Byggnadsnämndens avgifter

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla får avgifter dock endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.

Kommunallag (2017:725) 2 kap 5 §

Byggnadsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän tillsynsverksamhet eftersom de ska vara skattefinansierade. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 352)
PBL medger att kommunerna får ta ut avgifter för beslut om:

 • planbesked,
 • förhandsbesked,
 • villkorsbesked,
 • startbesked,
 • slutbesked,
 • ingripandebesked, och
 • lov.

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 8 §

Kommunen får även ta ut avgifter för:

 • tekniska samråd,
 • slutsamråd,
 • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatser,
 • upprättande av nybyggnadskartor,
 • framställning av arkivbeständiga handlingar,
 • expediering och kungörelse av lov och förhandsbesked, och
 • andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 8 §

Planavgift

Kommunen kan finansiera sitt planarbete på olika sätt. Finansieringen kan ske med skattemedel, genom avtal med exploatören om ersättning och genom planavgift i samband med bygglov. Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som har uppstått vid framtagande av detaljplan eller områdesbestämmelser. Även kostnader för program i detaljplaneprocessen kan tas ut som planavgift. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen är till nytta för fastigheten.

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 9 §

Det är viktigt att avgifternas storlek, fördelning och tidpunkt för uttag tydliggörs för berörda fastighetsägare redan vid planarbetets start. Kommunen behöver därför en princip för hur planavgifter som tas ut i bygglovskedet fördelas inom ett planområde.

Nivå på avgifterna

Byggnadsnämndens avgifter får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgifterna gäller även kallat självkostnadsprincipen. Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som kommunfullmäktige beslutar om.

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 10 §

Vem ska betala

Byggnadsnämndens avgifter ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggning avser. Nämnden får ta ut avgiften i förskott. Även för ansökningar som avslås, och andra åtgärder, kan byggnadsnämnden ta ut en avgift. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 11 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej