Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fossilbränslefri och självförsörjande med trygg och förnybar energi

Granskad:

Mörbylånga kommuns mål om att vara fossilbränslefri och självförsörjande med förnybar energi innebär att kommunen ska sluta föra in oljebaserade bränslen. Kommunen ska själv producera lika mycket eller mer förnybar energi av till exempel biobränsle och sol- och vindkraft, som man gör av med.

Gäller både fastigheter och transporter

Thérese, med glasögon och utslaget hår står framför en blommande buske.
Thérese Lindquist. Foto: Mörbylånga kommun

"Om det fortfarande finns  kvar användning av fossil energi i kommunen ska det kompenseras genom att man också producerar motsvarande mängd förnybar energi och säljer den till användare utanför kommunen. På så sätt genererar kommunen inga nettoutsläpp av koldioxid från fossila bränslen.", säger Thérese Linquist som är miljö- och klimatstrateg på Mörbylånga kommun.

Arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun måste ske på flera plan och innefatta både effektivisering av befintliga verksamheter och utbyggnad av nya anläggningar för framställning av förnyelsebar energi.

Både fastigheter och transporter måste energieffektiviseras och ställas om. För fastigheter handlar det om att gå ifrån oljeanvändningen i samband med uppvärmning av småhus och industri och ge fler möjligheter till fjärrvärme och andra biobaserade uppvärmningsformer. Inom transporter handlar det om att verka för bland annat utbyggd kollektivtrafik, att erbjuda förnybart bränsle som exempelvis biogas, skapa en fungerande laddinfrastruktur för elfordon och uppmuntra till mer klimatvänliga resvanor.

Vindkraft

Ölandskommunerna har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för att styra utbyggnaden av vindkraft på ön. Det finns beslut om att revidera vindkraftsplanen i samband med arbetet att ta fram en ny översiktsplan som påbörjas under 2022. Sammanlagt finns  33 verk i Mörbylånga kommun plus ett antal mindre gårdsverk.

Vindkraftsplanen anger var lämplig placering av vindkraft finns på Öland. Endast gårdsverk tillåts i områden som inte pekats ut i vindkraftsplanen. Miljökonsekvensbeskrivning krävs för att utreda påverkan på landskapsbild, buller, skuggor, fåglar och fladdermöss. Stor hänsyn ska tas till placering och utsträckning i landskapet vid etablering av grupper av vindkraftverk. Vindkraftsplanen strävar efter att samla vindkraftverk i grupper för att hushålla med markresurser.

"Att Ölandskommunerna har antagit en gemensam vindkraftsplan är till stor hjälp", säger Thérese Linquist. "Ledningsnätets kapacitet till och från Öland är begränsat. Detta är en av anledningarna till att etableringar måste diskuteras i samverkan mellan ölandskommunerna, elbolag med flera."

Biogas

Mörbylånga är en jordbrukskommun med omfattande djurproduktion och har goda förutsättningar att producera egen biogas från gödsel inom kommunens gränser. Tidigare kartläggning visar att Öland totalt sett har en potential motsvarande 120 GW baserat på gödsel som substrat.

I kommunens klimatstrategi finns mål om ett tankställe för biogas senast 2020 och det målet har kommunen uppfyllt. I kommunen finns det numera två tankställen för biogas, strategiskt placerade i kommunens två största tätorter sett till befolkningsmängd. Tillgänglighet, bullerförutsättningar och logistik är några viktiga aspekter vid val av plats för biogasverksamhet.

Bild på bakdel av bil med texten Biogasbil.
Biogasbil med kommunens mål om en fossilbränslefri kommun 2025. Foto: Mörbylånga kommun

"För att få till det första tankstället genomförde vi en lokaliseringsutredning för tankställe och depå för bussar och anvisade en lämplig plats i Mörbylånga tätort. Kommunen har också beslutat om att biogas ska användas i den skolskjutstrafik vars bussar angör eller nattparkeras i närheten av tankstället. Detta säkerställer en trygg grundkonsumtion av biogas, vilket är viktigt för att etablera ett tankställe", säger Thérese Linquist.

Arbetet med att hitta möjliga platser för biogasproduktion pågår. Kommunen har utrett förutsättningar och möjligheter för en lokal produktion av biogas i privat regi och genomfört en lokaliseringsutredning för att hitta lämpliga platser i kommunen att etablera en biogasanläggning med gödsel som huvudråvara. De platser som kan fungera för biogasproduktion behöver ha god logistik, närhet till substrat och saknar värde av riksintresse. Ett privat biogasbolag har bildats som utreder möjligheten att starta en anläggning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen