Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandskydd

Granskad:

Nedan går vi igenom de regler du bör känna till, för att du ska kunna uppfylla Boverkets regler för brandskydd. Detta oavsett om du äger ett hus eller hyr en lägenhet, förvaltar en byggnad, handlägger byggärenden på en kommun eller har någon annan roll i byggprocessen. Vi svarar också på flera vanliga frågor.

Bakgrund

Räddningstjänsten får ca 10 000 larm om brand i byggnader varje år. Det omkommer cirka 100 personer per år i bränder i Sverige. Du kan inte helt skydda dig från en brand, men du kan begränsa skadorna.

Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd, men hur höga kraven är beror på typ av byggnad och verksamhet.

Boverkets regler om brandskydd är inte retroaktiva, så du behöver inte ändra din byggnad om vi ändrar reglerna. Men vissa andra regler kan du behöva anpassa dig till retroaktivt. Du har också en skyldighet att underhålla byggnaden så att brandskyddet inte blir sämre bara för att byggnaden blir äldre.

Boverkets byggregler, BBR

I BBR avsnitt 5 finns regler om vilket brandskydd du måste ha i en byggnad. Föreskrifterna i BBR måste du följa om du ska uppföra en ny byggnad eller ändra i en befintlig byggnad. De allmänna råden i BBR anger hur du bör eller kan göra för att följa de bindande reglerna i föreskrifterna.

BBR avsnitt 5 är uppdelad i 8 olika avsnitt med olika fokus.

 • Avsnitt 5:1 – Allmänna förutsättningar
 • Avsnitt 5:2 – Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
 • Avsnitt 5:3 – Möjlighet till utrymning vid brand
 • Avsnitt 5:4 – Skydd mot uppkomst av brand
 • Avsnitt 5:5 – Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader
 • Avsnitt 5:6 – Skydd mot brandspridning mellan byggnader
 • Avsnitt 5:7 – Möjlighet till räddningsinsatser
 • Avsnitt 5:8 – Krav på brandskydd vid ändring av byggnader

Reglerna i brandskyddsavsnittet förutsätter att brand uppkommer, utom avsnitt 5:4. De två inledande avsnitten är basen för hela brandskyddsavsnittet; det är framförallt här du kan läsa definitioner till många begrepp.

Du kan läsa mer om de olika avsnitten i läsanvisningarna som finns i PBL kunskapsbanken, länk finns under "Relaterad information".

Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD

I BBR använder vi begreppen förenklad dimensionering och analytisk dimensionering. Dessa behöver du känna till när du bygger eller ändrar i en byggnad.

 • Förenklad dimensionering: byggherren använder de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden i avsnitt 5:2-5:7 för att uppfylla kraven i föreskrifterna i BBR.
 • Analytisk dimensionering: byggherren uppfyller en eller flera föreskrifter i BBR avsnitt 5 på annat sätt än genom förenklad dimensionering.

Om du använder analytisk dimensionering kan du använda det allmänna rådet BBRAD, som ger dig stöd att på ett systematiskt sätt verifiera om du uppfyller föreskrifterna i BBR eller inte.

Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BBRBE

Du kan också få stöd i att följa kraven i BBR med hjälp av reglerna i BBRBE. Även BBRBE har kopplingar till begreppen förenklad och analytisk dimensionering. Det innebär i korthet att antingen går du in i en tabell och hämtar ett schablonvärde för vilken brandbelastning olika verksamheter kan antas ha, eller så använder du formlerna för att beräkna den faktiska brandbelastningen i det enskilda fallet.

Kunskap om vilken brandbelastning som en verksamhet har är avgörande för att du ska kunna veta till exempel hur många minuter som en brandcell ska stå emot en brand.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS

I EKS finns bland annat reglerna om att byggnader inte ska rasa när den utsätts för olyckslasten brand. Byggnaden ska kunna antas ha en bärförmåga under ett visst antal minuter av ett brandförlopp. Bärförmåga vid brand regleras i EKS avdelning C, kapitel 1.1.2.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd, SAK

SAK innehåller bland annat en specificering av vad för kunskaper du ska ha för att kunna certifiera sig på behörighetsnivåerna N och K.

 • Behörighetsnivå N innebär i korthet att man kan utföra kontroller av byggnadsverk där brandskyddet projekteras med hjälp av vedertagna lösningar angivna i t.ex. handböcker.
 • Behörighetsnivå K innebär i korthet att man kan utföra kontroller av byggnadsverk där brandskyddet projekteras med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar.

När kan jag använda en certifierad sakkunnig för att kontrollera att brandskyddet uppfyller vissa krav?

Certifierade sakkunniga kan användas som ett sätt att säkerställa att en byggnad uppfyller byggreglerna, när ett projekt saknar tillräckligt med kompetens.

I plan- och bygglagen 10 kapitlet 8 § står följande:

"Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras

 1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
 2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål /.../."

Det är i fallet som punkt två avser som en som är certifierad sakkunnig enlig SAK kan komma att användas. Inte helt sällan får vi frågor som handlar om att ta in ett utlåtande från en certifierad sakkunnig, gärna inför ett slutbesked, för att bedöma om brandskyddet uppfyller reglerna eller inte. En som är certifierad kan självklart utföra en tredjepartskontroll men då sker det inte i enlighet med punkt 2 ovan. Om en certifierad sakkunnig ska utföra en kontroll enligt punkt 2 ovan så ska detta framgå av kontrollplanen och kontrollplanen fastställs med startbeskedet.

Du kan se i vår sökfunktion vilka som är certifierade enligt SAK.

Anmälan i stället för bygglov: Boverkets allmänna råd om anmälan av åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS

En del åtgärder i en byggnad behöver du inte söka bygglov för, men du behöver i stället göra en anmälan. Då anmäler du din byggåtgärd till byggnadsnämnden i din kommun.

Dessutom finns det åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan. Men för alla byggåtgärder ska du ändå uppfylla kraven, till exempel i Boverkets byggregler. Det är bara samhällets kontroll av kraven som är olika.

När är det krav på anmälan?

Vad som kräver anmälan kan du läsa om i plan- och byggförordningen, PBF. VÄS är ett allmänt råd om hur du kan bedöma om du behöver göra en anmälan när du vill göra en

 • väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal (6 kap. 5 § 4 PBF)
 • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad (6 kap. 5 § 6 PBF)

Vad ska sotaren göra?

För alla eldstäder (till exempel en öppen spis eller en kamin) ska man låta en skorstensfejartekniker utföra en brandskyddskontroll med jämna mellanrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bestämmer hur ofta kontrollen ska göras, och du kan läsa om det i deras föreskrifter och allmänna råd om sotning och brandskyddskontroll.

Eldstäder ska dessutom sotas med jämna mellanrum. Varje kommun bestämmer själv hur ofta olika typer av eldstäder ska sotas. Precis som kravet på brandskyddskontroll så utgår kraven på sotning från lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Om du sätter in en ny eldstad eller ändrar i en befintlig eldstad eller skorsten kan den behöva kontrolleras för att se till att den uppfyller kraven i BBR. Du kan låta sotaren eller motsvarande göra kontrollen, men PBL kräver inte att det är en sotare som utför kontrollen, bara att den som utför kontrollen ska ha kunskap som gör att denne kan värdera om brandskyddskraven är uppfyllda eller inte.

Äldre byggregler

Byggreglerna har förändrats med åren, även på brandskyddsområdet. Är du intresserad av att veta vilka regler som gällde vid ett tidigare tillfälle? Boverket har skannat in många av våra tidigare byggregler så att du kan söka i dem.

Äldre publikationer inom brand

Boverket informerar
Boverket har gett ut ett antal Boverket informerar. Två av dessa är Boverket informerar 2003:6 om brandspridning via vindar och 2008:4 om vindbränder i radhus och flerbostadshus.

Handböcker och rapporter
Boverket har tidigare gett ut handböcker och rapporter inom brandskydd. Den ena handlar om brandbelastning och den andra om utrymningsdimensionering. Handboken om brandbelastning har ersatts av ett allmänt råd om brandbelastning och mycket av den information som fanns i Boverkets rapport om utrymningsdimensionering finns numer i Boverkets byggregler avsnitt 5.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket skriver regler om bland annat brandskydd i byggnader.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB skriver regler om b.la. sotning och tar fram informationsmaterial om brandskydd. www.msb.se

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket skriver regler om b.la. brandskydd på arbetsplatser. www.av.se

Kommunen: byggnadsnämnden och räddningstjänsten

Byggnadsnämnden och räddningstjänsten samarbetar ofta i byggfrågor som berör brandskydd.

Sotaren (Skorstensfejaren och skorstensfejarteknikern)

Skorstensfejaren utför rengöring och skorstensfejarteknikern utför brandskyddskontroll av eldstäder. MSBs webbsida om sotning och brandskyddskontroll
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen