Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konsten att hålla policyn vid liv

Granskad:

En kontinuerlig dialog kring arkitekturens betydelse och policyns sju begrepp är en förutsättning för att Arkitektur Uppsala ska användas i kommunens olika processer.

Policyn i kommunens olika processer

En policy blir verksam först när den används i kommunens alla processer. Enligt Arkitektur Uppsala ska alla åtgärder i den byggda miljön föregås av en analys av de befintliga kvaliteterna och en arkitektonisk vision ska presenteras. Policyn fungerar på så sätt som ett viktigt verktyg för dialog och bidrar till en gemensam lärprocess och att skapa gemensamma synsätt. Stadsarkitekten har en viktig roll initialt i olika projekt utifrån vilken ambitionsnivån som bör eftersträvas och fungerar som en viktig motor för policyns tillämpning.

Jag är med initialt och sätter ribban i projekten och är länken mellan olika processteg. Jag försöker dock få fler att bli bärare av frågan därför att detta inte är en persons uppgift utan ett gemensamt ansvar. Detta förutsätter en kontinuerlig dialog kring frågorna. Vi har till exempel ett stadsbyggnadsforum internt på förvaltningen en gång per månad där frågor rörande arkitektur och gestaltning lyfts och inspirationsföreläsningar hålls.

Claes Larsson stadsarkitekt.

Arkitektur Uppsala används på olika sätt inom den kommunala organisationen. Planhandläggare använder policyn i tidiga skeden och i dialogerna med exploatören och inkopplade konsulter. För att utveckla projektens arkitektoniska kvaliteter tillämpar bygglovhandläggare policyn och dess begrepp som en checklista och ställer de frågor som policyn lyfter. På så sätt fungerar policyn som ett stöd för bedömning och kompletterar plan- och bygglagens bestämmelser kring god färg, form och materialverkan samt god helhetsverkan.

Med stöd i markanvisningspolicyn används Arkitektur Uppsala i alla markanvisningar och markanvisningstävlingar. Kommunen formulerar sig tydligt kring att policyn alltid ska följas och att förslagen ska vara i enlighet med den.

Juvelen vid Uppsala station. Foto: simple.scandinav.se/Jens Lindström

De kommunala bolagen har på grund av ekonomiskt fokus haft svårast att implementera policyns vision. Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel och lever upp till sin egen policy om vi ska få andra att följa efter.

Claes Larsson, stadsarkitekt.

Uppföljning

När Arkitektur Uppsala antogs så beslutades att projekt som genomförts ska följas upp. Beslutet innebär en uppföljning av det som byggts och inte av policyn i sig. Något beslut om revidering av dokumentet finns inte i dag.

För uppföljningen tillämpas en metod som kallas gåturer. Metoden går ut på att såväl den fysiska platsen som dokument granskas. Vandringar genom aktuellt område görs med olika grupper separat – boende, planerare, arkitekter, byggbolaget och politiker. Dialogen sker med utgångspunkt i frågor om upplevelsen av området och dess funktion. Arbetet har lett till att konkreta åtgärder genomförts och till ett ökat lärande inom organisationen. Efter en omorganisation inom kommunen kommer ett särskilt programkontor ta hand om uppföljningen och kvalitetsutvecklingen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen