Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitekturstrategi som tillägg eller fristående dokument

Granskad:

En arkitekturstrategi kan göras som en ändring av översiktsplanen genom ett tillägg eller som ett fristående dokument som inte formellt har tagits fram och processats enligt plan- och bygglagen,  PBL. Hur just din kommun väljer att göra beror på vilken funktion ni vill att arkitekturstrategin ska ha. Den analys som ni inom kommunen gör av behoven kan ligga till grund för ställningstagandet.

En arkitekturstrategi kan göras som en ändring av översiktsplanen genom ett tillägg för att tillgodose ett visst allmänt intresse eller som ett fristående dokument som inte formellt har tagits fram och processats enligt plan- och bygglagen, PBL. Hur just din kommun väljer att göra beror på vilken funktion ni vill att en arkitekturstrategi ska ha. Ett fristående dokument kan betraktas som ett planeringsunderlag till översiktsplanen.

Börja med att ta reda på vilka behov och målsättningar ni har med en arkitekturstrategi och låt det ligga till grund för vilken funktion och innehåll strategin ska ha. För att få politisk tyngd och bred förankring kan det vara lämpligt att ett fristående dokumentet, precis som ett tillägg, godkänns av kommunfullmäktige. Om din kommun inte har en aktuell översiktsplan rekommenderar vi att ni arbetar fram en arkitekturstrategi i samband med att ni tar fram en ny översiktsplan. Antingen som en del av översiktsplanen eller som ett fristående dokument.

Du kan läsa mer om att analysera behoven på sidan ”Analysera behovet” som du hittar i menyn.

Arkitekturstrategin som en ändring av översiktsplanen genom tillägg

Om ni väljer att ta fram arkitekturstrategin som ett tillägg till översiktsplanen innebär det att översiktsplanen ändras och att samband och konsekvenser för helheten ska redovisas i den. Enligt PBL finns det krav på innehåll och den formella processen för framtagandet, som måste följas. Slutligen behöver ni fundera på om en miljöbedömning krävs.

Du kan läsa mer om processen kring en översiktsplan på Kunskapsbanken. Länk finns under ”Relaterad information”.

Arkitekturstrategin som fristående dokument

Om ni i stället väljer att ta fram arkitekturstrategin som ett fristående dokument (ett dokument som inte formellt har tagits fram och processats enligt PBL) kan ni själva bedöma vilken eller vilka målgrupper som ni ser som viktigast att nå. Det kan göras i två steg. När ni tar fram dokumentet kan det vara viktigt att prioritera kunskapsuppbyggnaden internt och mot branschen. Därefter kan en mer folkbildande process behövas gentemot allmänheten. Ni avgör också själva inom kommunen vilka delar av arkitekturstrategin som ska arbetas in i översiktsplanen när den ändras eller en ny antas.

Kan en arkitekturstrategi göras som en ändring av översiktsplanen genom fördjupning?

En översiktsplan kan ändras genom tillägg eller fördjupning. En fördjupning omfattar delar av kommunen som till exempel en tätort eller större stadsdel och ska enligt PBL följa samma innehållsmässiga krav som översiktsplanen som helhet. Boverket bedömer därför inte att en fördjupning kan användas som verktyg för att ta fram en arkitekturstrategi.

Arbeta kontinuerligt

Enligt krav i PBL ska kommunfullmäktige senast 24 månader efter ordinarie val anta en planeringsstrategi. I planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till nya relevanta planeringsförutsättningar, kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen och i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell. I samband med denna process är det lämpligt att kommunen följer upp sin översiktsplan och i det fall arkitekturstrategin gjorts som ett fristående dokument även detta dokument.

Översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, PBL

1 april 2020 trädde en lagändring i kraft som innebär att det införs nya bestämmelser om översiktsplanering enligt plan- och bygglagen (PBL). Bland annat ska kommunen senast 24 månader efter ett ordinarie val anta en planeringsstrategi i vilken kommunfullmäktige ska bedöma om översiktsplanen är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. I stället för planeringsstrategi kan kommunen anta en ny översiktsplan. Genom lagändringarna poängteras betydelsen av en aktuell översiktsplan och en kontinuitet i översiktsplaneringen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen