Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn av motordrivna anordningar

Granskad:

Här kan du läsa mer om tillsyn och marknadskontroll av motordrivna anordningar. Djupare information om motordrivna anordningar finns på PBL-kunskapsbanken, se "Relaterad information".

Vem har tillsynen över att reglerna följs?

Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar följs, att anordningarna besiktas och att de inte används i strid mot ett användningsförbud. Om den motordrivna anordningen är installerad i ett byggnadsverk som omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen så har Arbetsmiljöverket tillsyn över att reglerna om besiktning följs.

I PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om tillsynen över hissar och andra motordrivna anordningar. Länk finns under "Relaterad information".

CE-märkning och marknadskontroll

Nya motordrivna anordningar ska vara CE-märkta och bestyrkta att de uppfyller kraven på hälsa och säkerhet.

CE-märkning av hissar och linbaneanläggningar är en produktsäkerhetsmärkning. Linbaneanläggningar går inte att CE-märka i sin helhet, utan det är bara vissa komponenter som CE-märks. För hissar ska både den färdiga installationen av hissen och vissa komponenter CE-märkas.

Marknadskontroll innebär att en ansvarig myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på föreskrivet sätt. Boverket är marknadskontrollmyndighet för hissar och vissa komponenter till hissar som omfattas av EU:s hissdirektiv, dvs. de flesta hissar med hisskorg. Arbetsmiljöverket svarar för marknadskontrollen av hissar som omfattas av maskindirektivet till exempel lågfartshissar, plattformshissar och trapphissar. Boverket ansvarar också för marknadskontrollen av vissa komponenter till linbaneanläggningar. Som marknadskontrollmyndighet kan Boverket ingripa mot tillverkare av produkter som inte uppfyller säkerhetskraven. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel att tillverkaren får sluta sälja den felaktiga produkten.

I PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om Boverkets marknadskontroll och CE-märkning för olika typer av motordrivna anordningar, länkar finns under "Relaterad information".

Vill du anmäla en produkt till marknadskontrollen?

Vi har inga formaliakrav på anmälan, dock bör den göras skriftligt (med post eller e-post) och innehålla åtminstone följande:

  • produktgrupp och produktnamn/modellbeteckning eller dylikt som gör det möjligt att identifiera produkten
  • företagets namn (vem tillverkar produkten/vem säljer produkten i Sverige?)
  • skäl för anmälan (är det fråga om eventuella brister i dokumentationen eller om produktsäkerhet?)

Det går även bra att skicka in bilder eller övrig information som kan underlätta handläggningen.

Observera att dina kontaktuppgifter som du använder vid anmälan inte kan sekretessbeläggas.

Skicka e-post till Boverkets marknadskontroll

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen