Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förhållningssätt till hållbar utveckling

Granskad:

Hållbar utveckling är ett överordnat politiskt mål både nationellt och internationellt. Det skapas lätt koncensus kring begreppet på övergripande policynivå men samstämmigheten döljer oftast motsättningar, exempelvis mellan bevarandeintressen och exploateringsintressen. Hållbar utveckling måste därför i likhet med andra överordnade politiska mål definieras när det gäller det komplexa samspelet mellan hållbarhetsdimensionerna.

Förhållningssätt utifrån lokala förutsättningar

Det finns olika sätt att förhålla sig till hållbar utveckling. Beroende på var man tar sin utgångspunkt kan olika modeller illustrera förhållningsättet. Kommunen bör formulera ett eget förhållningssätt till hållbar utveckling och definiera vad de olika dimensionerna står för utifrån lokala förutsättningar och med hänsyn till nationella och regionala mål som kommunen bedömt som relevanta. Ett sätt att närma sig en egen definition kan vara att låta samtliga modeller vara föremål för diskussion och med utgångspunkt i diskussionen formulera sitt eget förhållningssätt.

Tre dimensioner med lika värde

En definition av hållbar utveckling, som har sitt ursprung i Brundtlandrapporten, beskrivs oftast med en bild där samtliga tre dimensioner ges lika tyngd och värde och bygger på tanken att det finns win-win lösningar av motsättningen mellan de tre. När alla tre dimensionernas villkor uppfylls samtidigt uppnås hållbar utveckling.

Denna modell illustrerar det klassiska synsättet på hur hållbar utveckling kommer till stånd när samtliga dimensioner är i fas med varandra, vilket representeras av den överlappande ytan i centrum av illustrationen.

Modell hållbar utveckling
Denna modell illustrerar det klassiska synsättet på hur hållbar utveckling kommer till stånd när samtliga dimensioner är i fas med varandra, vilket representeras av den överlappande ytan i centrum av illustrationen. Illustration: Boverket

En dimension ger förutsättningarna

På global nivå lyfts ofta ett annat förhållningssätt där en dimension ger förutsättningarna för möjligheten att nå hållbarhet i de andra dimensionerna. Oftast är det den ekologiska dimensionen som anges ge förutsättningarna för den sociala dimensionen, det vill säga ett socialt gott liv där målet är att människans behov uppfylls. Medel för att nå målen uppges ofta vara ekonomin.

Denna modell illustrerar synsättet att hållbar utveckling uppnås genom att låta den ekologiska dimensionen ge förutsättningarna för de andra dimensionerna. Ofta anges i denna modell den sociala dimensionen som målet och den ekonomiska dimensionen som medel.

Modell  hållbar utveckling genom att låta den ekologiska dimensionen ge förutsättningarna
Denna modell illustrerar synsättet att hållbar utveckling uppnås genom att låta den ekologiska dimensionen ge förutsättningarna för de andra dimensionerna. Ofta anges i denna modell den sociala dimensionen som målet och den ekonomiska dimensionen som medel. Illustration: Boverket

Olika aspekter lägger grunden

Ett annat sätt kan vara att definiera bilden av hållbar utveckling genom olika aspekter. Exempelvis skulle människans grundläggande behov och hälsa samt ekologiska aspekter kunna ses som förutsättningar för att nå målet om en god livsmiljö och en hållbar utveckling. Medel för att uppnå detta är ekonomiska styrmedel som kommunal budget och drivkraften i näringarnas utveckling, politiska styrmedel och sociokulturella aspekter som livsstil, beteende, samspel och mångfald.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen