Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riktlinjer och vägledningar

Granskad:

När en vårdbyggnad ska uppföras, ändras eller genomgå en ombyggnad är det ofta mer än bara bindande lagar och regler som det krävs kunskap om.

Lista över stödjande underlag

För att gestalta och driva en vårdcentral eller liknande behöver man känna till mer än lagar, bindande föreskrifter och allmänna råd. Det kan till exempel handla om olika sammanslutningar och föreningar inom vårdområdet, aktuell forskning och vägledning och olika branschstandarder med mera.

Här nedan finns ett urval av material som är frivilligt att använda sig av. Det är tänkt att vara en levande lista som fylls på efterhand. För att tipsa Boverket om förslag på material eller information om vård som borde tas med på listan får du gärna meddela Boverket, se e-postadress i "Relaterad information".

Två cirklar som går i varandra. Ena cirkeln innehåller lagrum, den andra stödjande underlag.
För att åstadkomma en omsorgsfullt gestaltad vårdmiljö behöver olika delar av samhället hjälpas åt. Det är oftast inte tillräckligt att enbart följa samhällets miniminivå utan det krävs mer kunskap. Illustration: Infab/Boverket

Byggenskap och vårdhygien, BOV 

En arbetsgrupp inom Svensk förening för vårdhygien, SFVH. Föreningen har tagit fram en rapport som behandlar de aspekter på vårdlokaler som kan ha betydelse för att förebygga smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Rapporten är tredje utgåvan och vänder sig till planerare, byggkonsulter och beslutsfattare i avsikt att underlätta samarbetet mellan vårdhygienisk och bygg- och planeringsteknisk expertis.

Du kan läsa mer om Byggenskap och Vårdhygien, BOV och deras rapporter, under ”Relaterad information”.

Centrum för vårdens arkitektur, CVA

Vid Chalmers tekniska högskola, är en nationell plattform för utveckling, utbyte och spridning av kunskap om vårdens fysiska miljö. CVA verkar aktivt inom forskning och utveckling, samverkan, utbildning och nyttiggörande. CVA bedriver även fortbildning och engagerar sig i grundutbildning vid Chalmers, producerar rapporter och genomför seminarier för att sprida aktuell kunskap. Målet med CVA:s verksamhet är att ge kunskapsstöd till och bidra till samverkan mellan de aktörer som utformar och bygger för vård och omsorg. Syftet med detta är att på så sätt bidra till svensk hälso- och sjukvårds möjligheter att leverera sitt uppdrag effektivt, personcentrerat och säkert.

Läs mer om ”Centrum för vårdens arkitektur, CVA ”. Länk finns i ”Relaterad information”.

Föreningen Forum Vårdbyggnad

Föreningen är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Tidigare fanns det nationella regler för utformningen av vårdlokalerna i Sverige. Sedan Spris, Sjukvårdens och socialvårdens planering- och rationaliseringsinstitut byggnadsavdelning lades ner 1989, har kunskapsstöd för vårdbyggande i Sverige varit mycket decentraliserat. Planeringsansvaret ligger hos de 21 regionerna och hos de 290 självstyrande kommunerna vilka själva har ansvar för att göra erfarenhetsuppföljningar, förvalta och dela kunskap. För att förvalta den kunskap som SPRI:s byggnadsavdelning hade innan nedläggning, och erbjuda en plattform för att utveckla den, bildades 1993 Forum vårdbyggnadsforskning, idag Forum Vårdbyggnad. Forum Vårdbyggnad är en ideell förening och nationell mötesplats som stödjer nätverksbyggande och medverkar till att kunskap sprids inom vårdbyggnadsområdet. Forum vårdbyggnad stödjer och stimulerar forskning, utvecklingsarbete och utbildning inom området fysisk miljö för vård, omsorg och boende. Forum vårdbyggnad anordnar två nationella konferenser per år, delar ut vårdbyggnadspriset vartannat år och finansierar delvis den konstnärliga Professur som finns inom CVA, CTH. Medlemmar är samtliga 21 regioner, ett fåtal kommuner, arkitektkontor, byggentreprenörer, företag och enskilda medlemmar.

Läs mer om ”Forum Vårdbyggnad”. Länk finns i ”Relaterad information”.

Program för Teknisk Standard, PTS

Ett nationellt nätverk där Sveriges regioner samverkar kring standarder för regionernas vårdbyggnader, ej kommun eller privat sjukvård.

Program för teknisk standard, PTS, har som syfte att skapa en gemensam kunskapsbank för planering av vårdbyggnader. PTS är ett medlemsfinansierat ledningssystem som underlättar planering, projektering och byggnation av lokaler för hälso- och sjukvård i Sverige. Arbetet med PTS drivs av Regionfastigheter i Jönköping och systemet används idag av 20 av Sveriges 21 regioner. PTS började utvecklas i mitten av 1970-talet då i form av dokument i pärmar, och utvecklades under början av 2000-talet till ett webbaserat system.

Inom PTS har riktlinjer tagits fram och formulerats för väsentliga funktioner. Bland annat finns riktlinjer för akustik, fysisk tillgänglighet, brand och vårdhygieniska aspekter. Riktlinjerna i Program för Teknisk Standard beskriver de mål som ska eftersträvas och de värden som ska beaktas i olika frågor.

Riktlinjerna kompletteras med tekniska och funktionella krav i PTS. De tekniska kraven för exempelvis byggnadskonstruktion och installationer fungerar som detaljerade anvisningar inom olika fackområden. Här beskrivs alltifrån byggnadsramar och uppvärmning till krav på kraftförsörjning. Riktlinjer, tekniska krav och funktionella krav konkretiseras genom PTS typrum. I PTS finns de vanligaste rumstyperna inom Sveriges hälso- och sjukvård definierade, såsom vårdrum, operationssalar och jourrum. Utrymmena beskrivs utifrån krav på funktion, inredning/utrustning och ytskikt och tekniska funktionskrav.

Sedan år 2010 samarbetar PTS Forum, som det nationella nätverket kallas, med högskolor/universitet som bland annat Centrum för Vårdens Arkitektur, CVA, för att förutom erfarenheter, lagar och regler även arbeta in evidens i PTS kravdatabas.

Läs mer om ”Program för teknisk standard, PTS”. Länk finns i  ”Relaterad information”.

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner, SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. De fungerar bland annat som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning och erbjuder även service och rådgivning. Inom vårdområdet så arbetar SKR med att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete med det sätt att se på vård som SKR benämner som nära vård. SKR beskriver att kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

Läa mer om ”SKR:s arbete med nära vård”: Länk finns i ”Relaterad information”.

Kunskapsguiden.se

Sidan är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen samt andra myndigheter och aktörer. Webbplatsen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Webbplatsen har bland annat material som publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer och checklistor.

Ett exempel från kunskapsguiden.se rör extrema väderförhållanden. I materialet framgår hur en byggnad och dess utformning med tekniska installationer påverkar människorna som vistas i byggnaden när det till exempel blir värmebölja, och vad man kan göra i en sådan situation.

Läs mer om ”Kunskapsguiden.se”. Länk finns i  ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen