Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Flexibla parkeringstal i Göteborg

Granskad:

Göteborgs stad har ett övergripande mål om att kommunens miljöpåverkan ska minska. Riktlinjer för flexibla parkeringstal med tillhörande arbetsmetod har tagits fram för att bland annat bidra till minskad bilanvändning och minskat bilinnehav och samtidigt erbjuda en mer attraktiv och tillgänglig stad. Riktlinjerna är en konkretisering av Göteborgs gällande parkeringspolicy.

Göteborgs stad har tagit fram nya riktlinjer för hanteringen av parkering i planprocessen och bygglovsskedet, "Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad". Med de nya riktlinjerna för mobilitet och parkering tar Göteborg steget från att ha sett parkering som en trafikfråga till att se parkering som en del av människors tillgänglighet och mobilitet i stort. Frågan om hur människor ska kunna röra och förflytta sig lyfts fram under planprocessen och ligger till grund för bedömningen om hur mycket utrymme det behövs för parkering av bil och cykel. Parkeringsbehovet kan även komma att påverkas utifrån de frivilliga mobilitetsåtgärder som byggherren väljer att ta fram.

Nedan presenteras Göteborgs stads riktlinjer för mobilitet och parkering och hur dessa frågor hanteras i framtagandet av detaljplanen.

Parkering för ökad tillgänglighet

Göteborgs stad har under en längre tid arbetat med att minska bilinnehavet för att nå målet med att erbjuda en mer attraktiv och tillgänglig stad. Grundidén är att en bred syn på tillgänglighet ska stimulera andra alternativ till bil och på så vis öppna upp för en mer attraktiv och tillgänglig stad, en mer hållbar stad. Till exempel kan färre parkeringar för bil i form av låga parkeringstal kan accepteras om det finns god tillgänglighet till service, kollektivtrafik och cykel.

De nya riktlinjerna som Göteborg har tagit fram ska ligga till grund för bedömningar om lämpligt utrymme för parkering av bil och cykel i plan- och bygglovsärenden. Parkeringstalen är flexibla och det är läget i staden samt projektets specifika förutsättningar, som avgör lämpligt utrymme för parkering. Göteborg har valt att även låta byggherren få möjlighet att verka för ett ytterligare lägre parkeringstal i utbyte mot att denne åtar sig att vidta mobilitetsåtgärder, som anses minska bilinnehavet samt öka de boendes och verksammas mobilitet.

Göteborgs riktlinjer för parkering tar avstamp i flera av stadens styrande dokument avseende planering och byggande såsom översiktsplanen, parkeringspolicyn, Vision Älvstaden, Trafikstrategi för en nära storstad, Strategi för utbyggnadsplanering och Klimatstrategiskt program. På så vis ska riktlinjerna bidra till att Göteborg utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Riktlinjerna i korthet:

  • anger flexibla, projektspecifika parkeringstal
  • fokuserar på mobilitet
  • utgår från stadens styrande dokument
  • ska bidra till att minska behovet att äga och använda bil genom att underlätta för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Kort om Göteborgs arbetsprocess

Arbetsprocess i fyra steg vid bedömning av lämpliga mobilitetslösningar och utrymme för parkering i detaljplaner och bygglov. Illustration: Boverket/Göteborgs stad

Göteborg har i sin parkeringspolicy tagit fram en arbetsprocess i fyra steg. Den ska vara till stöd för de berörda förvaltningarna och även göra det tydligt för byggherren i hur bedömningsprocessen går till vid fastställandet av parkeringstalet. Riktlinjerna beskriver hur mobilitetslösningar och utrymme för parkering ska bedömas i detaljplaner och bygglov. Härigenom säkerställs att mobilitet och parkering hanteras på ett likartat sätt, samtidigt som parkeringstalen blir flexibla och projektspecifika.

Kommunen tar i de allra flesta fall fram en mobilitets- och parkeringsutredning. Detta görs i samverkan med byggherren. Syftet är att bedöma lämpliga mobilitetsåtgärder och lämpligt utrymme för parkering av bil och cykel. Utredningen ska särskilt belysa faktorer som kan minska behovet av att äga och använda bil. Oftast omfattar utredningen ett större geografiskt område än enbart det aktuella detaljplaneområdet.

Arbetsprocessen har fyra steg:

  1. I första steget lokaliseras projektet till en av de geografiska zonerna som kommunen är indelad i. Varje zon har ett parkeringstal som är redovisat i ett intervall, till exempel 0,2-0,5 bilplatser per lägenhet.
  2. Därefter bedöms projektets läge i staden mer i detalj. Parkeringstalet kan sänkas till det lägre spannet i intervallet om projektet bedöms ha god sammanvägd tillgänglighet, det vill säga direkt närhet till god kollektivtrafik, bra cykelinfrastruktur, service och andra urbana verksamheter eller andra förutsättningar som underlättar en god mobilitet, exempelvis bilpool i närområdet.
  3. Vid det tredje steget analyseras projektets specifika förutsättningar såsom tänkt lägenhetssammansättning ,små/stora lägenheter,), typ av verksamhet, möjligheter till samnyttjande med mera och möjliga mobilitetslösningar.
  4. Det fjärde steget är frivilligt. Där föreslås mobilitetsåtgärder enligt en fastställd modell med syftet att minska behovet att äga och använda egen bil. Det åligger byggherren att utföra mobilitetsåtgärderna.

Det är byggnadsnämnden som i slutändan beslutar om lämpliga lösningar för mobilitet och parkering i detaljplaner. I planläggningen samråder stadsbyggnadskontoret med trafikkontoret, övriga berörda förvaltningar, kommunala bolag, berörd byggherre och tar fram förslag till projektspecifika mobilitetslösningar och parkeringstal. Parkeringstalen fastställs vid beslut om bygglov.

Under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information" kan du hitta länkar till Göteborgs riktlinjer för mobilitet och parkering samt parkeringspolicy på Göteborgs webbplats.

Flexibla parkeringstal och mobilitetsåtgärder

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen