Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Havsplanering är en nationell och kommunal fråga

Granskad:

Här hittar du information om kommunens ansvar för fysisk planering i havet och kopplingen till den nationella havsplaneringen. Texten beskriver kort vad som är centralt för planeringen av havet. Du som söker information om den nationella havsplaneringen kan gå direkt till Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Länken finns under "Relaterad information."

Lagstiftning

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. Territorialhavet sträcker sig 12 sjömil ut från baslinjen. Baslinjen är utgångspunkten för att beräkna en stats havsterritorium. Baslinjen går längs med strandlinjen vid kuster som saknar öar. Om det finns öar längs med kusten går baslinjen mellan en tänkt linje mellan de yttersta öarna. Utanför territorialhavet finns den ekonomiska zonen

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för den nationella havsplaneringen. Enligt 4 kap. 10 § miljöbalken, omfattar denna havsplanering både territorialhavet, undantaget det område om en sjömil som ligger närmast baslinjen och den svenska ekonomiska zonen. Riksdagen beslutade i juni 2014 om nationell havsplanering i Sverige. Regeringen fastställer havsplanerna. Dessa kommer att vara tre och uppdelade på havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. En närmare reglering av den nationella havsplaneringen görs i havsplaneringsförordningen (2015:400).

Överlapp mellan de kommunala översiktsplanerna och de kommande tre nationella havsplanerna. Illustration: Boverket

Utmed gränszonen mellan de nationella havsplanerna och kommunala översiktsplaner finns en överlappning av de olika typerna av planer. De nationella havsplanerna är vägledande för kommunernas planläggning.

EU ställer krav på havsplanering

EU antog i juli 2014 ett direktiv om havsplanering som ställer krav på länderna att införa havsplanering och anger former för samarbete. Kraven innebär att alla berörda länder senast 18 september 2016 ska införa lagstiftning om havsplanering och senast 2021 ska anta havsplaner.

Kommunernas havsplanering är viktig

Havet har stor betydelse för näringslivsutveckling, sjöfart, yrkesfiske, energi men också för friluftsliv, turism och fritidsboende.

Ur biologisk synpunkt är strandområdet ett mycket betydelsefullt och känsligt område. Det gäller också andra grundområden i havet och i skärgårdarna. Fungerande ekosystem och en i övrigt god miljö är en förutsättning för de maritima näringarna. Sverige har betonat betydelsen av kommunernas planering när det gäller att genomföra Europaparlamentets och rådets rekommendation, den 30 maj 2002, om en integrerad förvaltning av kustområden i Europa (2002/413/EG). Vissa kommuner arbetar med havsplanering i gemensamma projekt, exempelvis "Blå översiktsplan för Norra Bohuslän". Mer information finns under "Relaterad information".

Underlag för kommunal planering

Kommunen har ofta eget underlag som beskriver olika aspekter som rör havet och skärgårdens utveckling. Länsstyrelserna har tagit fram faktaunderlag om havet. Arbetet samordnas inom de tre havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en lista över tillgängliga geodata och en lathund för att hitta rätt geodata. Läs mer under "Relaterad information".

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en "Nulägesbeskrivning av havet". Mer information med länk till Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns under "Relaterad information".

Boverket uppdaterar riksintresseanspråken och redovisar dessa som en karttjänst på PBL kunskapsbanken. Mer information och länk finns under "Relaterad information".

Vem gör vad?

Kommunerna

Ansvarar för den fysiska planeringen av land men också av havet ut till den ekonomiska zonen. Kommunernas fysiska planering och dialog med medborgare och berörda är grunden för Sveriges tillämpning av integrerad kustzonsplanering.

Havs- och vattenmyndigheten

Ansvarar för den nationella havsplaneringen. Myndigheten ansvarar också för att samordna vattenmyndigheternas arbete.

Havs- och vattenmyndigheten

Regeringen

Beslutar om havsplanerna och har ansvaret för att ta fram föreskrifter som rör havsplaneringen.

Boverket

Samordnar riksintressemyndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av riksintressebestämmelserna. Verket har också ansvar för allmän uppsikt över hushållningen med mark och vatten.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna tar fram regionalt underlag för Havs- och vattenmyndigheternas arbete. Länsstyrelsernas arbete samordnas inom de tre havsplaneringsområdena. Länsstyrelserna i Västernorrlands län, i Kalmar län och i Västra Götaland har ett särskilt samordningsansvar. Länsstyrelserna an-svar att lämna underlag för kommunernas fysiska planering och uppsikt över hushållningen med mark och vatten inom respektive län.

Länsstyrelserna

Riksintressemyndigheterna

De 12 riksintressemyndigheterna har ansvar för att lämna uppgifter om sådana områden som de bedömer vara av riksintresse för deras ansvarsområde. Ansvaret omfattar både land och havet inklusive Sveriges ekonomiska zon.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen