På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen. Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Detaljplaneprocessen enligt utökat förfarande

När ska kommunen använda det utökade förfarandet

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Särskilda regler gäller efter 11 september 2024

Om detaljplaneärendet påbörjas efter 11 september 2024 och kommunen vill använda standardförfarandet eller det samordnade förfarandet, måste den del av översiktsplanen som är relevant för planförslaget vara aktuell när ärendet påbörjas.

Övergångsbestämmelser SFS 2020:76

Senast 11 september 2024 ska kommunen ha antagit en planeringsstrategi, där det bland annat ska framgå om översiktsplanen är aktuell. Översiktsplanen kan vara aktuell i vissa delar, och inaktuell i andra. Om kommunen inte antagit någon planeringsstrategi senast 11 september 2024, blir hela översiktsplanen inaktuell.

Om den del av översiktsplanen som är relevant för planförslaget är inaktuell ska det utökade planförfarandet tillämpas. Om kommunen påbörjat ett detaljplanearbete med standardförfarandet, behöver kommunen dock inte växla till utökat förfarande om översiktsplanen blir inaktuell under detaljplaneprocessens gång. Ärendet kan då avslutas med standardförfarandet.

Utökat förfarande – processen

Kungörelse

Inför samrådet ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens anslagstavla. Kungörelsen ska innehålla information om var förslaget hålls tillgängligt, vilket område detaljplanen avser och om detaljplanen avviker från översiktsplanen. Det ska också framgå hur lång samrådstiden är och att den som vill lämna synpunkter på förslaget kan göra det under samrådstiden, samt till vem synpunkter lämnas.

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Under samrådet, som ska pågå i minst tre veckor, ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och de planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget samt hur kommunen avser handlägga förslaget. Kommunen får dock låta bli att redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är uppenbart obehövligt. Det är viktigt att redovisa om detaljplanen avviker från översiktsplanen med tillhörande granskningsyttrande. Avvikelsen ska då redovisas för att uppmärksamma om kommunen ändrar sin övergripande planeringsinriktning.

Om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska samrådet genomföras så att det uppfyller vissa bestämmelser i miljöbalken.

Under samrådet ska länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten lämna synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen har en särskild uppgift, bland annat att ta tillvara och samordna statens intressen. Lantmäterimyndighetens roll är bland annat att se till att planen redovisar hur planen är avsedd att genomföras samt dess konsekvenser.

Samrådsredogörelse

När kommunen genomfört samrådet och fått in synpunkter på planförslaget ska dessa sammanställas i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen ska alla inkomna synpunkter från samrådet redovisas tillsammans med kommunens kommentarer och förslag på ändringar. Det ska särskilt framgå vilka synpunkter som inte beaktats och skälen till det.

Underrättelse och granskning

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor innan det kan antas. Om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska granskningstiden dock vara minst 30 dagar.

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till detaljplan. Underrättelsen ska även anslås på kommunens anslagstavla.

Underrättelsen ska innehålla information om:

  • vilket område detaljplanen avser,
  • förslaget avviker från översiktsplanen,
  • var detaljplanen finns tillgänglig för granskning,
  • hur länge granskningen pågår,
  • till vem synpunkter ska lämnas,
  • att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Länsstyrelsen ska under granskningen yttra sig över förslaget om de anser att förslaget kan komma att strida mot bestämmelserna som följer av länsstyrelsens ingripandegrunder. Lantmäterimyndigheten ska yttra sig om de anser att alla frågor gällande genomförandet inte är lösta i förslaget.

Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras.

Granskningsutlåtande

Kommunen ska sedan sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet ska alla inkomna synpunkter från granskningen redovisas tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

När granskningsutlåtandet är färdigt ska kommunen så snart som möjligt skicka det eller information om var det finns tillgängligt till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige kan i vissa fall delegera beslutet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande om det till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner och regionplaneorgan som är berörda samt till dem som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Meddelandet ska skickas senast dagen efter det att justeringen av protokollet som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

När beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft ska kommunen inom två veckor skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten. Kommunen ska också med en kungörelse eller med ett skriftligt meddelande underrätta dem som kan ha rätt till ersättning. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning.

Särskilda bestämmelser om meddelanden

När kommunen ska skicka meddelande om underrättelse, granskning och att planen har fått laga kraft finns det särskilda bestämmelser om hur detta kan göras till samfälligheter och bostadsrättshavare. Det finns även särskilda bestämmelser om hur kommunen kan meddela ett stort antal personer på annat sätt än genom att skicka meddelande till var och en.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej