Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hållbart byggande och förvaltning

Granskad:

Här kan du läsa om viktiga aspekter för ett hållbart byggande och förvaltning. Boverket arbetar för ett hållbart byggande ur alla hållbarhetsaspekter; ekologisk, ekonomisk och social.

Verktyg för byggnaders hållbarhetsprestanda

Aktuellt inom EU när det gäller hållbart byggande är lanseringen av Level(s), ett verktyg som visar byggnaders hållbarhetsprestanda utifrån de tre hållbarhetsaspekterna. Level(s) är en ramverk utformad av Europeiska kommissionen för att mäta resurseffektivitet i byggandet och består av indikatorer för att mäta resurseffektiviteten. Det har utvecklats i ett brett samarbete mellan EU:s medlemsstater och yrkesverksamma inom hållbart byggande. De sex övergripande målen är kopplade till kärnindikatorer och livscykelverktyg för att mäta och analysera byggnadernas prestanda. De flesta målen kräver att nuvarande EU-standarder tillämpas. Läs mer på EU-kommissionens webbplats om Level(s) som du hittar via länk i "Relaterad information".

Ekologiska aspekter

Ekologiska aspekter innebär bland annat att använda ett livscykelperspektiv vid bedömningen av byggnadens miljöpåverkan, ta hänsyn till ekosystemtjänster i byggande och förvaltning och klimatanpassa byggnader. Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.

Målet med avfallshanteringen är att den är en effektiv del av de ekologiska aspekterna för samhället. Det ska vara enkelt för konsumenterna och avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt. Påverkan på och risker för miljö och hälsa kan minimeras med god avfallshantering samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Boverket följer bygg- och fastighetssektorns totala miljöpåverkan genom miljöindikatorerna.

Ekonomiska aspekter

Ekonomiska aspekter innebär bland annat att skapa förutsättningar för att bostäder kan byggas till rimliga kostnader och att samtidigt hushålla med resurserna mark, vatten, energi och råvaror. Det innebär också att sträva mot en ekonomi som bygger på kretslopp, en cirkulär ekonomi så att vi uppnår resurseffektiva och giftfria kretslopp.

Sociala aspekter

Sociala aspekter innebär bland annat att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det innebär också att människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer, radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Den byggda miljön ska ge en god och hälsosam livsmiljö och ge skönhetsupplevelser och trevnad. För detta är grönska och olika ekosystemtjänster viktiga.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen