På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ersättning när en detaljplan ändras eller upphävs

Om en detaljplan ändras eller upphävs under genomförandetiden ska ersättning betalas av kommunen för de ekonomiska skador som uppkommer för fastighetsägarna inom planområdet. Om en väg eller en gata får en annan användning eller ändras till sitt höjdläge när en ny eller ändrad detaljplan genomförs, har den som äger en angränsande fastighet rätt till ersättning av väghållaren.

Planändring under genomförandetiden

De rättigheter som en detaljplan ger är skyddade under genomförandetiden. När genomförandetiden har gått ut kan detaljplanen däremot ändras eller upphävas utan särskild hänsyn till dessa rättigheter.

Till följd av denna grundprincip får en detaljplan inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare inom planområdet motsätter sig det. Undantag görs bara om ändringen eller upphävandet behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, som inte har kunnat förutses vid planläggningen, eller om man behöver införa särskilda planbestämmelser om fastighetsindelningen.

Om en detaljplan trots allt ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför. Samma rätt till ersättning gäller också efter genomförandetidens utgång om skadan avser en åtgärd som, när genomförandetiden löpte ut, omfattades av ett bygglovsärende som inte var slutligt avgjort.

Ersättning ska betalas för fastighetens marknadsvärdeminskning och för eventuella övriga ekonomiska skador som fastighetsägaren drabbas av till följd av planåtgärden. Ersättning betalas dock inte för förväntningsvärden, det vill säga värden som beror på att marknaden förväntar sig att markanvändningen ska förändras.

Om skadan på grund av den ändrade eller upphävda planen är så stor att användningen av fastigheten synnerligen försvåras är kommunen skyldig att lösa in fastigheten om fastighetsägaren begär det.

Det som gäller i fråga om fastighetens ägare gäller också den som har en särskild rätt till fastigheten, till exempel ett servitut eller ett arrende.

Den som vill begära ersättning måste göra detta inom två år från den dag då planbeslutet vann laga kraft.

Ändring av användning eller höjdläge för gata eller väg

Om ett område, som enligt en detaljplan har varit avsett för allmän samfärdsel (oftast en gata eller en väg), kommer att användas för ett annat ändamål eller få sitt höjdläge ändrat när en ny eller ändrad detaljplan genomförs, har den som äger en fastighet som ligger intill området rätt till ersättning av väghållaren för den skada som genomförandet av detaljplanen medför.

Bestämmelsen innebär alltså ett skydd för den pågående markanvändningen. Om exempelvis användningen av en fastighet har anpassats till att utfart kan ske mot en viss gata och utfarten blir svår att använda genom att gatans höjdläge ändras, har den berörde fastighetsägaren rätt till ersättning för de anpassningar som krävs. Ett annat exempel är om området inte längre ska användas som gata. Även om det är kommunens planbeslut som i grunden ger upphov till skadan är det väghållaren som ska stå för ersättningen. Vid kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som är väghållare, om det inte är fråga om en allmän väg med staten som väghållare. Om kommunen inte är huvudman är väghållaren normalt en samfällighet enligt anläggningslagen.

Ersättningsrätten gäller inte första gången ett område planläggs. Om en detaljplan som beslutas för ett tidigare inte planlagt område exempelvis innebär att en utfart måste anpassas till ett nytt höjdläge för en befintlig väg är fastighetsägaren inte berättigad till någon ersättning. Den skada som uppstår ska i stället tas med i den intresseavvägning som ska göras när detaljplanen antas.

Ersättning ska betalas för fastighetens marknadsvärdeminskning och för eventuella övriga ekonomiska skador som fastighetsägaren drabbas av till följd av planåtgärden. Ersättning betalas dock inte för förväntningsvärden, det vill säga värden som beror på att marknaden förväntar sig att markanvändningen ska förändras.

Det som gäller i fråga om fastighetens ägare gäller också den som har en särskild rätt till fastigheten, till exempel ett servitut eller ett arrende.

Den som vill begära ersättning måste göra detta inom två år från den dag då planbeslutet vann laga kraft.

Lantmäteriet ansvarar för innehållet på sidan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej