På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Validering av certifierad kontrollansvarig

En kortfattad beskrivning av yrket/behörigheten.

En kontrollansvarig

 1. biträder byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan och, i fråga om rivningsåtgärder, biträder vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall
 2. ser till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs
 3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 2 informerar byggherren och vid behov meddelar byggnadsnämnden
 4. närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 5. dokumenterar sina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet och
 6. avger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Certifiering får lämnas enligt följande:

 • Behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art.
 • Behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art.

Behörighetskrav

För att få behörighet N ska sökanden ha teknisk utbildning med avlagd examen eller godkänd utbildning från lägst någon av dessa utbildningar:

 1. högskolans ingenjörsutbildning, 120 högskolepoäng
 2. ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium
 3. yrkesteknisk högskoleutbildning, YTH
 4. kvalificerad yrkesutbildning, KY-utbildning
 5. nuvarande gymnasieskolans byggprogram, eller
 6. annan likvärdig utbildning.

Utbildning ska ha skett inom lämpligt fackområde, t.ex. bygg-, anläggnings- eller installationsteknisk linje.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att få behörighet K ska sökanden ha teknisk utbildning med avlagd examen eller godkänd utbildning från lägst någon av dessa utbildningar:

 1. civilingenjörsutbildning vid teknisk högskola
 2. arkitektutbildning med inriktning inom byggområdet vid teknisk högskola
 3. högskolans ingenjörsutbildning, 180 högskolepoäng
 4. högskolans ingenjörsutbildning, 120 högskolepoäng
 5. ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium, eller
 6. annan likvärdig utbildning.

Ingenjörsutbildning ska ha skett inom lämpligt fackområde, t.ex. bygg-, anläggnings- eller installationsteknisk linje.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Krav på teknisk utbildning enligt ovan krävs inte för sökande med minst tio års erfarenhet av praktiskt arbete inom de områden som framgår nedan för behörighet N respektive för behörighet K.

För att få behörighet N ska sökanden under sammanlagt minst tre år ha varit yrkesverksam inom något av nedan uppräknade områden eller befattningar:

 1. projektering
 2. projektledning
 3. produktionsledning
 4. besiktning eller kontroll
 5. kvalitetsledning enligt SS-EN ISO 9001
 6. miljöledning enligt SS-EN ISO 14 001
 7. arbetsledande ställning
 8. kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § PBL (SFS 1987:10)
 9. kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL (SFS 2010:900)
 10. byggnadsinspektör eller motsvarande.

Yrkeserfarenheten ska vara minst ett år från ett och samma område. Den ska ha erhållits genom arbete inom bygg-, installations- eller anläggningstekniskt område eller av rivning. Erfarenheten ska till största delen ha erhållits från sådana projekt som avses med behörigheten.

För att få behörighet K ska sökanden ha varit yrkesverksam inom minst två av de verksamhetsområden som anges ovan. Erfarenheten ska till största delen ha erhållits från sådana projekt som avses med behörigheten.

Yrkesverksamheten ska ha en sammanlagd längd av minst:

 • fyra år, varav minst två år från ett och samma område, om den allmänna tekniska kunskapen erhållits från civilingenjörsutbildning vid teknisk högskola eller arkitektutbildning med inriktning inom byggområdet vid teknisk högskola
 • sex år, varav minst tre år från ett och samma område, om den allmänna tekniska kunskapen erhållits från högskolans ingenjörsutbildning, 180 högskolepoäng, och
 • åtta år, varav minst tre år från ett och samma område, om den allmänna tekniska kunskapen erhållits från högskolans ingenjörsutbildning, 120 högskolepoäng eller ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium.

Sökanden ska ha dokumenterad kunskap om plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, samt de föreskrifter och allmänna råd som har meddelats med stöd av dessa författningar. Särskild vikt ska läggas vid kunskap om kontrollplaner. Sökanden ska även ha dokumenterad kunskap om entreprenadjuridik och konsumenttjänstlagen (1985:716).

Sökanden ska dessutom ha kännedom om lagen (2014:227) om färdigställandeskydd, miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2001:1063), lagen (2006:545) om skyddsrum, förordningen (2006:638) om skyddsrum, arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och kulturmiljölagen (1988:950). Sökanden ska även ha kännedom om kvalitetsledningssystem.

Kunskapen och kännedomen ska gälla det som är relevant för byggområdet.

Den kontrollansvarige ska vara lämplig för uppgiften.

Hur får man sin behörighet eller utbildning
från annat EES-land bedömd och validerad?

Utländsk utbildning och yrkeserfarenhet bedöms och valideras av Boverket. Därefter utfärdar Boverket ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Boverket har också möjlighet att genomföra språkkontroll.

Efter att ha fått Boverkets beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer kan den sökande vända sig till lämpligt certifieringsorgan, som prövar övriga förutsättningar för certifiering.

E-postadress

Ansökan skickas till: registraturen@boverket.se

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen