På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket har tillsyn över tillämpningen av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Granskad:

Boverket har tillsyn över hur lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag tillämpas. Målet med Boverkets tillsynsverksamhet är en väl fungerande bidragsverksamhet hos kommunerna med en hög grad av rättssäkerhet för enskilda.

Målet med Boverkets tillsyn

Boverkets tillsyn ska leda till att enskildas bidragsärenden handläggs korrekt hos kommunerna. Syftet med Boverkets tillsyn är att vara främjande och förebyggande så att kommunerna medverkar till att reglerna inom den tillsynspliktiga verksamheten efterlevs. Boverket ser därför sin tillsynsfunktion inte bara som kontrollerande utan också som rådgivande och stödjande.

Vad omfattar Boverkets tillsyn?

Faktisk tillsyn

Boverkets tillsynsverksamhet omfattar bland annat så kallad faktisk tillsyn. Den är begränsad till kommunernas formella handläggning av ärenden enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Det kan gälla till exempel kommunernas bemötande, handläggningstider och serviceskyldighet, men också andra frågor som regleras i förvaltningslagen (2017:900). Tillsynen kan innebära att kritik riktas mot kommunens handläggning och att Boverket uppmanar eller rekommenderar kommunen att ändra sina rutiner. Boverket förväntar sig då att kommunen rättar sig efter beslutet.

Den faktiska tillsynen kan inledas med en anmälan från någon enskild, genom att Boverket beslutar att följa upp ett tidigare tillsynsärende eller genom att Boverket på eget initiativ startar ett tillsynsärende, till exempel efter omvärldsbevakning.

Anmälningar från enskilda

Boverket tar emot anmälningar från enskilda som har klagomål på kommunerna och kan därefter starta ett tillsynsärende som leder till ett beslut.

Det är viktigt att veta att Boverkets granskning av en kommun efter en anmälan inte omfattar om kommunens bidragsbeslut är korrekt eller inte. Inte heller omfattar tillsynen kommunens skäl för sin bedömning i ett enskilt bidragsärende. Sådana frågor får i stället prövas av allmän förvaltningsdomstol efter ett överklagande, i första hand av förvaltningsrätten. I "Relaterad information" finner du en länk till information om förvaltningsrätterna.

Uppföljning av tillsynsärenden

Om ett beslut i ett tillsynsärende har lett till anmärkningar mot kommunen kan Boverket följa upp om kommunen har rättat sig efter beslutet och begära av kommunen att den återrapporterar till Boverket vad som skett efter Boverkets beslut.

Tillsyn på eget initiativ

Boverket kan på eget initiativ starta ett tillsynsärende, till exempel efter omvärldsbevakning. Boverket kan besöka kommuner och genom möten med till exempel handläggare, förvaltningschefer och ansvariga politiker samt genom granskning av akter bilda sig en uppfattning om hur hanteringen av bidraget fungerar.

Bostadsanpassningsbidraget - en handbok

Boverket har utvecklat och uppdaterar den här digitala handboken. Den är i första hand tänkt att vara ett stöd för kommunerna vid handläggningen av ärenden om bostadsanpassningsbidrag, bidrag till reparationer, besiktning och annat underhåll än reparation samt återställningsbidraget. Men handboken kan också vara till nytta för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, hyresvärdar med flera.

Boverket besvarar frågor 

Boverket svarar även på frågor från allmänheten och myndigheter, frågor som framförallt handlar om den formella hanteringen av bostadsanpassningsbidrag, bidrag till reparationer, besiktning och annat underhåll än reparation samt återställningsbidrag.

Praxis

Boverket bevakar domar och beslut som handlar om lagen om bostadsanpassningsbidrag, framförallt avgöranden från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. 

Boverket tar även del av sådana avgöranden från Justitieombudsmannen som kan ha betydelse för tillämpningen av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Grunden för Boverkets tillsyn

22 §
  Tillsyn över tillämpningen av denna lag utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

1 §
  Tillsyn över tillämpningen av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag utövas av Boverket.

Andra uppgifter än tillsyn

Föreskrifter

2 §
  Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Förutom arbetsuppgifterna med tillsyn svarar Boverket för föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag. Det framgår av förordningen (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag där det anges att Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Boverket har beslutat om sådana föreskrifter i oktober 2018, "Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag". Föreskrifterna handlar även om reparationsbidrag och återställningsbidrag. De trädde i kraft den 1 november 2018. Du finner en länk till föreskrifterna under "Relaterad information".

Remisser

Boverket är också remissinstans till förvaltningsdomstolarna. Dessa kan begära att Boverket yttrar sig i mål enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Boverket svarar inte på remisser i enskilda ärenden från kommuner som innebär en materiell juridisk granskning. Inte heller kan man som privatperson i ett enskilt ärende om till exempel bostadsanpassningsbidrag begära ett särskilt yttrande från Boverket.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen