Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ras och skred

Granskad:

I stora delar av landet finns relativt god tillgång till karteringar av geologiska förutsättningar för ras och skred som är användbara i översiktsplaneringen. Fackkompetens kan behövas för riskanalys i anslutning till befintlig och planerad bebyggelse.

Samlad vägledning om kartunderlag från nationella myndigheter

Flera myndigheter producerar kartunderlag som beskriver förutsättningar för ras, skred och erosion. Några av dessa kartunderlag bygger delvis på samma information men de beskriver olika företeelser och kan ha olika geografisk täckningsgrad, olika skalor och olika grader av noggrannhet.

Myndigheterna har gemensamt tagit fram en kartvisningstjänst och vägledning till de olika kartunderlagen. Kartvisningstjänsten visar i vilka områden det finns förutsättningar för ras, skred eller erosion, enligt karteringar av nationella myndigheter. Kartvisningstjänsten ger också möjlighet att se om dessa områden sammanfaller med potentiella översvämningsområden, utifrån underlag från nationella myndigheter.

I vägledningen finns anvisningar för hantering av överlappande kartunderlag, samt råd kring användning och tolkning av underlagen. För varje kartunderlag finns ett produktblad som bland annat beskriver skala och noggrannhet, tidpunkt för framtagande, användningsområden och begränsningar. Både kartvisningstjänst och vägledning nås genom SGI:s webbplats.

Kartunderlag om ras, skred och erosion (på SGI:s webbplats)

Väg som skadats av ras och skred.
Väg som skadats av ras och skred. Foto: Hans Berggren/Scandinav

Bra att veta inför riskanalys – Ras och skred

Följande information är bra att känna till om nationella underlag och hur de kan användas vid analys av risker till följd av ras och skred.

Varierande tillgång till karteringar

I stora delar av landet finns relativt god tillgång till statliga karteringar av geologiska förutsättningar för ras och skred som är användbara i översiktsplaneringen. Karteringarna avser ytliga jordlager medan markförhållanden under ytskiktet normalt inte karteras. Karteringarna kan därför inte användas som underlag för att helt utesluta risker. Länsstyrelsen kan ge råd kring eventuellt behov av att ta fram ytterligare karteringar.

I delar av norra Sverige är tillgången till vissa karteringar sämre. Underlag för bedömning av förutsättningar för bergras saknas i stora delar av Sverige. Även tillgängliga underlag för bedömning av förutsättningar för slamströmmar är ofta otillräckliga. Avsaknad av karteringar behöver uppmärksammas när kommunen analyserar och bedömer risker till följd av ras och skred i anslutning till befintlig eller planerad bebyggelse. Kommunen kan ta stöd av länsstyrelsen för att bedöma om det finns behov av kompletterande underlag.

Områden med förutsättningar för kvicklera

Områden med geologiska förutsättningar för kvicklera. Referens hittar du i Relaterad information. Illustration: Kristian Schoning, SGU

Kvicklera kan bidra till omfattande jordskred. Om skred inträffar i ett område med kvicklera uppstår ofta följdskred, vilket gör att den totala utbredningen av skredet kan bli omfattande. Kvicklera kan bara bildas under specifika förutsättningar. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram en karta över områden med geologiska förutsättningar för bildning av kvicklera. Inom områden markerade med orange, randigt och gult behövs vaksamhet kring förekomst av kvicklera. För kommuner som berörs är det lämpligt att redan i översiktsplaneringen bedöma förutsättningarna för förekomst av kvicklera. För bedömningen krävs geologisk eller geoteknisk kompetens.

Översiktliga stabilitetskarteringar – rekommendationer för riskhantering

För vissa bebyggda områden med icke stabila markförhållanden utförs översiktliga stabilitetskarteringar av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Utifrån resultaten får kommunen rekommendationer om fortsatt hantering av riskerna, exempelvis om behov av detaljerad stabilitetskartering och fysiska åtgärder. För berörda kommuner är det lämpligt att följa upp hur rekommendationer från utförda stabilitetskarteringar har hanterats. Kvarstående behov kan hanteras i översiktsplaneringen, där kommunen även kan prioritera det fortsatta arbetet med riskhantering mellan olika identifierade riskområden.

Skredriskkarteringar – rekommendationer om fortsatt utredning

Utmed prioriterade älvar och vattendrag med icke stabila förhållanden utförs skredriskkarteringar av Statens geotekniska institut, SGI. Karteringarna redovisar områden med hög skredrisknivå som rekommenderas utredas vidare för beslut om eventuella åtgärder. Även bedömd känslighet för klimatpåverkan redovisas.  För berörda kommuner är det lämpligt att följa upp hur skredkarteringens rekommendationer om fortsatt utredning har hanterats. Kvarstående behov kan hanteras i översiktsplaneringen, där kommunen även kan prioritera det fortsatta arbetet med riskhantering mellan olika identifierade riskområden.

Detaljerade karteringar vid statlig infrastruktur

I anslutning till statlig infrastruktur kan Trafikverket ha utfört detaljerade karteringar som kan bidra med användbar information. Kommunen kan vända sig till länsstyrelsen för information om sådana underlag. 

Fackkompetens kan behövas för riskanalys i anslutning till bebyggelse

När det finns kartunderlag som indikerar förutsättningar för ras och skred i ett område med befintlig eller planerad bebyggelse behövs geologisk eller geoteknisk kompetens för riskanalys.

För att kunna avgöra om det finns förutsättningar för ras och skred behöver den geotekniska undersökningen omfatta tillräckligt stor yta i anslutning till området. Storleken på ytan som behöver undersökas varierar med lokala geotekniska förhållanden.

Myndighetsstöd vid planärenden

Statens geotekniska institut, SGI, ger myndighetsstöd till landets alla kommuner och länsstyrelser när det gäller geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Geotekniska säkerhetsfrågor utgörs av risker för ras, skred, erosion, slamströmmar, bergras och blocknedfall samt geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Det är viktigt att SGI kopplas in i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen för att geotekniska säkerhetsfrågor ska kunna omhändertas på ett så effektivt sätt som möjligt i planeringen. Den geotekniska granskningen utförs med direkt koppling till aktuellt planförslag.

Planärenden (på SGI:s webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen