Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjlighet för hyresvärd eller bostadsrättsförening att överta bostadsanpassningsbidrag för att anpassa allmänna utrymmen

Granskad:

En person som bor i ett flerbostadshus och som blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag kan komma överens med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om att denna ska överta rätten till bidrag. Den här möjligheten gäller bara för anpassningar i anslutning till sökandens lägenhet, inte inne i lägenheten. 

Sökanden kan överlåta sin rätt till bidrag för vissa åtgärder

Enligt 3 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag till personen med funktionsnedsättning, sökanden. Bostadsanpassningsbidraget är förbehållet  bidragstagaren själv att användas för eget behov. Följden av detta är att bidragstagaren  blir ägare till det som bidrag beviljas för, till exempel en ramp. Det gäller även installationer som med stöd av bidrag har gjorts i allmänna utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus. 

4 §
  Ägare av ett flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassningsbidrag som har beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet som innehas med hyres- eller bostadsrätt, om sökanden och ägaren är överens om det. Detta gäller under förutsättning att bostadsanpassningsbidraget har beviljats i form av kontantbidrag enligt 16 § första stycket och att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser.

Genom bestämmelsen i 4 § lagen om bostadsanpassningsbidrag kan en sökande som bor i ett flerbostadshus, efter det att han eller hon beviljats bidrag, överlåta sin rätt till bidrag för anpassningar i allmänna utrymmen till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. I så fall blir hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ägare till anpassningen. Därigenom kan oklarheter kring bland annat skötsel, försäkring och reparationer undvikas.

Bestämmelsen i 4 § lagen om bostadsanpassningsbidrag syftar även till att förenkla processen för anpassningsärenden i gemensamma utrymmen i flerbostadshus som ofta upplevs som praktiskt besvärliga att genomföra. För ägare av flerbostadshus blir det enklare att själva hantera utförandet av anpassningsåtgärden då de har bäst kunskap om byggnaden som anpassningen ska utföras i eller vid. (Proposition 2017/18:80 sid. 26.) 

Inte anpassningar inne i lägenheten

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen kan bara överta bidrag som avser åtgärder i anslutning till en lägenhet, det vill säga i allmänna utrymmen inomhus eller utomhus. Till exempel anpassningar i trapphus, tvättstugor och entréer. (Proposition 2017/18:80 sid. 68.) Sökanden kan alltså inte överlåta sin rätt till bidrag för åtgärder inne i lägenheten.

Frivillig överenskommelse mellan sökanden och hyresvärden eller bostadsrättsföreningen

Möjligheten till övertagande bygger på frivillighet. Det vill säga sökanden och hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ska vara överens om detta. Eftersom rätten till bidrag bygger på en individuell prövning i det enskilda bidragsärendet innebär bestämmelsen ingen ändring i villkoren för bidraget. Regeringen påpekar i propositionen att bidrag endast lämnas om anpassningen fyller det syfte som sökanden har sökt bostadsanpassningsbidrag för (proposition 2017/18:80 sid. 26).

Det ska finnas ett skriftligt underlag om övertagandet

7 §    Före utbetalning av bostadsanpassningsbidrag ska, vid sådant övertagande som avses i 4 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, ägaren av flerbostadshuset inkomma med skriftligt underlag till kommunen som visar att

  • -   sökanden av bidraget och ägaren är överens om att övertagande av bidraget ska ske, och
  • -   att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser.

Enligt 7 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag ska ägaren av flerbostadshuset inkomma med skriftligt underlag till kommunen som visar att sökanden av bidraget och ägaren är överens om att övertagandet ska ske och att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. Det framgår av bestämmelsen i Boverkets föreskrifter att kommunen inte kan betala ut bidraget till flerbostadshusägaren innan det finns ett sådant skriftligt underlag.

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen kan göra egna tilläggsarbeten

Av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår det att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som övertar rätten till bidrag kan använda detta som en delfinansiering av mer omfattande arbeten. Regeringen skriver att förslaget ger flerbostadshusägarna en möjlighet att hel- eller delfinansiera generella tillgänglighetsåtgärder. Till exempel kan en ägare till ett flerbostadshus använda bidraget som delfinansiering av en anpassning som kommer fler till del än endast sökanden. Ett exempel kan vara att bidrag lämnas för en aluminiumramp till en entré, men att ägaren till flerbostadshuset i stället väljer att tillgodose tillgängligheten med markarbeten och hårdgörning. (Proposition 2017/18:80 sid. 26.) En förutsättning är att de behov som personen med funktionsnedsättning har tillgodoses (proposition 2017/18:80 sid. 68).

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen beställer och genomför anpassningen samt ansöker om utbetalning av bidraget

Om ett avtal om ett övertagande har ingåtts är det ägaren av flerbostadshuset som beställer och genomför anpassningen. Efter färdigställandet ansöker ägaren av flerbostadshuset om utbetalning. Det är då ägaren och inte personen med funktionsnedsättning som är part gentemot kommunen (proposition 2017/18:80 sid. 68-69). På webbsidan "Utbetalning av bostadsanpassningsbidrag" kan du läsa mer om vilken kostnadsredovisning som ska lämnas in till kommunen före utbetalningen. Du finner en länk till sidan i "Relaterad information".

Inget reparationsbidrag om övertagande har skett

Om ett avtal om övertagande ingåtts innebär det att äganderätten till anpassningen tillfaller ägaren av bostadshuset.

Av 11 § lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att reparationsbidrag inte lämnas om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.

Ägaren kan använda bostadsanpassningsbidraget som en delfinansiering av mer omfattande åtgärder i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnaden än vad sökanden har sökt bidrag för. När ägaren har tagit över rätten till bostadsanpassningsbidrag och själv låtit utföra åtgärden så har kopplingen till den som ansökt om bidraget upphört. Regeringen anser därför att det inte finns skäl att låta den som övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag kunna få bidrag för exempelvis reparationskostnader. (Proposition 2017/18:80 sid. 44.)

Bidrag att söka för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar 

För hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som vill förbättra tillgängligheten i trapphus och andra gemensamma utrymmen finns möjlighet att ansöka om ett ekonomiskt stöd hos länsstyrelsen. Syftet är att äldre personer ska kunna bo kvar genom ökad trygghet och tillgänglighet. Du kan läsa om mer om stödet på sidan "Anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus".

Anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen