Sökanden kan låta hyresvärd eller bostadsrättsförening överta bidraget för anpassningar i allmänna utrymmen

Om en person som blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag och en ägare av ett flerbostadshus är överens kan rätten till bostadsanpassningsbidrag övertas av en hyresvärd eller en bostadsrättsförening för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet där sökanden bor. 

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 4 §

Genom bestämmelsen i 4 § lagen om bostadsanpassningsbidrag kan en sökande, efter det att bidrag har beviljats i det enskilda ärendet, överlåta sin rätt till bidrag till ägaren av flerbostadshuset där sökanden bor.

Enligt 3 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag till personen med funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidraget är förbehållet den enskilde bidragstagaren själv att användas för eget behov. Följden av detta är att bidragstagaren blir ägare av bland annat installationer som med stöd av bidrag har gjorts i allmänna utrymmen i hyres- och bostadsrättshus. En anledning till införandet av bestämmelsen i 4 § har varit att möjliggöra för en övergång av äganderätten till anordningar i allmänna utrymmen där ett enskilt ägande kan leda till oklarheter om bland annat äganderätt, skötsel och reparationer.

Om en ägare till ett flerbostadshus övertar rätten till bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i anslutning till en lägenhet, innebär det att äganderätten till anpassningen tillfaller ägaren. Bestämmelsen ger ägaren möjlighet att utnyttja kontantbidraget och göra egna tilläggsarbeten i samband med genomförandet. En förutsättning är att de behov som personen med funktionsnedsättning har tillgodoses. Övertagande kan ske av bidrag som avser åtgärder i anslutning till en lägenhet, det vill säga i allmänna utrymmen inomhus eller utomhus, såsom trapphus, tvättstugor och entréer. (Proposition 2017/18:80 sid. 68.)

Frivillig överenskommelse mellan sökanden och ägaren av flerbostadshus

Möjligheten till övertagande bygger på frivillighet parterna emellan, det vill säga sökanden och ägaren av flerbostadshuset. Eftersom rätten till bidrag bygger på en individuell prövning i det enskilda bidragsärendet innebär bestämmelsen ingen ändring i villkoren för bidraget. Regeringen påpekar i propositionen  att bidrag lämnas endast om anpassningen fyller det syfte som sökanden har sökt bostadsanpassningsbidrag för (proposition 2017/18:80 sid. 26).

Skriftligt underlag om övertagandet

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 7 §

Enligt 7 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag ska ägaren av flerbostadshuset inkomma med skriftligt underlag till kommunen som visar att sökanden av bidraget och ägaren är överens om att övertagandet ska ske och att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. Det framgår av bestämmelsen i Boverkets föreskrifter att kommunen inte kan betala ut bidraget till flerbostadshusägaren innan det finns ett sådant skriftligt underlag.

Möjlighet för ägaren av flerbostadshuset att göra egna tilläggsarbeten

Bestämmelsen syftar även till att förenkla processen för anpassningsärenden i gemensamma utrymmen i flerbostadshus som i dag ofta upplevs som praktiskt besvärliga att få till stånd. För ägare av flerbostadshus blir det enklare att själva hantera utförandet av anpassningsåtgärden då de har bäst kunskap om byggnaden som anpassningen ska utföras i eller vid. Förslaget ger flerbostadshusägarna en möjlighet att hel- eller delfinansiera generella tillgänglighetsåtgärder. Till exempel kan en ägare till ett flerbostadshus använda bidraget som delfinansiering av en anpassning som kommer fler till del än endast sökanden. Ett exempel kan vara att bidrag lämnas för en aluminiumramp till en entré, men att ägaren till flerbostadshuset i stället väljer att tillgodose tillgängligheten med markarbeten och hårdgörning. (Proposition 2017/18:80 sid. 26.)

Utbetalning av bidraget

Efter färdigställandet ansöker ägaren om utbetalning. Det är då ägaren och inte personen med funktionsnedsättning som är part gentemot kommunen (proposition 2017/18:80 sid. 68-69). Under menyrubriken "Utbetalning av bostadsanpassningsbidrag" kan du läsa mer om vilken kostnadsredovisning som ska lämnas in till kommunen före utbetalningen.

Inget reparationsbidrag om övertagande har skett

Om ett avtal om övertagande kommer till stånd innebär det att äganderätten till anpassningen tillfaller ägaren. Av 11 § lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att reparationsbidrag inte lämnas om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §. Ägaren kan använda bostadsanpassningsbidraget som en delfinansiering av mer omfattande åtgärder i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnaden än vad sökanden har sökt bidrag för. När ägaren har tagit över rätten till bostadsanpassningsbidrag och själv låtit utföra åtgärden så har kopplingen till den som ansökt om bidraget upphört. Regeringen anser därför att det inte finns skäl att låta den som övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag kunna få bidrag för exempelvis reparationskostnader. (Proposition 2017/18:80 sid. 44.)

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej