På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Detta gäller för de tekniska egenskapskraven

Granskad: 

Här hittar du generell information om de tekniska egenskapskraven och byggnadsnämndens bedömning. Vägledning om möjliga anpassningar och avsteg hittar du under sidorna för respektive tekniskt egenskapskrav.

Vilka krav måste uppfyllas

Det tekniska egenskapskrav som inte berörs av ändringarna är:

  • bärförmåga, stadga och beständighet

Det finns inte någon möjlighet till avsteg från dessa krav som preciseras i Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Vilka krav ska tillämpas i skälig omfattning?

De tekniska egenskapskrav som ska anpassas och där avsteg ska göras är:

  • säkerhet i händelse av brand,
  • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,
  • säkerhet vid användning,
  • skydd mot buller,
  • lämplighet för det avsedda ändamålet och
  • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vilka krav behöver inte uppfyllas?

De tekniska egenskapskrav som inte gäller för ett tillfälligt anläggningsboende är:

  • energihushållning och,
  • hushållning med vatten och avfall.

Krav ställs inte på att den mängd energi som behövs för brukandet av byggnaden ska vara liten. Det gör det möjligt att etablera ett tillfälligt anläggningsboende med mindre värmeisolering än vad som annars krävs. Däremot gäller kravet på att värmekomforten för användarna ska vara tillfredsställande i ett anläggningsboende.

Att krav på hushållning med vatten och avfall inte behöver uppfyllas innebär till exempel. att särskilda soprum inte behöver byggas utan att lösa behållare kan användas. Observera att detta kan öka risken för anlagd brand och en säker placering av sådana behållare är nödvändig.

Vad är skäligt?

Anpassningar och avsteg ska göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Vad som är skäligt får bedömas i förhållande till förutsättningarna i det enskilda fallet. Bedömningen bör utgå från vilka konsekvenser som avstegen eller anpassningarna kan medföra, både för den som under en period bor i anläggningsboendet och för den som har sin arbetsplats där. Att anpassning eller avsteg ska göras i den utsträckning som är skälig innebär att den som vistas i anläggningen inte ska behöva tåla betydande olägenheter eller risker. Särskilt barnperspektivet behöver uppmärksammas när anpassningar och avsteg görs. Exempel på vad som kan anses utgöra skäliga anpassningar och avsteg finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA. TA del av ATA - BFS 2016:5 under rubriken "På Boverket" i relaterad information.

För att anpassningar till och avsteg från kraven ska kunna göras får dessa inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet. Vad som utgör en oacceptabel risk får avgöras från fall till fall. En oacceptabel risk kan till exempel vara att den som vistas i byggnaden utsätts för väsentligt större risker vid fall, brand eller andra olyckor än vad som normalt accepteras.

Även andra lagar till exempel arbetsmiljölagen, miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor, kan i praktiken utgöra begränsningar för möjligheten till anpassningar och avsteg.

Tekniskt samråd

Det är viktigt att hålla tekniskt samråd i ärenden där det kan bli aktuellt att göra avsteg och anpassningar från de tekniska egenskapskraven. I samband med beslut om startbesked ska byggnadsnämnden avgöra om de tekniska egenskapskraven kan komma att uppfyllas. Avsteg och anpassningar bör därför utförligt dokumenteras i protokollet så att alla parter vet vad man har kommit överens om och vilken kravnivå som gäller. Kontrollplanen kan hänvisa till protokollet från det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden ska sedan besluta om startbesked om byggherren kan antas uppfylla de krav som gäller för den aktuella åtgärden. Slutbesked utfärdas enligt vanliga regler.

Det är viktigt att alla avsteg och anpassningar tydligt dokumenteras av byggnadsnämnden. Det är däremot fortfarande alltid ytterst byggherren som har ansvaret att följa gällande regler. Byggnadsnämnden i kommunen har tillsyn över att byggherren tar detta ansvar.

Byggnadsnämnden gör bedömningen om anpassningar och avsteg kan göras utan att det medför en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. Byggnadsnämnden bör, i en skrivelse, dokumentera vilka kravnivåer som gäller så att parterna vet vad de har kommit överens om. I slutbeskedet bör en notering göras att en viss punkt i kontrollplanen avviker från de krav som gällde vid startbeskedet, men att den uppfyller de kravnivåer byggnadsnämnden har bedömt som tillräckliga.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen