På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vindkraftverk

För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra ett vindkraftverk krävs bygglov. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra ett vindkraftverk. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Oavsett om ett vindkraftverk kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är ett vindkraftverk

Det finns ingen definition av vindkraftverk i plan- och bygglagstiftningen. Ett vindkraftverk är enligt TNC ett kraftverk för omvandling av vindenergi till elektrisk energi. (TNC. Energiordlista 1984. Tillgänglig på Rikstermbanken)

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är ett vindkraftverk ett kraftverk som producerar elektricitet med hjälp av vind särskilt för enskilda förbrukare. (Nationalencyklopedin, ordbok, vindkraftverk. Hämtad 2017-12-05)

När krävs det bygglov

Bygglov krävs för uppförande, flyttning eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som uppfyller minst ett av följande kriterier:

  • är högre än 20 meter över markytan,
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Högre än 20 meter över markytan

Ett fristående vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan kräver bygglov. Med anordningens höjd över marken avses den största höjd hela anordningen uppnår, inklusive mast eller torn (jfr prop. 1980/81:99 sid. 10). Höjden räknas från marknivån precis invid vindkraftverket.

Illustration av hur höjden ska mätas på olika sorters vindkraftverk.
Hur höjden på ett vindkraftverk beräknas. Illustration: Boverket

Placerad på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken

Ett fristående vindkraftverk som placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken kräver bygglov. Detta på grund av att olägenheter för grannar kan uppkomma vid exempelvis haverier. Med gräns avses tomtgräns. (jfr prop. 1980/81:99 sid. 8)

Monterad fast på en byggnad

Ett vindkraftverk som monteras på en byggnad kräver bygglov. Detta på grund av att en sådan placering påverkar oftast såväl byggnadens konstruktion som dess utseende. De vindkraftverk som är mycket små som varken påverkar byggnadens konstruktion eller utseende omfattas inte av bygglovsplikten. (jfr prop. 1980/81:99 sid. 8)

Vindturbin med en diameter större än 3 meter

Ett fristående vindkraftverk med en vindturbin med en diameter som är större än tre meter kräver bygglov. Detta på grund av påverkan på omgivningen. Diametern beräknas på den största cirkel som turbinen bildar kring sin axel. (jfr prop. 1980/81:99 sid. 9-10)

Illustration av hur man mäter diameter på vindkraftverk både horisontellt vindkraftverk och ett vertikalt vindkraftverk.
Hur diametern på en vindturbin beräknas. Illustration: Boverket

Väsentlig ändring av vindkraftverk

Att väsentligt ändra ett vindkraftverk kan exempelvis innebära en förändring av verkets totalhöjd eller rotordiameter.

Undantag från lovplikten

Det finns vissa vindkraftverk som inte kräver bygglov. Undantaget från lovplikt gäller om vindkraftverket kräver tillstånd enligt miljöbalken eller vid minskad lovplikt genom detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tillstånd enligt miljöbalken

I de fall ett vindkraftverk kräver tillstånd enligt miljöbalken krävs inte bygglov.

Ändrad lovplikt för vindkraftverk

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett vindkraftverk.

Anmälansplikt

För vindkraftverk som inte kräver lov krävs det en anmälan för nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftsverk. Detta gäller även för vindkraftverk som kräver tillstånd enligt miljöbalken.

Krävs rivningslov för vindkraftverk

Ett vindkraftsverk kräver varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om ett vindkraftverk kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet, hindersanmälan och hindersmarkering eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Läs mer om vindkraftverk under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej