Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitaliseringens möjliga påverkan på rumslig utveckling

Granskad:

Teknikutvecklingen har genom historien utgjort en stark drivkraft för samhällets utveckling och kommer att påverka utformning och användning av markområden, byggd miljö och rumsliga strukturer även i framtiden.

Boverket bjöd under åren 2017–2020  in till diskussioner och workshopar, arrangerade föreläsningar och tog fram kunskapsunderlag för att diskutera sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet.

I slutrapporten som publicerades 2020 diskuteras hur den digitala tekniken kan ge stöd för att utveckla den byggda miljön i en mer hållbar riktning. I rapporten lyfts även exempel på risker som kan finnas med teknikutvecklingen. Målgruppen är i första hand översiktsplanerare och det samlade arbetet ska ses som en introduktion i ämnet för att ge kunskapsstöd och belysa olika perspektiv.

Ett antal experter har under arbetets gång fått i uppdrag att belysa olika frågeställningar. Slutrapporten "Samband mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet" innehåller valda delar av dessa promemorior.

En inspirationsskrift finns framtagen som ger en sammanfattande bild av arbetet med att lyfta digitaliseringens möjliga rumsliga påverkan. Med stöd av intervjuer belyser skriften olika perspektiv. Exemplen visar på hur tekniken kan användas som analysstöd i planeringsprocessen och hjälpa orter att använda sina tillgångar på ett smart sätt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen