Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunernas strategiska arbete med arkitektur

Granskad:

Boverket ska i enlighet med politiken för gestaltad livsmiljö stödja och stärka kommunerna i deras arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket ska bedriva ett främjande och vägledande arbete kring alla de verktyg som påverkar arkitektur och gestaltning och som kommuner kan använda sig av.

Kommunerna har en nyckelroll i att skapa omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer

Kommunerna har genom sitt kommunala planeringsansvar en avgörande och betydande roll i gestaltandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Både i rollen som myndighetsutövare och i rollen att utveckla och förvalta allmän platsmark, men även som byggherre, fastighetsägare, markägare, förvaltare och hyresvärd. De olika rollerna ger olika verktyg och möjligheter att påverka utformningen av den fysiska miljön och arbeta förebildligt. Kommunens aktiva roll är central för att kunna säkra de långsiktigt hållbara arkitektoniska värdena i kommunen. Kommunen kan genom sin roll verka för det goda samtalet, kunskapsbyggandet och samarbetet kring frågorna. Men även genom en ändamålsenlig organisation som omfattar relevant kompetens, rätt mandat och resurser.

Kommunens arkitekturstrategiska arbete. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Arkitekturstrategiskt arbete

Boverket ska stärka kommuner i deras strategiska arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö och bedriva ett främjande och vägledande arbete kring alla de verktyg som påverkar arkitektur och gestaltning. Både formella som informella och utifrån hela perspektivet från vision till verklighet.

Konstgjorda popcorn på rosamålad mark som ett konstverk.
Kommunen kan använda tillfällig arkitektur som ett redskap i formandet av den gestaltade livsmiljön. Här är en gata som tillfälligt har stängts av i Örebro, under Open Art Konstbiennal, för att ge plats för människorna i staden. Foto: Anton Hjärtmyr

En kommun kan arbeta med många olika verktyg för att stimulera kunskapsbyggandet och diskussionerna kring skapande av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Arkitekturstrategiskt arbete kan omfatta att ta fram en arkitekturstrategi eller att på andra sätt arbeta främjande med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Andra främjande sätt kan vara att arbeta för att engagera medborgarna i samtal om arkitektur och gestaltad livsmiljö, arbeta med byggande på landsbygd eller använda sig av konst och konstnärliga processer för att väcka engagemang. Det kan också handla om att arbeta med markanvisningar, tillfällig arkitektur, testbäddar, arkitekttävlingar, kommunala arkitekturpriser, stadsbyggnadspriser eller liknande, skönhetsråd eller undervisning i arkitektur.

Boverket ska ge kunskap, råd och inspiration till er som arbetar med arkitekturstrategiska frågor i kommunen. Vi kommer därför successivt att utveckla och bygga upp denna sida.

Vägledning om arkitekturstrategier

Boverket har tagit fram en vägledning i syfte att ge dig som ska arbeta med att ta fram en arkitekturstrategi och använda den i kommunen stöd. Du hittar den under ”Vägledning om arkitekturstrategier” i menyn.

I propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” lyfter regeringen betydelsen av att ta fram en vägledning om arkitekturstrategier som stöd för kommunerna i deras arbete. Detta ingår också som en särskild del i det regeringsuppdrag som Boverket fick i april 2018 kring arkitektur och gestaltad livsmiljö. (Prop. 2017/18:110).

Här berättar Caroline Stigsdotter, projektledare på Boverket, om nyttan med en arkitekturstrategi, i filmen benämnt arkitekturprogram. Caroline lyfter olika perspektiv på nyttan utifrån vad kommunerna ofta framför i samtal med Boverket.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen