Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digital information

Granskad:

Boverkets föreskrift om detaljplan reglerar grundläggande förutsättningar för överföring av digital detaljplaneinformation. Reglerna gäller både för detaljplanens reglering och för kopplad information, till exempel information om detaljplaneärendet.

Digital detaljplaneinformation

Plan- och byggförordningen, PBF, ställer krav på att uppgifter i detaljplaner och planbeskrivningar ska vara möjliga att behandla och tillgängliggöra digitalt. Detta gäller detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. Avsikten är att den digitala detaljplaneinformationen dessutom ska vara nationellt tillgänglig via Lantmäteriet. Boverket har därutöver en vision om att digitala detaljplaner i framtiden ska vara juridiskt bindande, till skillnad från idag då en pappershandling eller PDF-A i de allra flesta fall är det juridiskt bindande originalet. 

5 a §
  Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.
Förordning (2019:207).

Reglerna i föreskriften utgör grunden för att säkerställa att den digitala detaljplaneinformationen är ordnad på ett enhetligt sätt som förenklar överföring och återanvändning. Målet är att skapa en nationell åtkomst till digital detaljplaneinformation. En sådan åtkomst möjliggör sökbar detaljplaneinformation över både plan- och kommungränser där en användare exempelvis kan söka ut byggrätter med egna definierade sökkriterier. Det möjliggör även att mer avancerade tjänster utvecklas som använder denna information. Föreskriften utgör tillsammans med de dataspecifikationer för nationell åtkomst som Lantmäteriet tillhandahåller förutsättningarna för de mjukvaror som används för att upprätta detaljplaner.

Överförbarhet och återanvändbarhet

Föreskriften innehåller regler för att säkerställa att den digitala informationen är utformad på ett sätt som möjliggör digital överföring och återanvändning av informationen. All digital detaljplaneinformation ska kunna ingå i en överföring samt vara möjlig att återge i detaljplanens beslutade form. Detaljplanens reglering ska dessutom vara:

 • Identifierbar vilket bland annat innebär att den blir sökbar i e-tjänster och kan användas för att samla in statistik.
 • Lägesbestämd utifrån punkt, linje, yta eller volym, så att det är tydligt var regleringen gäller.

2 §    Reglering i en detaljplan som bestämts enligt 4–7 kap. i dessa föreskrifter ska vara identifierbar, lägesbestämd samt punkt-, linje-, yt- eller volymbaserad.

Digital koppling av information

3 §    Följande information ska digitalt kopplas till planområdet

 • 1.  kommunens namn,
 • 2.  detaljplanens namn,
 • 3.  kommunens diarienummer för detaljplanen,
 • 4.  hänvisning till beslutsprotokollet,
 • 5.  vilket datum detaljplanen är påbörjad, och
 • 6.  vilket datum detaljplanen fick laga kraft.

Vid ändring av en detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte denna bestämmelse.

Koppling av information

En detaljplan innehåller förutom planbestämmelser även annan viktig information, som till exempel om genomförandetid. Denna information ska kopplas digitalt på olika sätt:

 • Ärendeinformation, bland annat kommunens och detaljplanens namn, ska kopplas till planområdet.
 • Vid ändring av detaljplan ska även information om ändringsbeslutet kopplas till planområdet.
 • Om detaljplanen omfattas av ett förordnande från en mark- och miljödomstol om omedelbart genomförande ska information om förordnandet kopplas till planområdet.
 • Information om genomförandetid ska kopplas till planområdet.

4 §    Vid ändring av en detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska förutom den information som anges i 3 § följande information digitalt kopplas till planområdet

 • 1.  kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen,
 • 2.  hänvisning till beslutsprotokollet,
 • 3.  när ändringen påbörjades, och
 • 4.  när ändringen fick laga kraft.

5 §    Om någon del av en detaljplan omfattas av sådant förordnande som avses i 13 kap. 17 § tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900), ska information om det datum när detaljplanen får genomföras enligt förordnandet digitalt kopplas till det område som förordnandet omfattar.

Vid ändring av en detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte första stycket.

6 §    Information om genomförandetid ska digitalt kopplas till planområdet.

Om detaljplanen har olika genomförandetider ska information om genomförandetiderna digitalt kopplas till de användningsbestämmelser de gäller för.

Vid ändring av en detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska genomförandetiden digitalt kopplas till de planbestämmelser ändringen avser.

Vid ändring av en detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte första och andra stycket.

7 §    Egenskapsbestämmelser enligt 7 kap. 2–25 §§ ska digitalt kopplas till den eller de användningsbestämmelser som de gäller för.

Vid ändring av en detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte första stycket.

Föreskriften anger också att egenskapsbestämmelser ska kopplas till användningsbestämmelser, så att det tydligt framgår vilken användning dessa reglerar. Om detaljplanen innehåller bestämmelser om tillfällig användning ska information om vilken tid som användningen gäller kopplas till användningsbestämmelsen.

8 §    För en användningsbestämmelse som är tillfällig enligt 4 kap. 26 § plan- och bygglagen (2010:900) ska information om den tid som den tillfälliga användningen får pågå digitalt kopplas till användningsbestämmelsen.

Vid ändring av en detaljplan som inte upprättats enligt föreskriften finns inte alltid digital information att göra kopplingen till. Reglerna om digitala kopplingar har därför vissa undantag. Exempelvis behöver inte egenskapsbestämmelser som införs genom en ändring av en detaljplan som inte upprättats enligt föreskriften kopplas till användningsbestämmelser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen