På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Validering av certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden

En kortfattad beskrivning av yrket/behörigheten.

Den sakkunnige utför de kontroller som behövs för att verifiera att samhällets krav om tillvaratagande av kulturvärden enligt 2 och 8 kap. plan- och bygglagen tillgodoses, om det är beslutat i kontrollplanen att så ska ske.

För att agera som konsult eller att utföra projektering av byggnader i allmänhet krävs i Sverige ingen certifiering.

Den sakkunnige ska kunna sätta in, analysera och tolka byggnadsverk i ett kulturhistoriskt sammanhang. Därutöver ska den sakkunnige äga kunskap om

  • i Sverige förekommande äldre byggnadstekniker och material
  • arkitekturhistoria och byggnadstradition
  • restaureringarnas teori och historia.

Certifiering får lämnas för

  • behörighet N för kontroll av normal art
  • behörighet K för kontroll av kvalificerad art.

Behörighetskrav

Den sakkunnige ska ha kunskap om och förståelse för de olika anspråk som kan ställas på ett byggnadsverk vid ändring.

För både behörighet N och K krävs att sökanden ska ha kunskap om plan- och bygglagen (2010:900), PBL, lagen om kulturminnen m.m. (1988:950), KML, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, samt de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar liksom om Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR (1996:4) eller motsvarande gällande regler. Vidare krävs kännedom om tillämpliga delar av miljöbalken (1998:808) och förordningar meddelade med stöd av den. Särskild vikt ska läggas vid de delar av regelverket som är tillämpliga vid ändring av byggnadsverk.

För att få behörighet N ska den sakkunnige ha antingen

1. högskoleexamen med kulturhistorisk inriktning som omfattar minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med byggnadsantikvarisk inriktning

2. arkitektexamen innefattande eller kompletterad med 60 högskolepoäng med byggnadsantikvarisk inriktning

3. högskoleexamen med byggnadsteknisk inriktning (byggnadsingenjör) innefattande eller kompletterad med 60 högskolepoäng med byggnadsantikvarisk inriktning, eller

4. intyg om att den sakkunnige genom mångårig yrkesverksamhet innehar teoretiska kunskaper motsvarande utbildningskravet.

För att få behörighet K ska den sakkunnige ha antingen

1. högskoleexamen från byggnadsantikvariskt program omfattande minst 180 högskolepoäng

2. arkitektexamen innefattande eller kompletterad med 90 högskolepoäng med byggnadsantikvarisk inriktning

3. högskoleexamen med byggnadsteknisk inriktning (byggnadsingenjör) innefattande eller kompletterad med 90 högskolepoäng med byggnadsantikvarisk inriktning, eller

4. intyg om att den sakkunnige genom mångårig yrkesverksamhet innehar teoretiska kunskaper motsvarande utbildningskravet.

För att få behörighet N ska den sakkunnige ha utfört minst tre årsarbeten, varav ett under den senaste treårsperioden, omfattande arbetsuppgifter som i väsentlig grad innefattar kulturhistorisk värdering av bebyggelse.

För att få behörighet K ska den sakkunnige ha utfört minst tre årsarbeten, varav ett under den senaste treårsperioden, med uppgifter som i väsentlig grad innefattar kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Den sakkunnige ska även ha arbetat med kulturhistorisk konsekvensanalys av ändringsförslag och kontroll av kulturvärden vid ändring av byggnadsverk.

Den sakkunnige ska vara lämplig för uppgiften.

Hur får man sin behörighet eller utbildning
från annat EES-land bedömd och validerad?

Utländsk utbildning och yrkeserfarenhet bedöms och valideras av Boverket. Därefter utfärdar Boverket ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Boverket har också möjlighet att genomföra språkkontroll.

Efter att ha fått Boverkets beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer kan den sökande vända sig till lämpligt certifieringsorgan, som prövar övriga förutsättningar för certifiering.

E-postadress

Ansökan skickas till: registraturen@boverket.se

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen