Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förändra projektkulturen i byggbranschen

Granskad:

Bristande motivation och bristande engagemang är viktiga orsaker till att fel, brister och skador uppstår i byggsektorn, och det finns en stor potential att minska förekomsten av detta. Här får du läsa mer om Boverkets initiativ om hur man kan förändra projektkulturen i byggprojekt.

Bakgrund

En orange färgplatta med texten schystare projektkultur i byggbranschen.
Illustration: Infab

Brister i motivation och engagemang är en avgörande faktor när det kommer till risken för fel, brister och skador i byggsektorn. Det framgår av Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador i byggsektorn” från 2018. Rapporten är ett resultat av det regeringsuppdrag som Boverket fick 2017, som innebar att kartlägga omfattningen av fel, brister och skador samt de bakomliggande orsakerna.

Läs Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador i byggsektorn”, se länk i ”Relaterad information”.

Kultur och värderingar påverkar projektkulturen

I december 2017 fick Boverket även i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö. En undersökning från 2019 visade att många fel och brister beror på bristande motivation och engagemang, vilket i sin tur hänger samman med den kultur och de värderingar som råder i många byggprojekt. En viktig slutsats från den undersökningen är att det finns stora möjligheter att påverka projektkulturen i byggprojekt genom medvetet arbete.

Dialog med olika branschaktörer har också visat att man tycker det är svårt att påverka och att ställa krav vad gäller projektkultur, och dialogerna indikerar tydligt att beställare i dag inte arbetar med eller ställer krav på kulturen i sina byggprojekt.

Läs mer om undersökningen av rådande projektkultur, se länk i ”Relaterad information”.

Hur formas en projektkultur?

Ledningar i olika byggprojekt behöver arbeta systematiskt och metodiskt för att skapa en god projektkultur, och en väg till förändring är att arbeta med kravställning. Boverket har därför i detta initiativ samarbetat med Upphandlingsmyndigheten.

En god projektkultur formas av värden och attityder

Projektkultur formas både av de värden och värderingar som tillsammans utgör
en grund för hur projektets ledning och personal agerar utåt gentemot kunder
och andra externa intressenter och av de handlingar och attityder som
chefer och medarbetare utför respektive uppvisar mot varandra. I en god projektkultur råder en samsyn om vad man vill uppnå och skapa; det finns en hög grad av värderingsgemenskap.

Värdebaserat ledarskap är en framgångsfaktor

En väg att åstadkomma en god projektkultur är att införa en värdebaserad styrning. Kunskap om ett värdebaserat ledarskap är därför avgörande. Genom att förändra projektkulturen vill Boverket öka byggbranschens fokus på sociala värden och bidra till att den kraft och kompetens som finns hos branschens medarbetare verkligen tas till vara.

Upphandlingskriterier för en god projektkultur

Upphandlingsmyndigheten har i dag ett etablerat beställarstöd inom flera olika områden. I detta initiativ så har Boverket och Upphandlingsmyndigheten tillsammans med en arbetsgrupp med aktörer från branschen tagit fram upphandlingskriterier som ska vara stöd för engagerade beställare som vill ställa krav på en god projektkultur.

Läs mer om upphandlingskriterier för god projektkultur på Upphandlingsmyndighetens webbplats, se länk i ”Relaterad information”.

Vägledning för en god kultur i framtida byggprojekt

Inom initiativet och tillsammans med arbetsgruppen så har Boverket tagit fram en vägledning. Vägledningen är tänkt som ett metodstöd i aktivt värdegrundsarbete för beställare, byggherrar, projektörer, entreprenörer, arbetsledare och chefer i byggbranschen. I vägledningen kan kunskap och idéer hämtas till hur man kan gå till väga för att forma en god projektkultur. Syftet är att skapa en kultur som gör alla deltagare i projektet engagerade och motiverade. Därigenom kommer fel, brister och skador att minska. Under 2023 kommer vägledningen att kompletteras med en praktisk guide.

Läs mer om "Vägledning för en god kultur i framtida byggprojekt", se länk i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen