På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitekturstrategier – ett redskap för kunskapsbyggande och dialog

Konstgjorda popcorn på rosamålad mark som ett konstverk.
Kommunen kan använda tillfällig arkitektur som ett redskap i formandet av den gestaltade livsmiljön. Här är en gata som tillfälligt har stängts av i Örebro, under Open Art Konstbiennal, för att ge plats för människorna i staden. Foto: Anton Hjärtmyr

Boverket tar fram en vägledning om arkitekturstrategier som inspiration och stöd till kommunerna för att de ska kunna arbeta mer proaktivt med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Kommuner har en nyckelroll i arbetet med att främja en god gestaltad livsmiljö, och att utifrån sina olika roller verka förebildligt och inspirerande för andra samhällsbyggnadsaktörer.

I propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” lyfter regeringen betydelsen av att ta fram en vägledning om arkitekturstrategier som stöd för kommunerna i deras arbete. Detta ingår också som en särskild del i det regeringsuppdrag som Boverket fick i april 2018 kring arkitektur och gestaltad livsmiljö. (Prop. 2017/18:110)

Om vägledningen

Målet är att vägledningen ska öka kunskapen om och förståelsen för

  • vilka värden arkitekturen bidrar till
  • vad arkitekturen gör
  • vilken betydelse arkitekturen har för att skapa goda och hållbara livs- och boendemiljöer
  • hur kommunen konkret kan göra för att formulera en arkitekturstrategi
  • hur kommunen kan använda denna strategi.

Vägledningen tar upp nyttan av en arkitekturstrategi, vad den kan innehålla och hur framtagandeprocessen kan gå till. Vägledningen omfattar också hur en arkitekturstrategi kan användas i kommunens olika processer samt hur en strategi kan följas upp och revideras. Till de olika delarna kopplas lärande exempel. Boverkets förhoppning är att vägledningen ska inspirera och skapa engagemang, ge argument, bygga kunskap och ge stöd för att arbeta med arkitektur och gestaltad livsmiljö mer proaktivt i kommunerna.

Vad är en arkitektursstrategi?

Boverkets definition av en arkitekturstrategi: Ett framåtsyftande och övergripande dokument som uttrycker kommunens långsiktiga ambitionsnivå och vilja för den gestaltade livsmiljön.

En arkitekturstrategi

  • är ett verktyg för att öka kunskapen kring arkitekturens betydelse för människors livskvalitet och hälsa, hållbar utveckling och lokala utmaningar
  • innehåller förhållningssätt och förklarar vilka egenskaper, värden och kvaliteter som kommunen vill värna och tillföra i den byggda miljön, för att förverkliga översiktsplanens visioner
  • sätter fokus på vilka frågor som är viktiga att lyfta i dialogen med olika intressenter när den byggda miljön planeras, utformas och förvaltas
  • bör ha ett helhetsperspektiv som omfattar både befintlig och kommande bebyggelse.

I dag använder kommunerna olika begrepp för dokument som liknar en arkitekturstrategi. I vägledningen använder Boverket begreppet för att förtydliga att arkitekturstrategi handlar om att hitta ett proaktivt processverktyg för att föra kunskapen kring arkitekturfrågorna framåt och få denna kunskap att användas i kommunens olika processer kopplat till planering, byggande och förvaltning.

När publiceras vägledningen?

Boverket har som ambition att kunna publicera en första del av vägledningen till sommaren 2020. Denna del har fokus på innehåll och framtagandeprocess samt vad nyttan med en arkitekturstrategi är.

Under arbetets gång har Boverket samtalat med många olika kommuner och andra samhällsbyggnadsaktörer. En referensgrupp finns som ger input till Boverkets arbete.

Redan nu kan du som kommun ta stöd i material som Boverket tagit fram. I relaterad information hittar du bland annat en film om ”Varför arkitektur är viktigt” och en filmad föreläsning med panelsamtal kring arkitekturens betydelse för vår hälsa.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej