På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjlighet för hyresvärden eller bostadsrättsföreningen att överta bidraget för att anpassa allmänna utrymmen

En person som bor i ett flerbostadshus och som blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag kan komma överens med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om att denna ska överta rätten till bidrag. Den här möjligheten gäller bara för  anpassningar i anslutning till sökandens lägenhet, inte inne i lägenheten. 

Enligt 3 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag till personen med funktionsnedsättning, sökanden. Bostadsanpassningsbidraget är förbehållet  bidragstagaren själv att användas för eget behov. Följden av detta är att bidragstagaren blir ägare till det som bidrag beviljas för. Det gäller även  installationer som med stöd av bidrag har gjorts i allmänna utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus.

Genom bestämmelsen i 4 § lagen om bostadsanpassningsbidrag kan en sökande som bor i ett flerbostadshus, efter det att han eller hon beviljats bidrag, överlåta sin rätt till bidrag för anpassningar i allmänna utrymmen till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. I så fall blir hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ägare till anpassningen. Därigenom kan oklarheter kring bland annat skötsel, försäkring och reparationer undvikas.

Bestämmelsen i 4 § lagen om bostadsanpassningsbidrag syftar även till att förenkla processen för anpassningsärenden i gemensamma utrymmen i flerbostadshus som ofta upplevs som praktiskt besvärliga att få till stånd. För ägare av flerbostadshus blir det enklare att själva hantera utförandet av anpassningsåtgärden då de har bäst kunskap om byggnaden som anpassningen ska utföras i eller vid. (Proposition 2017/18:80 sid. 26.) 

Inte anpassningar inne i lägenheten

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen kan bara överta bidrag som avser åtgärder i anslutning till en lägenhet, det vill säga i allmänna utrymmen inomhus eller utomhus. Till exempel anpassningar i trapphus, tvättstugor och entréer. (Proposition 2017/18:80 sid. 68.)

Frivillig överenskommelse mellan sökanden och hyresvärden eller bostadsrättsföreningen

Möjligheten till övertagande bygger på frivillighet. Det vill säga sökanden och hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ska vara överens om detta. Eftersom rätten till bidrag bygger på en individuell prövning i det enskilda bidragsärendet innebär bestämmelsen ingen ändring i villkoren för bidraget. Regeringen påpekar i propositionen  att bidrag endast lämnas om anpassningen fyller det syfte som sökanden har sökt bostadsanpassningsbidrag för (proposition 2017/18:80 sid. 26).

Skriftligt underlag om övertagandet

Enligt 7 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag ska ägaren av flerbostadshuset inkomma med skriftligt underlag till kommunen som visar att sökanden av bidraget och ägaren är överens om att övertagandet ska ske och att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. Det framgår av bestämmelsen i Boverkets föreskrifter att kommunen inte kan betala ut bidraget till flerbostadshusägaren innan det finns ett sådant skriftligt underlag.

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen kan göra egna tilläggsarbeten

Det framgår av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som övertar rätten till bidrag kan använda detta som en delfinansiering av mer omfattande arbeten. Regeringen skriver att förslaget ger flerbostadshusägarna en möjlighet att hel- eller delfinansiera generella tillgänglighetsåtgärder. Till exempel kan en ägare till ett flerbostadshus använda bidraget som delfinansiering av en anpassning som kommer fler till del än endast sökanden. Ett exempel kan vara att bidrag lämnas för en aluminiumramp till en entré, men att ägaren till flerbostadshuset i stället väljer att tillgodose tillgängligheten med markarbeten och hårdgörning. (Proposition 2017/18:80 sid. 26.) En förutsättning är att de behov som personen med funktionsnedsättning har tillgodoses (proposition 2017/18:80 sid. 68).

Utbetalning av bidraget

Efter färdigställandet ansöker ägaren om utbetalning. Det är då ägaren och inte personen med funktionsnedsättning som är part gentemot kommunen (proposition 2017/18:80 sid. 68-69). På webbsidan "Utbetalning av bostadsanpassningsbidrag" kan du läsa mer om vilken kostnadsredovisning som ska lämnas in till kommunen före utbetalningen. Du finner en länk till sidan i "Relaterad information".

Inget reparationsbidrag om övertagande har skett

Om ett avtal om övertagande kommer till stånd innebär det att äganderätten till anpassningen tillfaller ägaren.

Av 11 § lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att reparationsbidrag inte lämnas om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §. Ägaren kan använda bostadsanpassningsbidraget som en delfinansiering av mer omfattande åtgärder i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnaden än vad sökanden har sökt bidrag för. När ägaren har tagit över rätten till bostadsanpassningsbidrag och själv låtit utföra åtgärden så har kopplingen till den som ansökt om bidraget upphört. Regeringen anser därför att det inte finns skäl att låta den som övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag kunna få bidrag för exempelvis reparationskostnader. (Proposition 2017/18:80 sid. 44.)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej