På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Motordrivna anordningar i byggnadsverk

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk. I plan- och bygglagstiftningen finns det tekniska krav för motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på kontroll av sådana anordningar och krav för när och hur de får användas. Kraven preciseras i föreskrifter som Boverket gett ut.

Med motordrivna anordningar avses:

 • motordrivna hissar som är avsedda för transport av personer eller gods, även plattforms- och trapphissar,
 • andra motordrivna anordningar som är avsedda för transport av personer eller gods till exempel rulltrappor, rullramper, linbaneanläggningar
 • motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon, till exempel garageportar, rullgaller, skjutdörrar och rörliga väggar i gymnastiksalar, och
 • motordrivna anordningar som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med en sådan anordning, till exempel soptransporthissar, stationära sopsugar, komprimatorer och sopskruvar.

Med motordrivna anordningar avses inte:

 • anordningar som är avsedda att användas endast yrkesmässigt av särskilt instruerad personal, och
 • tivolianordningar, såsom karuseller, pariserhjul, berg- och dalbanor, bilbanor, vattenrutschkanor och liknande personförande eller personbärande anordningar för nöjesändamål. För sådana anordningar gäller förordning (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar och de föreskrifter och allmänna råd som getts ut av Rikspolisstyrelsen RPSFS 2012:15, se relaterad information.

Tekniska krav för motordrivna anordningar i byggnadsverk

Övergripande krav för byggnadsverk finns i plan- och bygglagen, PBL, samt i plan- och byggförordningen, PBF. Byggnadsverk ska bland annat vara säkra vid användning. Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört så att det vid drift och användning inte innebär oacceptabla risker för halkning, fall, sammanstötning, klämning, skärskador, brännskador, elektriska stötar, explosion eller andra olyckor.

För motordrivna anordningar förtydligas kraven i PBL och PBF i tillämpningsföreskrifter, främst genom Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. I 2 kap. i Boverkets föreskrifter anges de krav som gäller avseende utförande och installation för olika typer av motordrivna anordningar, se relaterad information.

EU-gemensamma säkerhetskrav

För motordrivna anordningar gäller EU-gemensamma säkerhetskrav enligt harmoniserad EU-lagstiftning och krav på CE-märkning. Framförallt är det följande EU-direktiv och förordning som anger grundläggande hälso- och säkerhetskrav för de produkter som omfattas av Boverkets föreskrifter.

 • Hissdirektivet 2014/33/EU
 • Linbaneförordningen (EU) nr 2016/424
 • Maskindirektivet 2006/42/EG

Hissdirektivet är införlivat i svensk rätt främst genom Boverkets föreskrifter (BFS 2011:12). För hissar som omfattas av hissdirektivet finns de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 5:1 i föreskrifterna. Säkerhetskraven för linbaneanläggningar i bilaga II i förordningen är direkt tillämpliga som svensk lag från och med 21 april 2018. Maskindirektivet är införlivat genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3). Bilaga 1 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter anger de grundläggande hälso- och säkerhetskraven, se relaterad information.

Tillgänglighetskrav för hissar och andra lyftanordningar

De flesta nyinstallerade hissar måste uppfylla krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. I Boverkets byggregler, BBR, finns regler om hur hissar och andra lyftanordningar ska utformas för att vara tillgängliga.

En tillgänglig hiss eller annan lyftanordning ska vara utformad så att den rymmer en person som använder en rullstol och en medhjälpare. Vidare ska personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kunna använda den och uppmärksamma när hisskorgen stannat för av- och påstigning.

Här kan du läsa mer om vad hissinstallatören, byggherren och byggnadsnämnden behöver tänka på när det gäller tillgänglighet vid nyinstallation av en hiss.

Läs mer om tillgänglighetskrav på nya hissar.

Vilka byggnader ska ha en hiss?

I PBF anges vilka byggnader som ska förses med hiss. Det finns också regler om krav på hiss i BBR. Reglerna i BBR handlar om när det är krav på två hissar och när det är krav på hiss för transport med sjukbår.

Du kan läsa om vilka byggnader som ska ha en hiss, två hissar eller hiss för transport med sjukbår här.

Läs mer om tillgänglighet.

Krav på det befintliga beståndet av motordrivna anordningar

Krav vid ändring eller utbyte av viss del

Kraven i Boverkets föreskrifter gäller även om man utför en ändring eller byter ut en viss del av en motordriven anordning. Kraven blir tillämpliga på den ändrade eller utbytta delen som då ska uppfylla samma krav som för en ny anordning. Vissa ändringar eller byten av delar kan även medföra följdkrav i andra delar av anordningen för att den ändrade eller utbytta delen ska uppfylla kraven. Se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, 2 kap. 1 § andra stycket.

För befintliga hissar installerade i byggnader finns dessutom särskilda krav för att höja säkerheten vid användningen. Dessa krav utlöses när en hiss genomgår en större ändring eller en väsentlig del i hissen byts ut.

Läs mer om vilka större ändringar av hissar som utlöser följdkrav och vilka dessa krav är i plan- och byggförordningen (2011:338) 3 kap. 11 § punkt 5 och 12 § andra stycket. Se även hissföreskrifterna (2011:12) 2 kap. 1 § tredje till femte stycket.

Förbättringskrav på vissa befintliga hissar i byggnader och linbaneanläggningar

För befintliga hissar i byggnader och linbaneanläggningar finns vissa krav som gäller även om inga ändringar utförs av anordningen. Det övergripande kravet för dessa befintliga anordningar anges i PBL. Hissar i byggnader och linbaneanläggningar för persontransport ska alltid ha det utförande och den utrustning som skäligen kan fordras för att uppfylla de tekniska egenskapskraven i PBL.

Det övergripande kravet på befintliga hissar och linbaneanläggningar i PBL preciseras genom bestämmelser i PBF och Boverkets föreskrifter som anger vissa förbättringskrav för att höja säkerheten. Förbättringskraven innebär i huvudsak krav på korgdörr för vissa hissar och att linbaneanläggningar, som installerats innan linbanedirektivet började tillämpas, ska ha ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa vid oavsiktlig backgång samt slitage, brister och haveri på driv-eller vändskivornas lagringar.

En närmare beskrivning av förbättringskraven för befintliga hissar respektive linbaneanläggningar hittar du här. Läs mer i PBF (2011:338) 3 kap. 11 § fjärde punkten.

Krav på kontroll av motordrivna anordningar

Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk gäller både innan en motordriven anordning tas i bruk och löpande under anordningens brukstid. De gäller också om byggnadsnämnden inom ramen för sin tillsyn beslutat om särskild besiktning. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras.

Kontrollen ska ske;

 • innan anordningen tas i bruk första gången, så kallad första besiktning med intervaller på minst sex månader och högst sex år, så kallad återkommande besiktning
 • innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats, så kallad revisionsbesiktning

Kontrollen sker genom besiktningar av fristående besiktningsorgan och vid besiktningarna ska det kontrolleras att den motordrivna anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som ställs i plan- och bygglagstiftningen och Boverkets föreskrifter. Besiktningsorganet ska utfärda ett protokoll över besiktningen. Om anordningen har brister som har omedelbar betydelse med hänsyn till kraven på skydd för säkerhet och hälsa ska besiktningsorganet skicka ett exemplar av besiktningsprotokollet till kommunens byggnadsnämnd.

Krav för användning av motordrivna anordningar

Kraven för användning av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk är att

 • anordningen används endast för det ändamål och med den belastning och hastighet som anordningen är avsedd för,
 • anordningen uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa,
 • anordningen besiktigats enligt Boverkets föreskrifter,
 • den som äger eller annars ansvarar för anläggningen med ett besiktningsprotokoll kan visa att anordningen uppfyller kraven på säkerhet och hälsa, och
 • nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits efter ett olycksfall eller olyckstillbud,

Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den inte används i strid mot kraven för användning. En motordriven anordning får inte användas om den som äger eller annars ansvarar för anordningen inte kan visa med ett besiktningsprotokoll att anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som ställs i plan- och bygglagstiftningen och Boverkets föreskrifter.

Ägaren av en anordning har en skyldighet att rapportera olycksfall eller tillbud vid användningen av anordningen till tillsynsmyndigheten.

Tillsyn över kraven om kontroll och användning av motordrivna anordningar

Byggnadsnämnden och i vissa fall Arbetsmiljöverket har tillsynen över att plan- och byggförordningens krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk följs. När det gäller kraven för användning av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk är det byggnadsnämnden som är ensam tillsynsmyndighet och har tillsyn över att de följs. Tillsynen riktar sig mot den som äger eller annars ansvarar för anordningen.

Här kan du läsa mer om tillsynen över motordrivna anordningar.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej