Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur kan riskerna hanteras i ÖP-processen?

Granskad:

Frågor om klimatrelaterade risker i den byggda miljön behöver hanteras kontinuerligt i översiktsplaneringen. I översiktsplanen ska kommunen ge sin syn på klimatrelaterade risker, samt hur riskerna kan minska eller upphöra.

Den kontinuerliga översiktsplaneringen

I den kontinuerliga översiktsplaneringen ingår dels att upprätta och ändra översiktsplanen, dels att genomföra och följa upp översiktsplanen. Detta illustreras i Boverkets processbild för kontinuerlig översiktsplanering.

Processbild över kontinuerlig översiktsplanering
Bilden visar Boverkets illustration av processen för kontinuerlig översiktsplanering Boverket

Översiktsplaneprocessen

Här följer en beskrivning av hur klimatrelaterade risker kan hanteras i översiktsplaneprocessen.

Inför kommunens planeringsstrategi

Inför kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet ska länsstyrelsen tillhandahålla ett underlag. Underlaget ska visa vilka statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet, där klimatrelaterade risker är ett av dessa intressen. För att kommunen ska kunna göra en bedömning om översiktsplanen är aktuell ska underlaget vara anpassat till respektive kommun.

Det kan vara en fördel att länsstyrelsen diskuterar underlaget och går igenom det tillsammans med kommunen. (jfr prop. 2019/20:52 sid 115)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Länsstyrelsens underlag

Planeringsstrategi

I planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det kan till exempel vara ändrad lagstiftning, som ändringen i PBL från 2018 om klimatrelaterade risker, eller nya uppdaterade underlag från statliga myndigheter, länsstyrelsen eller kommunen. Kommunen ska till exempel ta ställning till om befintlig analys av klimatrelaterade risker är tillräcklig eller om den behöver revideras.

Kommunen ska även bedöma i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell i förhållande till nya underlag. Om en riskbedömning tagits fram senare än den gällande översiktsplanen antogs utgör den ett nytt underlag, som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det kan innebära att en angiven markanvändning inte längre är lämplig.

Kommunens ställningstaganden i planeringsstrategin påverkar det fortsatta arbetet. Nedan följer två exempel på hur kommunen kan bedöma översiktsplanens aktualitet utifrån klimatrelaterade risker.

Översiktsplanen är aktuell

Om riskbedömningen fortfarande är aktuell och översiktsplanen är aktuell utifrån riskbedömningen, fortsätter arbetet med att genomföra åtgärder och följa upp klimatrelaterade risker, enligt den vänstra delen av processbilden ovan. Se nedan under rubriken välja åtgärder och budgetera och framåt.

Översiktsplanen är inaktuell i vissa delar

Om riskbedömningen inte längre är aktuell, eller om en ny finns framtagen, så innebär det ändrade planeringsförutsättningar vilket kan medföra att delar av översiktsplanen inte är aktuell. Arbetet går då vidare med att upprätta ny eller ändra översiktsplanen, se den högra delen av processbilden ovan, och att revidera riskbedömningen om det finns behov av det. En ändring av översiktsplanen kan vara att kommunen tar fram ett tematiskt tillägg om klimatrelaterade risker.

Att göra riskbedömning

Ta fram planeringsstrategi

Välj omfattning - Upprätta ny eller ändra översiktsplanen

Samrådsskedet

Samrådsskedet är en omfattande del av planprocessen där förslaget till översiktsplan, eller förslag till ändring av översiktsplan, successivt arbetas fram.  Om kommunen i planeringsstrategin bedömt att riskbedömningen inte är aktuell fortsätter kommunens arbete med att revidera sin riskbedömning. Resultaten behöver sedan arbetas in i översiktsplanen med exempelvis ställningstagande om vilka områden som prioriteras för åtgärder och vilka områden som inte är lämpliga att bebygga. De klimatrelaterade riskerna behöver också vägas mot andra intressen.

Kommunen ska även visa att frågor om klimatrelaterade risker som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. Läs mer om ”Vänerrådet”, ett exempel på mellankommunal samverkan för ett avrinningsområde, under rubriken ”På andra webbplatser” i Relaterad information.

Under samrådet ska länsstyrelsen medverka till att redogörelsen av de klimatrelaterade riskerna i översiktsplanen blir så utförliga och ändamålsenliga som möjligt med hänsyn till tillgängligt underlag. (jfr prop. 2017/18:163 s. 85).

Nationell strategi för klimatanpassning, prop. 2017/18:163 (på Sveriges riksdags webbplats)

Avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivning

En översiktsplan kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras. Den processen är av särskilt vikt för att belysa de risker som finns för olyckor som kan leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för miljön. Så tidigt som möjligt i samrådsskedet ska kommunen ta fram ett förslag till miljökonsekvensbeskrivning, MKB, och ha ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen. Syftet med avgränsningssamrådet är att kommunen ska få stöd av länsstyrelsen i att komma fram till vilka frågor som kan innebära betydande miljöpåverkan vid genomförandet av planen. Det kan vara klimatrelaterade risker för den byggda miljön, eller genomförande av åtgärder för att förhindra sådana risker, som innebär risk för betydande miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Miljöbedömningsprocessen

Granskning

När samrådet är genomfört och kommunen gjort de ändringar och justeringar som föranletts av de synpunkter som kommit in, så ska kommunen låta planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen granskas.

Länsstyrelsen ska lämna ett granskningsyttrande och där bland annat ange om frågor som berör två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och om en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Dessa frågor utgör prövningsgrunder i detaljplaneskedet.

16 §
  Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna ett granskningsyttrande över planförslaget.

Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om
   1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller
4 kap. miljöbalken,
   2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
   3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
   5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76) .

Antagande

Genom att översiktsplanen antas av kommunfullmäktige förankras kommunens förhållningssätt till de analyserade riskerna politiskt. Detta ger förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt klimatanpassningsarbete. (jfr prop. 2017/18:163 s. 12)

Nationell strategi för klimatanpassning, prop. 2017/18:163 (på Sveriges riksdags webbplats)

Kommunens redovisning av risker för skador på den byggda miljön och hur riskerna kan minska eller upphöra gör också att kommunens invånare och verksamhetsutövare får ökad kunskap och medvetenhet om riskerna. Det ger ökade möjligheter för berörda att ta initiativ till förebyggande åtgärder för att skydda egendom som är riskutsatt. (jfr prop. 2017/18:163 s. 85)

Nationell strategi för klimatanpassning, prop. 2017/18:163 (på Sveriges riksdags webbplats)

Välja åtgärder och budgetera

När kommunen antagit översiktsplanen fortsätter arbetet med att genomföra och följa upp översiktsplanen, enligt den vänstra delen av processbilden för kontinuerlig översiktsplanering. Kommunen behöver budgetera för de åtgärder för riskhantering som anges i översiktsplanen, så att de kan genomföras enligt angiven prioritering. Det kan vara att genomföra fysiska åtgärder, att mer detaljerade utredningar behöver tas fram för ett område eller att utformning av beslutade åtgärder behöver utredas.

För att få en bättre förståelse för vilken åtgärd som lämpar sig bäst på platsen och när skydden behöver uppföras eller genomföras, kan det vara lämpligt att ta fram samhällsekonomiska kostnads-nyttoanalyser för dessa områden.

Kommunen kan söka statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för åtgärder mot risker för översvämning, ras, skred och erosion.

Statsbidrag för naturolyckor (på MSB:s webbplats)

Genomföra och använda

Kvinna som sitter i en ring som hänger under en bro
Under en bro. Foto: Scandinav/

Vid genomförandet av översiktsplanen och i användandet av den är det huvudsakligen andra aktörer än kommunens översiktsplanerare som agerar. Planerad mark- och vattenanvändning i översiktsplanen genomförs i efterföljande planering och bygglov. Föreslagna åtgärder för riskhantering genomförs även inom andra kommunala verksamheter, av statliga och regionala myndigheter samt privata aktörer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen