Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ett generellt ställningstagande i form av ett förbud mot en teknisk lösning kan inte ställas som villkor i ett startbesked

Granskad:

Mark- och miljööverdomstolen dom 2014-07-03 mål nr P 8469-13

Boverkets referat

Byggnadsnämnden meddelade i ett beslut om startbesked ett villkor av följande lydelse:

"Villkor för påbörjande av stomkomplettering och installationer. Observera att installation av kolfilterfläktar inte kan accepteras som spisfläktar. Beslutet baseras på att installationen inte uppfyller föreskrifterna med tillhörande allmänna råd i Boverkets byggregler (BFS 2011:6, BBR 18) med hänvisning till BBR 6:21, 6:2524 och 6:2525."

Eftersom startbesked hade meddelats ansåg sig domstolen vara förhindrad att – på talan av byggherren – upphäva det för byggherren gynnande beslutet. Frågan i målet kom därför att inskränka sig till att bedöma om det var förenligt med 10 kap. 24 § PBL att i startbeskedet ställa det aktuella villkoret.

Ett villkor i ett beslut som fattats med stöd av plan- och bygglagen måste utformas i överrensstämmelse med plan- och byggregleringen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att BBR bygger på principen om teknikneutrala funktionskrav. I dessa regler ställs funktionskrav på byggnaden. I föreskrifterna har inte anvisats vilka tekniska lösningar som byggherrarna ska välja för att uppnå de funktionskrav som ställs. En annan sak är att det i allmänna råd kan finnas förslag på tekniska lösningar som av Boverket har bedömts uppfylla kraven.

Domstolen uttalade vidare i sin dom att det aktuella villkoret hade karaktär av ett generellt ställningstagande till installation av kolfilterfläktar. Ett villkor som innehåller ett generellt förbud mot en teknisk lösning kunde inte sägas stå i överensstämmelse med PBL och de föreskrifter som har meddelats med stöd av PBL. Domstolen upphävde därför villkoret.

I målet hade domstolen alltså ingen anledning att ta ställning till frågan om byggherrens förslag uppfyllde gällande krav eller om inlämnat underlag var tillräckligt för att bedöma frågan. Man erinrade också om att sådana frågor kunde avgöras av byggnadsnämndens tillsyn eller i fråga om utfärdande av slutbesked.

Domen har vunnit laga kraft.

Boverkets kommentar

Om byggnadsnämnden anser att en viss teknisk lösning inte kan antas uppfylla kraven i bygglagstiftningen ska den ta ställning till huruvida startbesked ska meddelas eller inte. Det går inte att förbjuda lösningen genom att skriva ett villkor i startbeskedet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen