Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planera och organisera

Granskad:

När det gäller kommunikation om Sevesoverksamhet är det viktigt att inte dölja att det rör sig om en Sevesoverksamhet. Använd inte omskrivningen miljöfarlig verksamhet. Det finns såväl risker som skyldigheter kopplade till att det är en Sevesoverksamhet och det är viktigt att de som är berörda förstår att det är en sådan verksamhet det rör sig om och att den är tydligt klassificerad. När det gäller samarbete och samverkan är det framför allt länsstyrelsen som är operativ tillsynsmyndighet som ni bör samarbeta med när ni tar fram en plan eller ska bereda beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Planera och organisera i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande

Denna sida kompletterar den grundläggande informationen om att planera och organisera arbetet med riskhantering i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande med information inriktad på Sevesoverksamhet.

Planering och organisering

Planera och organisera

Samverka med länsstyrelsen som har det operativa tillsynsansvaret

När det gäller Sevesoverksamhet har länsstyrelsen det operativa tillsynsansvaret enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Sevesolagen.

15 §
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen (tillsynsmyndigheterna) ska ha tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsyn enligt denna lag. Lag (2015:233) .

Varje länsstyrelse har därför tillgång till en handläggare med ansvar för Sevesoverksamhet. Det är bra att engagera handläggaren och får med dennes sakkunskap i arbetet med riskhantering. Det gäller exempelvis i samband med att ni ska planlägga för Sevesoverksamhet eller bereda beslut enligt PBL i närheten av en sådan verksamhet, eller om tillsyn enligt PBL är eller blir aktuell för en Sevesoverksamhet.

Länsstyrelsens tillsynsansvar för Sevesoverksamhet kan du läsa mer om på sidan Roller och ansvar kopplade till Sevesoverksamhet.

Roller och ansvar kopplade till Sevesoverksamhet

Tillsyn enligt Sevesolagen kan du läsa mer om på sidan Sevesodirektivet och Sevesoverksamhet i svensk lag.

Sevesodirektivet och Sevesoverksamhet i svensk lag

Länsstyrelsens roll kan du läsa mer om på sidan Regionens och länsstyrelsens roll och ansvar.

Regionens och länsstyrelsens roll och ansvar

Kommunikation och samverkan kan du läsa mer på sidan Kommunikation och samverkan.

Kommunikation och samverkan

Räddningsinsatser och evakuering kan kräva samverkan

Räddningsinsatser och behov av tillräcklig kapacitet för evakuering av såväl tätorter som bebyggelse på landsbygden, kan kräva samverkan mellan flera kommuner.

Utöver detta kan ett olycksscenario vid utflöde av större volymer med farliga ämnen dessutom innebära att det behövs en gemensam ledningsfunktion för räddningstjänsten som tillsätts av länsstyrelsen.

Kommunal räddningstjänst och industribrandkårer måste både planera för, och öva, samverkan och materielhållning som kan komma till nytta vid en Sevesoolycka.

Skadebilden för människor kan ibland begränsas men erfarenheten har visat att såväl ambulanstransporter som akutsjukvård snabbt når ett kritiskt läge på grund av antalet skadefall. Här måste kommuner och regioner kunna samplanera för insats av förstärkningsresurser över förvaltningsgränserna för att förebygga, begränsa och bemästra en större skadebild också för hälso- och sjukvården.

Samarbete med länsstyrelsen vid tillsyn enligt PBL

Om byggnadsnämnden har anledning att i något avseende utöva tillsyn över en Sevesoverksamhet är det lämpligt att samarbeta med länsstyrelsen eftersom den har det operativa tillsynsansvaret.

Länsstyrelsens tillsynsansvar för Sevesoverksamhet kan du läsa mer om på sidan Roller och ansvar kopplade till Sevesoverksamhet.

Roller och ansvar kopplade till Sevesoverksamhet

Tillsyn enligt Sevesolagen kan du läsa mer om på sidan Sevesodirektivet och Sevesoverksamhet i svensk lag.

Sevesodirektivet och Sevesoverksamhet i svensk lag

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen