Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Validering av certifierad kontrollansvarig

En kortfattad beskrivning av yrket/behörigheten.

En kontrollansvarig

 1. biträder byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan och, i fråga om rivningsåtgärder, biträder vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall
 2. ser till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs
 3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 2 informerar byggherren och vid behov meddelar byggnadsnämnden
 4. närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 5. dokumenterar sina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet och
 6. avger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Certifiering får lämnas enligt följande:

 • Behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art.
 • Behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art.

Behörighetskrav

För att få behörighet N ska sökanden ha teknisk utbildning med avlagd examen eller godkänd utbildning från lägst någon av dessa utbildningar:

 1. högskolans ingenjörsutbildning, 120 högskolepoäng
 2. ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium
 3. yrkesteknisk högskoleutbildning, YTH
 4. kvalificerad yrkesutbildning, KY-utbildning
 5. nuvarande gymnasieskolans byggprogram, eller
 6. annan likvärdig utbildning.

Utbildning ska ha skett inom lämpligt fackområde, t.ex. bygg-, anläggnings- eller installationsteknisk linje.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att få behörighet K ska sökanden ha teknisk utbildning med avlagd examen eller godkänd utbildning från lägst någon av dessa utbildningar:

 1. civilingenjörsutbildning vid teknisk högskola
 2. arkitektutbildning med inriktning inom byggområdet vid teknisk högskola
 3. högskolans ingenjörsutbildning, 180 högskolepoäng
 4. högskolans ingenjörsutbildning, 120 högskolepoäng
 5. ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium, eller
 6. annan likvärdig utbildning.

Ingenjörsutbildning ska ha skett inom lämpligt fackområde, t.ex. bygg-, anläggnings- eller installationsteknisk linje.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Krav på teknisk utbildning enligt ovan krävs inte för sökande med minst tio års erfarenhet av praktiskt arbete inom de områden som framgår nedan för behörighet N respektive för behörighet K.

För att få behörighet N ska sökanden under sammanlagt minst tre år ha varit yrkesverksam inom något av nedan uppräknade områden eller befattningar:

 1. projektering
 2. projektledning
 3. produktionsledning
 4. besiktning eller kontroll
 5. kvalitetsledning enligt SS-EN ISO 9001
 6. miljöledning enligt SS-EN ISO 14 001
 7. arbetsledande ställning
 8. kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § PBL (SFS 1987:10)
 9. kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL (SFS 2010:900)
 10. byggnadsinspektör eller motsvarande.

Yrkeserfarenheten ska vara minst ett år från ett och samma område. Den ska ha erhållits genom arbete inom bygg-, installations- eller anläggningstekniskt område eller av rivning. Erfarenheten ska till största delen ha erhållits från sådana projekt som avses med behörigheten.

För att få behörighet K ska sökanden ha varit yrkesverksam inom minst två av de verksamhetsområden som anges ovan. Erfarenheten ska till största delen ha erhållits från sådana projekt som avses med behörigheten.

Yrkesverksamheten ska ha en sammanlagd längd av minst:

 • fyra år, varav minst två år från ett och samma område, om den allmänna tekniska kunskapen erhållits från civilingenjörsutbildning vid teknisk högskola eller arkitektutbildning med inriktning inom byggområdet vid teknisk högskola
 • sex år, varav minst tre år från ett och samma område, om den allmänna tekniska kunskapen erhållits från högskolans ingenjörsutbildning, 180 högskolepoäng, och
 • åtta år, varav minst tre år från ett och samma område, om den allmänna tekniska kunskapen erhållits från högskolans ingenjörsutbildning, 120 högskolepoäng eller ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium.

Sökanden ska ha dokumenterad kunskap om plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, samt de föreskrifter och allmänna råd som har meddelats med stöd av dessa författningar. Särskild vikt ska läggas vid kunskap om kontrollplaner. Sökanden ska även ha dokumenterad kunskap om entreprenadjuridik och konsumenttjänstlagen (1985:716).

Sökanden ska dessutom ha kännedom om lagen (2014:227) om färdigställandeskydd, miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2001:1063), lagen (2006:545) om skyddsrum, förordningen (2006:638) om skyddsrum, arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och kulturmiljölagen (1988:950). Sökanden ska även ha kännedom om kvalitetsledningssystem.

Kunskapen och kännedomen ska gälla det som är relevant för byggområdet.

Den kontrollansvarige ska vara lämplig för uppgiften.

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Om du vill utöva ett yrke som är reglerat i Sverige kan du ansöka om att få ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer. Detta innebär att Boverket bedömer din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet utifrån tillämplig lagstiftning.

För att kunna få ett erkännande av dina kvalifikationer måste du ha en lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om yrket är reglerat i det andra EU/EES-landet eller Schweiz, kan du genom uppvisande av kompetensbevis ansöka om erkännande. I annat fall ska du ha arbetat på heltid inom det aktuella yrket i ett år eller på halvtid i två år under den senaste tioårsperioden. Övriga krav finns i lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ansökan skickas till: registraturen@boverket.se

Svenska kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet)

Har du utbildning och arbetslivserfarenhet från Sverige ska du vända dig direkt till ett av certifieringsorganen för prövning av om dina kvalifikationer är tillräckliga för att få certifiering. Du hittar samtliga certifieringsorgan i listan till vänster.

Kvalifikationer från land utanför EU/EES

Länder inom EU/EES-området och Schweiz är ansluta till regelverket, och personer med yrkeskvalifikationer därifrån kan därför vända sig till Boverket för att få ett erkännande. Boverket kan inte erkänna yrkeskvalifikationer från länder utanför detta område. 

Har du utbildning från ett land som inte är anslutet till regelverket ska du vända dig till myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) för att validera din utbildning och få ett beslut om vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Länk till Universitets- och högskolerådet finns i "Relaterad information". Därefter ska du vända dig till ett certifieringsorgan som bedömer om du uppfyller kraven för att bli certifierad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen