Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Detaljplanens lokalisering

Granskad:

Genom en medveten lokalisering skapas förutsättningarna för det hållbara resandet och därmed minskad klimatpåverkan. Lokaliseringen påverkar även möjligheterna att anordna en hållbar energiförsörjning.

Hållbart resande

Transportsektorn står för en stor del av de totala klimatutsläppen. Arbetet med att effektivisera transporterna är därför viktigt för att minska samhällets klimatpåverkan. Genom en medveten lokalisering av ny bebyggelse och nya målpunkter kan kommunen skapa förutsättningar för ett minskat transportarbete. För att nå dit krävs det en väl genomtänkt planering som börjar redan vid den regionala planeringen och den kommunala översiktsplaneringen för att sedan verkställas genom upprättandet av detaljplanen.

Vad säger plan- och bygglagen, PBL?

I PBL:s portalparagraf anges det att syftet med lagen bland annat är att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. I lagen sägs det också uttryckligen att kommunen ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter vid all planering enligt PBL.

1 §
  I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

Viktiga faktorer vid lokalisering av ny detaljplan för att uppnå en minskad klimatpåverkan

Hur mycket var och en av oss påverkar klimatet handlar om invanda beteenden. Ska Sveriges klimatpåverkan minska behöver den fysiska planeringen främja en struktur som underlättar ett klimatvänligt beteende där närhet och tillgänglighet till viktiga funktioner och målpunkter spelar en avgörande roll. Om människor ska ha möjlighet att transportera sig på ett klimatvänligt sätt i sin vardag behöver vi förtäta och bygga vid kollektivnära lägen samt inom gång- och cykelavstånd till vardagsservice.

Nedan följer ett par viktiga faktorer att ta ställning till för att se hur detaljplanens lokalisering kan bidra till strukturer som främjar ett beteende som leder till minskad klimatpåverkan.

  • Nära och tillgänglig kollektivtrafik
  • Nära och tillgänglig vardagsservice och rekreation
  • Nära och tillgängligt gång- och cykelnät
  • Nära och tillgängligt centrum
  • Lokalisering utifrån ett regionalt perspektiv
  • Tillgång till hållbar energiförsörjning

Läs mer om översiktsplanering för minskad klimatpåverkan på sidan Klimatpåverkan och översiktsplanering.

Klimatpåverkan och översiktsplanering

Lokalisering av ny bebyggelse och nya målpunkter

En av de viktigaste faktorerna för att kunna minska samhällets negativa klimatpåverkan är att skapa förutsättningar för ett mer energieffektivt sätt att transportera sig. Den fysiska planeringen kan underlätta resandet till fots eller med cykel och kollektivtrafik genom att de olika funktioner som vi efterfrågar i vår vardag såsom skola, service, arbetsplatser, rekreation med mera, placeras nära varandra eller i kollektivtrafiknära lägen. På så vis spelar lokaliseringen av detaljplanen tillsammans med utvecklingen av stadsstrukturen en central roll i samspelet mellan bebyggelse och minskat transportbehov.

Du kan läsa mer om transportsystemets klimatpåverkan på sidan Minska transportsystemets klimatpåverkan.

Minska transportsystemets klimatpåverkan

Närhet och tillgänglighet en nyckelfaktor vid lokalisering av ny detaljplan

Hur vi organiserar våra samhällen har stor inverkan på de val vi gör i vardagen. Det finns forskning som visar att en mångfald av servicefunktioner i närheten av bostäder och arbetsplatser minskar reslängderna och påverkar våra val av färdmedel. Det går således inte att vara miljövänlig om inte den fysiska strukturen stödjer detta. Med den fysiska planeringen kan vi ordna så att fler målpunkter finns i människors närhet i sådan utsträckning att det totala bilresandet minskar till förmån för andra färdsätt som kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.

Lokalisera utifrån de gåendes och cyklisternas perspektiv

Lokal tillgänglighet och närhet är av betydelse för att människor ska välja att gå eller cykla till målpunkter som de nyttjar i sin vardag. Det kan vara funktioner som matbutik, lekplats, skola och förskola där matbutiken är en av de mest frekventa målpunkterna. Trafikverket lyfter i sin publikation "Trafik för en attraktiv stad" (TRAST) fram att människors benägenhet att gå till en vardaglig målpunkt i stället för att ta bilen är ett promenadavstånd på högst 10 minuter (Trafik för en attraktiv stad sid. 78). 

Trafik för en attraktiv stad (på Trafikverkets webbplats)

Enligt Trafikverket är benägenheten att gå till centrum något längre. Här accepteras ett gångavstånd på upp till 2 kilometer, vilket motsvarar ca 25-30 minuters gångtid. Detta indikerar att det finns möjligheter att öka gångtrafiken genom att lokalisera ny bebyggelse nära de centrala delarna i staden. (Trafik för en attraktiv stad s. 78.)

Trafik för en attraktiv stad (på Trafikverkets webbplats)

Enligt Trafikverket är nästan alla cykelresor 5 kilometer eller kortare. För att attrahera cyklisterna är det bra om cykelvägarna är av god standard och gena. Med ökad användning av elcyklar kan det avstånd där cykeln upplevs som ett relevant alternativ förväntas öka. ( Trafik för en attraktiv stad s. 203.)

Trafik för en attraktiv stad (på Trafikverkets webbplats)

Detta innebär att utvecklingen av gång- och cykeltrafiken har en stor utvecklingspotential i såväl stora som små tätorter. Här finns goda möjligheter, genom den fysiska planeringen, att överföra bilresor till gång- och cykeltrafiken och därmed få en positiv effekt på klimatet. En huvudregel är att se till att den närmaste vägen till viktiga målpunkter blir för den som går eller cyklar.

Lokalisera nära kollektivtrafiken

Närhet och tillgänglighet till kollektivtrafiken är en viktig faktor i valet av lokalisering av ny bebyggelse och målpunkter. För att kollektivtrafiken ska bli ett intressant alternativ menar Trafikverket att hållplatser i staden kan förläggas med högst 400 meter från bostäder och högst 200 meter från tunga målpunkter som tillexempel handelsområden och större arbetsplatser. Därmed blir det viktigt att ny bebyggelse, som bostäder, arbetsplatser, service, handel och andra målpunkter placeras nära hållplatser och utformas på ett tillgängligt och attraktivt sätt så att de blir ett fullgott alternativ till bilen. ( Trafik för en attraktiv stad s. 241.)

Trafik för en attraktiv stad (på Trafikverkets webbplats)

Knappt 40 procent av kollektivresorna i Sverige görs regelbundet för att ta sig till arbetet eller skolan, vilket gör dessa till de vanligaste ändamålen för resan (Trafik för en attraktiv stad s. 230.).

Trafik för en attraktiv stad (på Trafikverkets webbplats)

På sidan Klimatsmarta strukturer på tätorts-och stadsdelsnivå kan du läsa mer om detta.

Klimatsmarta strukturer på tätorts- och stadsdelsnivå

Du kan läsa mer om transportsystemets klimatpåverkan på sidan Minska transportsystemets klimatpåverkan.

Minska transportsystemets klimatpåverkan

Lokalisering utifrån ett regionalt perspektiv

För att minska klimatpåverkan är det inte bara transportsystemet inom kommunen som måste bli mer effektivt, utan även sett ur ett regionalt perspektiv måste systemet bli mer transporteffektivt.

Staden eller tätorten kan inte ses isolerad från sitt regionala sammanhang eftersom staden är en del av en region med gemensam arbetsmarknad, utbildning och service av olika slag. En allt mer sammankopplad region innebär att relationen mellan de olika noderna inom det regionala systemet blir viktigare. Idag är det många som pendlar över kommungränsen. Det finns dock en gräns för hur lång tid man vill lägga på den dagliga pendlingsresan. Undersökningar visar att man inte gärna accepterar längre pendlingstid än 50–60 minuter (Trafik för en attraktiv stad s. 179).

Trafik för en attraktiv stad (på Trafikverkets webbplats)

Det blir därför viktigt att vid lokalisering av en ny målpunkt skapa förutsättningar att ta sig till platsen med regionala kollektiva färdmedel. Prioritering av ny bebyggelse sker lämpligen i orter och stadsdelar som är väl försörjda med regional kollektivtrafik. För att nå en samhällsutveckling med minskad klimatpåverkan är en fungerande regional infrastruktur avgörande.

På sidan En regional och kommunövergripande klimatsmart struktur kan du läsa mer om ämnet.

En regional och kommunövergripande klimatsmart struktur

Planera för en hållbar energiförsörjning

För att kunna minska samhällets klimatpåverkan är det även viktigt att skapa förutsättning för en energiförsörjning som inte leder till ökade utsläpp. Det är viktigt att planera för energilösningar i ett tidigt skede, varför det redan i översiktsplanen bör utredas hur och var nya utbyggnadsområden ska lokaliseras för att kunna anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet. Genom lokaliseringen kan det även skapas förutsättningar för att ta tillvara spillvärmen från större verksamhetsområden.

På sidan Klimatsmart resursanvändning kan du läsa mer om ämnet.

Klimatsmart resursanvändning

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen