbyggnaden ska vara fristående och placeras i omedelbar närhet av bostadshuset.

Mur och plank utanför detaljplan

Generellt krävs det bygglov för att uppföra en mur eller ett plank, både inom och utanför ett område med detaljplan. För en- och tvåbostadshus utanför ett område med detaljplan finns det under vissa förutsättningar möjlighet till undantag från kravet på bygglov för mur och plank.

Bygglovsbefriat komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 25 m², så kallat attefallshus

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade attefallshus. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25 m².

Bygglovsbefriad tillbyggnad max 15 m²

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra en tillbyggnad. Det krävs dock inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på max 15 m² på en- eller tvåbostadhus.

Bygglovsbefriade takkupor

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inte bygglov för att bygga takkupor på en- eller tvåbostadhus.

Inreda ytterligare en bostad utan bygglov

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

Undantag från lovplikt för uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil

Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus.

Bygglovsbefriad parkeringsplats

Det krävs inte bygglov för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk med mera

Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan.

Byggprocessen för vissa bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

För de bygglovsbefriade åtgärderna Attefallshus, tillbyggnad 15 m² samt inreda ytterligare en bostad krävs att en anmälan görs till byggnadsnämnden och att startbesked lämnas innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnadsnämndens handläggning av anmälan för dessa åtgärder är mer omfattande än för vanliga anmälningspliktiga åtgärder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej