På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra myndigheters arbete med tillgänglighet

Granskad:

Andra myndigheter som arbetar med tillgänglighet och deras föreskrifter som berör tillgänglighet presenteras här.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket hanterar arbetsmiljöregler. Arbetsmiljölagstiftningens krav på tillgänglighet i lokaler och Arbetsmiljöverkets anvisningar till arbetsmiljölagen gäller utöver krav på tillgänglighet enligt plan- och bygglagstiftningen. Till skillnad från PBL gäller arbetsmiljölagen inte endast nybyggnad och ändring m.m. utan för alla befintliga lokaler där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare. Skolor är i huvudsak arbetslokaler, eftersom även eleverna räknas som arbetstagare. Särskilda boendeformer för äldre är samtidigt både bostäder och arbetsplatser för vårdpersonal. Dessa bostäder ska därför uppfylla både kraven i BBR och kraven i arbetsmiljöreglerna. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Arbetsplatsens utformning, kan du läsa om tillgänglighet i arbetslokaler

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

Myndigheterna ska, när det finns anledning till det, samråda med Myndigheten för delaktighet om hur insatser enligt denna förordning ska utformas. Förordning (2014:135). Myndigheten för delaktighet har till uppgift att främja respekten för och medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt att ur ett rättighets-, mångfalds-, jämställdhets- och medborgarperspektiv verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och för jämlikhet i levnadsvillkor.

Riksantikvarieämbetet, RAÄ

När det handlar om att skapa tillgänglighet i äldre kulturmiljöer har utvecklingen gått starkt framåt. Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet. Kulturminneslagen förbjuder inte åtgärder för ökad tillgänglighet.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har regler för bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Trafikverket

Trafikverket verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.

Kulturrådet

Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder senast 2016 och bör endast verka i tillgängliga lokaler. Detta gäller även fria grupper med flera i den omfattning det kan anses skäligt.

Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vara vägledande. Förordning (2014:135).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen