Ny på jobbet som översiktsplanerare

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som är ny på kommun eller länsstyrelse att arbeta med översiktlig planering. Utbildningen är utformad så att nya medarbetare ska komma in i rollen som översiktsplanerare, men även mer erfarna medarbetare kan ha nytta av den.

Lagändring påverkar utbildningen Ny på jobbet som översiktsplanerare

Ändringar i 3 kap. PBL från den 1 april 2020 gör att vissa delar i utbildningen Ny på jobbet som översiktplanerare behöver uppdateras då den baseras på den lagstiftning som gällde till och med 31 mars 2020. Den största förändringen är att kommunernas aktualitetsprövning av översiktsplanen har ersatts med att kommunerna ska ta fram en planeringsstrategi. Det har medfört att lektion två i utbildningen tillfälligt har utgått.
Här kan du läsa mer om planeringsstrategi

Med lagändringarna har många paragrafer fått nytt innehåll eller formulerats om. 
Här kan du ta del av en sammanställning över lagändringar PBL 1 april 2020

Huvudparten av utbildningen är dock oberoende av lagändringarna och till stor nytta för dig som är ny på jobbet som översiktsplanerare.

Utbildningen ger kunskap om översiktsplanens funktion, innehåll och planprocessens olika skeden. I utbildningen lyfts också den komplexitet som översiktsplanering innebär där olika allmänna intressen ska vägas mot varandra. Utbildningen ger även en förståelse för översiktsplanerarens roll samt andra aktörers roller och ansvar i översiktsplaneringen. Du kommer också få ökad insikt om betydelsen av dialog och arbetet som genomförs i det tidiga skedet för en effektiv process.

Målet med utbildningen är att du efter att ha genomfört den ska känna dig stärkt i din roll och därmed kunna hantera översiktsplanering enligt plan- och bygglagen på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Utbildningens innehåll

  • Introduktion till översiktsplanering
  • Aktualitetspröva
  • Ändra översiktsplanen
  • Vad ska ingå i översiktsplanen?
  • Översiktsplanera för en hållbar utveckling
  • Initiera arbetet och föra tidig dialog
  • Formulera vision, mål och strategier
  • Göra avvägningar och redovisa ställningstaganden
  • Samråda, ställa ut och anta
  • Genomföra och följa upp

Användartips för webbläsare

Gå utbildningen

Du kan genomföra utbildningen när, var och hur du vill. Det funkar alltså alldeles utmärkt att genomföra den själv på det egna kontoret. Vi som har utformat utbildningen tror dock att du har mest nytta av att helt eller delvis gå utbildningen tillsammans med kollegor eller i ett nätverk. Det kan vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna arbetsplatsen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna, ha tid för reflektion och möjlighet att relatera till egna exempel.

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej