På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämndens avgifter

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla får avgifter dock endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.

Byggnadsnämndens avgifter får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgifterna gäller även kallat självkostnadsprincipen. Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som kommunfullmäktige beslutar om.

Byggnadsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän tillsynsverksamhet eftersom de ska vara skattefinansierade. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 352)
PBL medger att kommunerna får ta ut avgifter för beslut om:

 • planbesked,
 • förhandsbesked,
 • villkorsbesked,
 • startbesked,
 • slutbesked,
 • ingripandebesked, och
 • lov.

Kommunen får även ta ut avgifter för:

 • tekniska samråd,
 • slutsamråd,
 • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatser,
 • upprättande av nybyggnadskartor,
 • framställning av arkivbeständiga handlingar,
 • expediering och kungörelse av lov och förhandsbesked, och
 • andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Planavgift

Kommunen kan finansiera sitt planarbete på olika sätt. Finansieringen kan ske med skattemedel, genom avtal med exploatören om ersättning och genom planavgift i samband med bygglov. Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som har uppstått vid framtagande av detaljplan eller områdesbestämmelser. Även kostnader för program i detaljplaneprocessen kan tas ut som planavgift. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen är till nytta för fastigheten.

Det är viktigt att avgifternas storlek, fördelning och tidpunkt för uttag tydliggörs för berörda fastighetsägare redan vid planarbetets start. Kommunen behöver därför en princip för hur planavgifter som tas ut i bygglovskedet fördelas inom ett planområde.

Avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Av redovisningen ska framgå hur avgiften har fastställts. Att avgiften är en del av beslutet innebär också att avgiften kan överklagas inom ramen för bestämmelser om överklagande av beslut om lov, förhandsbesked och startbesked.

Här kan du läsa mer om avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

I de fall en tidsfrist löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften reduceras. Det är endast vissa av de avgiftsberättigade tjänsterna som ingår i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som ska reduceras. Det är därför viktigt att det tydligt framgår i byggnadsnämndens taxa vilken avgift som avser vilken tjänst.

Här kan du läsa mer om reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Här kan du läsa mer om tidsfrister för handläggning av lov, förhandsbesked och anmälan

Vem ska betala

Byggnadsnämndens avgifter ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggning avser. Nämnden får ta ut avgiften i förskott. Även för ansökningar som avslås, och andra åtgärder, kan byggnadsnämnden ta ut en avgift. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej