På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning

Granskad:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning är en författning som innehåller både juridiskt bindande föreskrifter och rådgivande allmänna råd. Föreskrifterna ställer krav på innehållet i planbeskrivningar och övergripande krav på planbeskrivningens digitala funktionalitet. Författningen trädde ikraft den 1 januari 2021 och är bindande att följa för planbeskrivningar som hör till detaljplaner som har påbörjats efter 31 december 2021.

Bakomliggande krav och bemyndigande

I plan- och byggförordningen, PBF, anges att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Detta gäller alla detaljplaner och planbeskrivningar som har påbörjats efter 31 december 2021.

5 a §
  Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.
Förordning (2019:207).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a och 5 b §§ tillämpas första gången på detaljplaner, planbeskrivningar och grundkartor som har påbörjats efter den 31 december 2021.

Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar till fjärde kapitlet plan- och bygglagen, PBL, och även föreskriva om undantag från kravet på digital information i plan- och byggförordningen, PBF.

29 §
  Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar enligt
4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 a §. Förordning (2019:207).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a och 5 b §§ tillämpas första gången på detaljplaner, planbeskrivningar och grundkartor som har påbörjats efter den 31 december 2021.

Föreskrift om planbeskrivning

Föreskrifter är bindande detaljerade regler inom specifika sakområden som beslutas av myndigheter i en författning. Föreskrifter preciserar de krav som ställs i lagar och förordningar.

Här kan du läsa mer om vad förskrifter är  

Boverket har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivningar. Författningen förtydligar de krav på planbeskrivningen som ställs i fjärde kapitlet PBL och i andra kapitlet PBF. Föreskrifterna och de allmänna råden ska läsas tillsammans med fjärde kapitlet PBL eftersom de innehållsmässigt enbart reglerar frågor som inte redan är reglerade på en detaljerad nivå i lagstiftningen.

Syftet med författningen är att informationen i planbeskrivningar ska vara enhetligt och ha en digital funktionalitet som gör att informationen kan tillgängliggöras och behandlas digitalt på en nationell nivå.

Övergångs- och ikraftträdandebestämmelser

Föreskrifterna och de allmänna råden om planbeskrivning trädde ikraft 1 januari 2021 vilket innebär att de kan börja användas från det datumet. Föreskrifterna blir obligatoriska att tillämpa för planbeskrivningar som hör till detaljplaner som har påbörjats efter 31 december 2021.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Författningen ska tillämpas på planbeskrivningar som hör till detaljplaner vilka påbörjas efter den 31 december 2021.

Kraven ska uppfyllas vid antagande

De krav som ställs i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning ska vara uppfyllda när kommunen fattar beslut om antagande eller ändring av detaljplan. Detta gäller även kravet i PBF på att uppgifter i detaljplaner ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Digital funktionalitet

Reglerna i författningen utgör grunden för att säkerställa att den digitala detaljplaneinformationen i planbeskrivningen är ordnad på ett enhetligt sätt som förenklar överföring och återanvändning. Målet är att skapa en nationell åtkomst till digital detaljplaneinformation. En sådan åtkomst möjliggör sökbar detaljplaneinformation över både plan- och kommungränser. Det möjliggör även att mer avancerade tjänster utvecklas som använder denna information. Författningen utgör tillsammans med de dataspecifikationer för nationell åtkomst som Lantmäteriet tillhandahåller förutsättningarna för de mjukvaror som används för att upprätta detaljplaner och planbeskrivningar.

5 a §
  Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.
Förordning (2019:207).

De krav som ställs i författningen handlar om att informationen ska kunna återskapas i sin beslutade form.  Det ställs även krav på att informationen i planbeskrivningen ska vara lägesbestämd utifrån planområde, bestämmelseområde eller annan punkt, linje, yta eller volym. Informationen i planbeskrivningen ska dessutom indelas och identifieras utifrån vad informationen handlar om enligt bilagan till föreskrifterna.  

1 §    Planbeskrivningens information ska kunna återges i sin beslutade form.

2 §    I bilagan till denna författning anges hur informationen i planbeskrivningen ska indelas och identifieras.

Information i planbeskrivningen ska inordnas under relevant tema och en eller flera grupper tillhörande respektive tema enligt bilagan.

I de fall planbeskrivningen innehåller information som omfattas av någon av de undergrupper som anges i bilagan ska informationen även indelas efter dessa.

3 §    Planbeskrivningens information ska vara lägesbestämd utifrån

  • 1.  planområde,
  • 2.  ett eller flera bestämmelseområden, eller
  • 3.  annan punkt, linje, yta eller volym inom planområdet.

Undantag för uppgifter som äventyrar rikets säkerhet

Författningen innehåller även ett undantag från kravet på digital information. Undantaget gäller information i planbeskrivningen som tillsammans med annan information kan utgöra en säkerhetsrisk för riket. Det är kommunen som ska göra denna bedömning. Information som i sig själv vid ett tillgängliggörande kan antas utgöra en säkerhetsrisk omfattas av redan av befintlig sekretesslagstiftning.

Undantag för uppgifter som äventyrar rikets säkerhet

6 §    Skyldigheterna enligt 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen (2011:338) gäller inte i de fall kommunen bedömer att aggregerad georefererad planinformation i en databas äventyrar rikets säkerhet.

 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen